BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Bae Caerdydd Fy nhaith i wersyll y bae
Mai 2006
Fedrwn i ddim coelio fy nghlustiau pan ffoniodd Mrs Ilyd Davies i ddweud fy mod wedi ennill cystadleuaeth Y Gadlas i fynd i aros i Ganolfan yr Urdd yng Nghaerdydd ar Ebrill 7-9.

Yn anffodus roedd Dad ac Ednyfed wedi gorfod aros adref i wyna, felly mam a dwy ffrind i mi sef Anita a Cerian ddaeth efo fi. Fe gychwynom am 1.30pm ar y trên o Fae Colwyn a chael siwrnai braf iawn. Cyrraedd Caerdydd am 5.30pm. (Roedd Anita ac Enlli yn eistedd ger y ffenest, beth welodd y ddwy yn y cae ger Prestatyn? Fe gafodd Cerian a finnau golled!) Bws o'r orsaf i'r bae ac yna cyfarfod Tim yr is-gyfarwyddwr. Aethom â'n bagiau i'r ystafell wely ar y trydydd llawr. Yn yr ystafell ceir tri gwely bync, desg a chadair, ystafell ymolchi gyda chawod, toiled, sinc a thyweli.

Fe wnaeth pawb gyfarfod â chynrychiolwyr eraill y papurau bro yn y lolfa, cyn cael ein rhannu i bedwar grŵp. Swper am 7.00pm yn y ffreutur gyda dewis o bryd bwyd. Yna cawsom fynd i fowlio deg yng Nghanolfan y Ddraig Goch sydd dros y ffordd â Chanolfan y Mileniwm. Cawsom lawer o hwyl yma gydag ambell un yn cael 'streic'. Roedd yna deulu o Fae Colwyn yn rhannu gêm efo ni. Erbyn i'r gêm orffen roedd pawb wedi blino ac yn barod am ein gwlâu.

Roedd mam wedi mynd i sgwrsio â chriw o Feifod, roedd wedi deall fod y tad yn athro ac yn y coleg efo rhywun oedd hi yn ei adnabod o Fynytho, felly aethom yn ôl i'r Ganolfan. Yn anffodus roedd mam wedi cael ei chloi allan gan ein bod wedi mynd â'r cerdyn efo ni i agor y drysau! Yn lwcus iddi hi roedd yna deulu arall o ardal Lleu yn cyrraedd yn ôl yr un pryd i agor y drws, yna goridor y llofftydd. Dywedodd fod y nain, yn y teulu yma yn dod o Fynytho ac roedd mam yn ffrindiau mawr efo ei brodyr a'i chwaer. Tydi'r byd yma'n fach deudwch?

Taith o gwmpas Canolfan y Mileniwm
Canolfan y MileniwmBore Sadwrn, cael brecwast am naw. Yna i'n grwpiau, cawsom yn gyntaf fynd i weld Canolfan y Mileniwm a agorwyd Tachwedd 26ain, 2004 a chawsom ein tywys oddi amgylch gan Esther Eckley sef swyddog y wasg. Roedd yn ddiddorol dros ben sylwi ar yr holl fanylder oedd wedi ei roi at wahanol anghenion y gwahanol fudiadau oedd yn ei defnyddio.

Roedd yna chwe mudiad yn defnyddio'r Ganolfan. Sylwom ar yr arwyddion oedd ar y waliau ac yna oddi dano mewn Braille. Tu mewn i'r Ganolfan mae gwahanol lefelau ac mae'r defnyddiau wedi cael eu dewis yn arbennig ar gyfer sŵn acwstig. Gwelir llawer iawn o waliau brethyn allan o wlân i dawelu'r sŵn yn y coridorau.

Enw'r brif theatr yw Theatr Donald Gordon. Oddi mewn i'r adeilad ceir caffi a siop ac fel arfer amser cinio bydd perfformiad yn y prif fynedfa gan wahanol artistiaid a seddi i chi eistedd i lawr i fwynhau. Cawsom olwg tu ôl i'r llwyfan a gweld yr ystafelloedd gwisgo yr artistiaid. Aeth yr awr yn sydyn iawn.

Cawsom ychydig o amser rhydd cyn cinio, felly aethom i weld arddangosfa Dr Who (yng Nghanolfan y Ddraig Goch) a oedd yn dda iawn er bod ambell un yn codi ofn arnaf. Yma cawsom holiadur i'w lenwi. Oherwydd bod yr arddangosfa wedi bod mor boblogaidd maent am ei gadw ymlaen tan ddiwedd y flwyddyn. Tu allan i'r arddangosfa roedd yna ddwy gadair esmwyth ar gyfer ymlacio a chael "massage".

Anita a fi aeth gyntaf ac fe wnaethom fwynhau y profiad yn fawr. (Enlli, doeddwn i ddim yn hoffi y peli yn treiddio i fyny ac i lawr fy nghefn ac roeddwn mewn poen yn trio eistedd yn gyffyrddus ond dyna fo roedd yn brofiad newydd yn doedd a dwn i ddim a wnaeth les i mi chwaith).

Yn ôl i gael ein pecyn bwyd a'i fwyta yn ffreutur yr Urdd cyn cychwyn am Techniquest, a oedd ond tafliad carreg i ffwrdd. Yma roedd rhywbeth at ddant pawb o'r ieuengaf i'r hynaf a phawb yn trio datrys pob math o bethau technegol. Roedd yn le y medrech dreulio amser maith yno. Yn ôl y pamffled mae "Techniquest yn lle mae plant yn dysgu heb sylweddoli. Oedolion yn gallu chwarae heb bryder. Y meddwl chwilfrydig yn gallu archwilio a chymeryd rhan yn cael ei annog". Roedd yna sioe 'Dreigiau' yn y neuadd a oedd yn addas i'r teulu, lle'r oedd rhywun yn dysgu am wyddoniaeth drwy stori.

Ar ôl treulio amser yma roedd gennym ychydig o amser rhydd felly dyma ni'n gweld bws trên oedd yn mynd oddi amgylch y bae. Cawsom lawer o wybodaeth yn teithio ar y bws yma am ddatblygiad y Bae. Roeddem wedi bod yn ddigon ffodus i weld un o'r pontydd yn agor i'r cychod ddod yn ôl i mewn.

Swper am 7.00pm, yna roedd twmpath dawns a disgo yn y neuadd. Yn lle hynny aethom i'r pictiwrs (yng Nghanolfan y Ddraig Goch). Roedd y rhai oedd wedi bod yn dawnsio yn dweud eu bod wedi mwynhau eu hunain yn fawr.

Bore Sul ar ôl brecwast ein tro ni oedd cael mynd ar y cwch oddi amgylch y Bae. Roedd y capten yn esbonio lle'r oedd pob man ac fel mae llawer o bobl yn defnyddio'r cwch fel bws i drafeilio o Benarth i'r ddinas. Oherywdd y datblygiad maent wedi creu lle arbennig ar gyfer yr adar, gyda ffens oddi amgylch. Roedd llawer o hwyaid, bili dowcar ac elyrch i'w gweld yma ac roedd y daith yn y cwch yn hamddenol iawn.

SeneddAr ôl dod i'r lan aethom i weld y Cynulliad Newydd. Cyn mynd i mewn rhaid mynd drwy safle diogelwch. Yna aethom i weld yr oriel gyhoeddus gan edrych i lawr ar ble mae'r aelodau yn trafod pethau yn y siambr. Ceir teithiau bob awr i fynd oddi amgylch gyda thywysydd. Roeddwn wedi clywed fod y canol fel siâp madarch ac mae hwn wedi cael ei wneud allan o goed o fforest yn British Colombia lle maent yn ail blannu coed. Mae gweddill yr adeilad wedi cael ei wneud allan o ddefnyddiau o Gymru. Gwelir llawer iawn o lechi yno. Ar y trydydd llawr mae golygfa wych o'r Bae a chyfle i ymlacio gyda phaned a chacen.

I'r dde o'r Cynulliad gwelir Eglwys Norwyeg a oedd yn fan addoli i'r morwyr ond erbyn heddiw ceir amryw o bethau diddorol ac arddangosfeydd yn cael eu cynnal yno, yn ogystal â siop a chaffis. Roedd yn rhaid i ni nôl ein bagiau erbyn 12.00pm gan fod Canolfan yr Urdd yn cau. Felly nôl ein pecyn bwyd a'n bagiau cyn ei throi am safle'r bws.

Roedd gennym ychydig o amser cyn dal y trên yn ôl i Fae Colwyn felly aethom ar y bws cosh deulawr oedd yn mynd oddi amgylch y ddinas. Cawsom wybodaeth helaeth am y gwahanol adeiladau, strydoedd a'r datblygiad o'r gorffennol i heddiw yn hanes y ddinas.

Buan iawn daeth 2.30pm ac amser ei throi yn ôl am adref wedi gweld a dysgu llawer mewn penwythnos. Yn ffodus iawn cawsom dywydd braf felly roedd y brifddinas ar ei gorau. Peth arall oedd yn braf oedd fod pob dim wedi cael ei drefnu ar ein cyfer a bod gennym ychydig o amser yn rhydd i blesio ein hunain.

Diolch yn fawr am gael y cyfle i fynd a gobeithio yr ewch chithau i aros yng Nghanolfan yr Urdd yn fuan. Mae digon i'w wneud yno ac mae'r croeso yn fendigedig a bwyd da. Rwyf yn edrych ymlaen yn barod i fynd eto a'r tro nesaf efallai y caf fynd i siopa ychydig!

Gan: Ann ac Enlli Vaughan


Cyfrannwch

....
on i yne hefyd!! da de??
Sat Aug 9 16:45:14 2008

Cerian Ellis-Jones
On i yne! Odd on benwythnos llawn hwyl!!
Sat May 3 15:58:55 2008


Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy