BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Tomen sbwriel Byd y Merched - Byd y Bobl
Arbed, atgyweirio, ailddefnyddio, ailgylchu ..

Er mai Byd y Merched yw teitl arferol yr erthygl hon, teimlaf y dylai gael ei newid am y mis yma'n unig i Fyd y bobl. Y rheswm pam rwyf am fod mor hy a gwneud hyn yw am fy mod yn gobeithio nad dim ond y merched fydd yn taro llygad dros y golofn, ond y dynion hefyd, yn enwedig gan fod mwy o ddynion yn aros gartref neu'n rhannu'r gwaith tŷ erbyn hyn.

Rhan o'm swydd newydd fel Swyddog Addysg - Strategaeth Gwastraff, i Adran Gwasanaethau Amgylcheddol Cyngor Bwrdeistref Conwy yw trafod Ailgylchu yn y Cartref. Oherwydd newidiadau yn Ewrop ac ym Mhrydain, mae' n rhaid i bob Cyngor dorri i lawr yn arw ar y gwastraff y maent yn cael gwared ag ef bob blwyddyn.

Ar y funud, mae pob teulu yn taflu oddeutu tunnell o sbwriel i'r domen bob blwyddyn. A chan fod gennym tua 60,000 o dai yn y Sir yn barod, a mwy a mwy yn cael eu hadeiladu'n ddyddiol (heb gynnwys y sbwriel trwm o'r busnesau, swyddfeydd, ysgolion ac ysbytai'r Sir), mae'n rhaid i ni dorri i lawr nawr, neu mi fydd y domen yn llawn yn sydyn iawn yn Llanddulas.

Ail-gylchu yn y cartref

A rhaid fydd dod o hyd i le arall cyfleus yn ein sir i'w ddifetha. Y ffordd hawdd a'r ffordd orau o wneud hyn yw drwy ailgylchu yn y cartref. Os nad ydych yn ailgylchu'n barod mewn unrhyw ffordd, mi fydd yn rhaid i chi ddechrau'n fuan iawn oherwydd o Ebrill 2004-2005 ymlaen bydd Casgliad Ochr Palmant ( "Kerb Side Recycling") yn cael ei wneud yn orfodol yn ein Sir. Golyga hyn y bydd yn rhaid i bob eiddo domestig sortio a rhannu'r sbwriel gartref i focsys a gewch gennym ni. O hynny 'mlaen, byddwch yn cael casglu eich sbwriel yn y bin ar olwynion bob pythefnos, a bydd y bocsys ailgylchu a fydd yn llawn o bapur, gwydr a chaniau yn cael eu casglu yn yr wythnos ganlynol.

Ac felly bydd y patrwm yn debyg i hyn - cael gwagu eich bin olwynion - bocsys ailgylchu - bin olwynion - bocsys ailgylchu ac yn y blaen. Os oes gennych deulu mawr neu os ydych yn frwdfrydig iawn, hwyrach na fydd y bocsys ailgylchu yn ddigonol i chi ac mi fydd gennych nwyddau ailgylchu dros ben, ac felly 'rydym fel adran am roi llawer o fanciau ailgylchu hwylus ym y rhan fwyaf o bentrefi'r Sir i hwyluso ailgylchu yn enwedig gwydr, papur a chaniau.

Mae Mam yn Ailgylchu gartref ers blynyddoedd maith, ac erbyn hyn dwi'n amau iddi fod yn frenhines' y fro ar ailgylchu - tasa hi'n cael caniau, gwydr, dillad, esgidiau, cardbord, batris, dodrefn, plastig a gwastraff gardd na ellir ei gompostio acw. Erbyn hyn rydym yn ei wneud heb feddwl - mae o wedi mynd yn awtomatig i ni i gyd fel teulu. Dim ond wrth gymryd eiliad i feddwl cyn taflu i'r bin ar olwynion.

Y prif lefydd yr ydym yn eu defnyddio i Ailgylchu yw Kwik's yn Llanrwst wrth wneud ein siopa wythnosol, a hefyd wrth fynd i lawr yr arfordir am dro ar fore Sadwrn 'rydym yn galw i mewn ar ein ffordd i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Tŷ ger yr Amlosgfa ym Mochdre. Erbyn 2004, bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Tŷ fawr arall yn cael ei hagor yn hwylus iawn yn Abergele ac 'rydym yn gobeithio am un yn Llanrwst a fydd yn ei gwneud yn haws i chi bicio a nwyddau i lawr yna yn rheolaidd. Er enghraifft, derbynnir y nwyddau Domestig canlynol yn y Ganolfan ym Mochdre - sydd ar agor 7 diwrnod o'r wythnos rhwng 9 y bore a 6 yr hwyr - Asbestos; Batris; Caniau; Cardbord; Dillad; Dodrefn; Gwastraff Gardd; Gwydr; Metel; Nwyddau Gwyn; Nwyddau Trydanol; Oergelloedd; Olew; Papur; Plastig; Poteli; Poteli Nwy; Pren; Pridd; Rhewgelloedd a Theiars.

Ffyrdd eraill yr ydym yn arbed yw drwy feddwl os y gellir atgyweirio, addasu neu ailddefnyddio yr eitemau a peidio prynu o'r newydd bob tro. Rydym hefyd yn trio cefnogi Ffeiriau Sborion a Seli Gist Ceir lleol. Rydym yn mynd â chylchgronau diweddar hefo ni wrth ymweld â'r Deintydd, Ysbyty neu'r Meddyg - does na'm byd gwaeth na tharo llygad dros gylchgrawn yn yr ystafell aros, a hwnnw'n bum mlwydd oed yn nagoes!

A hefyd, wrth brynu rhywbeth, beth am ystyried prynu eitemau sydd wedi cael eu gwneud allan o nwyddau wedi eu hailgylchu fel enghraifft papur tŷ bach, papur ysgrifennu, cardiau ac yn y blaen. Unwaith y dechreuwch ailgylchu, buan iawn y dowch i fwynhau'r gwaith - wir yr.

Ddiwedd Mai eleni byddwch i gyd yn derbyn llyfryn drwy'r drws oddi wrth ein hadran. Ei enw fydd Yr Ailgylchiadur. Bwriad y llyfryn bach yma yw rhoi gwybod i chi sut a beth y gellir ei ailgylchu, ei ailddefnyddio neu gael gwared ag ef yn saff yn ein Sir. Os byddwch angen mwy o wybodaeth ar sut i Ailgylchu neu angen i mi ddod draw i Gymdeithas neu Glwb i roi sgwrs fach, cofiwch gysylltu â mi ar y ffôn ar 01492 573337 neu ar yr e-bost - meira.owen@conwy.gov.uk

Gan :Meira Lloyd Owen


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy