BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Logo Antur Liwt Antur Liwt
Bellach mae Antur Liwt ynghanol prysurdeb eu trydedd blwyddyn fel cwmni, ac yn edrych ymlaen am flwyddyn lwyddiannus arall.

Sefydlwyd Antur Liwt ym mis Medi 2001 i gynnig hyfforddiant i blant a phobl ifanc mewn sgiliau perfformio.

Bellach daw dros 160 o blant a phobl ifanc i Eirianfa yn Ninbych i gael gwersi wythnosol mewn drama, canu a dawnsio. Ers mis Awst mae disgyblion Antur Liwt wedi cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau a phrosiectau.

Yn ystod yr haf, yn dilyn cyfres o weithdai dawns gan y dawnsiwr proffesiynol, Cai Tomos, aeth grwp o ddisgyblion i gystadlu yng nghystadleuaeth y ddawns greadigol yn Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod. Roeddynt yn llwyddiannus a chawsant ail wobr yn gystadleuaeth. Yn ychwanegol, cafodd Non Hughes a Haf Morgan y drydedd wobr yng nghystadleuaeth y ddeialog.

Cynhaliwyd noson lwyddiannus ar gyfer Cymdeithas Llandyrnog yn y Neuadd Bentref, gyda disgyblion hyn Antur Liwt yn actio, llefaru, canu a dawnsio. Ym mis Hydref dewiswyd dwy o ddisgyblion Antur Liwt, sef Non a Megan i chwarae rhan Betty Parris yng nghynhyrchiad Clwyd Theatr Cymru o 'The Crucible' gan Arthur Miller. Trefnwyd trip i ddisgyblion Antur Liwt fynd i weld y cynhyrchiad, a chafwyd dau lond bws yn cefnogi. Cafodd y disgyblion hyn y cyfle wedyn i gymryd rhan mewn gweithdy arbenigol ar y cynhyrchiad gyda Mali Edwards.

Ym mis Tachwedd aeth nifer o ddisgyblion hyn Antur Liwt i Theatr Twm o'r Nant i weld cynhyrchiad o 'The Caretaker' gan Harold Pinter. Cawsant y cyfle wedyn i gymeryd rhan mewn gweithdy gyda chyfarwyddwr y ddrama Mike Stephens, o Gwmni Microcosmos.

Ym mis Tachwedd hefyd gwahoddwyd disgyblion blwyddyn 5 Antur Liwt i westy San Siôr yn Llandudno i berfformio darn wedi ei gomisiynu i Gynhadledd Cyngor Gwirfoddol Cymru. Cafwyd diwrnod llwyddiannus fawn, gyda'r plant ac aelodau'r Gynhadledd yn mwynhau'r perfformiad yn fawr. Yn ddiweddar bu nifer o ddisgyblion a thiwtoriaid Antur Liwt yn Theatr y Stiwt, Rhosllannerchrugog yn mynychu cwrs Theatr Ieuenctid Cymru. Braf oedd cael dysgu sgiliau newydd a dod i adnabod pobl ifanc eraill a phobl broffesiynol o fyd y Theatr yng Nghymru.

Mae nifer o gynlluniau ar y gweill gan Antur Liwt ar gyfer 2004, gan gynnwys sioe gan ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 yn Theatr Twm o'r Nant ar Chwefror 5ed o'r enw 'Cewri, Dewiniaid a Chorachod'. Ar Ebrill y 7fed a'r 8fed yn Theatr y Pafiliwn, Rhyl bydd y disgyblion Uwchradd yn perfformio y sioe gerdd 'Prima Donna' . Ym mis Mai bydd disgyblion Blwyddyn 3 a 4 yn perfformio i gymdeithasau y Stroke Club' a Chapel y Fron.

Mae Antur Liwt hefyd yn falch o gyhoeddi eu bod wedi derbyn grant gan 'Y Gronfa Risg Cymdeithasol' o dan adain Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru Amcan 1 ar gyfer prosiect cyffrous i'r disgyblion hyn a fydd yn digwydd trwy gydo1 2004.

Croesewir aelodau newydd i Antur Liwt, o flwyddyn 3 ysgol gynradd i chweched dosbarth ysgol uwchradd. Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Swyddfa Antur Liwt, Canolfan Eirianfa, Safle'r Ffatri, Dinbych LL16 3TS. Rhif ffôn 01745 816661 neu ffôn symudol 07733 60995.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy