BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Criw y daith i flaen ambiwlans awyr Antur yn yr Alban
Ebrill 2008
Mawrth laf - dathlu Dydd Gŵyl Dewi a chyfle i dynnu'r Hondas bach llychlyd allan o'r garej. O'r diwedd roeddem wedi llwyddo i gasglu'r arian a gyfrannwyd at elusen Ambiwlans Awyr Cymru.
Dyma gyfle eto i reidio'n Hondas C90 er mwyn cyflwyno'r siec, chwe mis yn union ar ôl cychwyn ar ein taith fawr.

Profodd y siwrne o Langernyw i John O'Groats ac yn ôl i fod yn un anturus dros ben. Cawsom ein cludo drwy fannau anghysbell, dros fynyddoedd uchel ac ar lan ambell i Loch, ac roedd y diffyg cyflymder yn ein galluogi i edmygu'r prydferthwch o'n hamgylch. Roedd yn amlwg fod golygfa'r pump ohonom ar y peiriannau pŵer isel yn creu cryn ddifyrrwch i bobl hefyd. Efo'r beics wedi eu llwytho a'n holl ger, roedd digon o edmygwyr i syllu a holi, yn gyfeillgar bob tro.

Wrth gwrs, nid aeth y siwrne heb drafferth neu ddau. Fel pan dorrodd egsôst Dylan yng Nghaeredin neu'r adeg pan oedd injan Geoff yn bygwth ysgwyd yn rhydd o'r ffrâm ar ôl i bin pwysig dorri ger Inverness. Amseroedd crafu pen a baeddu dwylo ond llwyddo trwsio pob tro. Er yn boendod ar y pryd, roedd yr achlysuron yma yn ychwanegu at gyffro'r daith, ac yn brawf i'n dull hunangynhaliol o drafeilio.

Roedd gwersylla gyda thair pabell hefyd yn rhan fawr o'r trip. Cadarnhawyd ar y noson gyntaf fod rheswm da dros ben i Emyr gael pabell ei hun. Ar 61 deffro'n sydyn, sylweddolwyd nad arth oedd yn rhuo am ei swper ond chwyrnu byddarol Emyr! Yn dilyn y digwyddiad erchyll yma, gwnaed rheol fod ei babell ddim agosach nag ugain medr I'r gweddill ohonom!

Un o uchafbwyntiau'r trip oedd cyfarfod ein ffrind, Laurence Cox (Pen Rhiw) yn Fort William. Roedd Laurence wedi pedlo ei feic yr holl ffordd o Sheffield. Heb babell i gysgu ynddi, daethom ar ei draws mewn maes pebyll yn ei sach gysgu yn llochesu dan goeden! Yn hwyrach aethom i'r dref i ddathlu, a phrofodd y chwisgi lleol i fod yn ormod i Geoff! Yn y bore cawsom ambell i adroddiad gan bobl yn y maes pebyll eu bod wedi deffro yn y nos. Roeddent yn cwyno am y gwahanol synau!! Wrth gwrs, ni wyddem am y digwyddiadau hyn?!!

Cwblhawyd y siwrne ar y degfed diwrnod mewn haul braf. Gwnaethom y daith adref o Keswick mewn amser da gyda'r pump ohonom yn reidio'r Hondas yn galed. Yn anhygoel, cawsom gyfartaledd o 115 milltir y galwyn ac roeddem wedi'n syfrdanu efo perfformiad y peiriannau bach. I'n diddanu ar y ffyrdd mwy diflas, cawsom ambell i ras - hyd yn oed ar 40 milltir yr awr roedd hyn yn gyffrous ac yn llawer o hwyl. Pen y daith oedd Tafarn y Bont yn Llangernyw gyda thyrfa o bobl i'n croesawu adref. Cadarnhawyd ein bod wedi trafeilio 1450 o filltiroedd gyda phawb yn edrych ymlaen am eu gwlâu moethus.

I gyflwyno'r arian cawsom wahoddiad i faes awyr Dinas Dinlle ger Caernarfon. Yno, cawsom gyfle i eistedd yn yr hofrennydd a chyfarfod y criw. Roedd yn agoriad llygad i weld sut mae'r gwasanaeth hanfodol yn cael ei weithredu. Roeddem oll yn falch i allu cynorthwyo'r elusen anghenus, a hoffem ddiolch yn fawr i bawb a gyfrannodd yn hael at y cyfanswm o £3562.50. Gwyliwch allan am ein hantur nesaf!

Dylan Owen, Bleddyn Jackson, Medwyn Evans, Emyr Evans a Geoff Wllliams.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy