BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Rhian Gwawr Davies o Langernyw a Mari Llywarch Tomos o Lannefydd Chwarae rygbi dros Gymru
Daeth clod a bri i ardal Y Gadlas yn ddiweddar pan ddewiswyd dwy o ferched ifanc y fro i gynrychioli eu gwlad ar y cae rygbi.
Enillodd Rhian Gwawr Davies o Langernyw a Mari Llywarch Tomos o Lannefydd eu lle yng ngharfan Merched dan 16 Cymru, Rhian yn y rheng flaen a Mari fel canolwr.

Dewiswyd y ddwy i gynrychioli Gogledd Cymru ddechrau Mawrth, ac aeth y garfan honno i Lanfair ym Muallt ddydd Sul, Mawrth 10 lle chwaraesant yn erbyn tîm De-ddwyrain Cymru a thîm De-Orllewin Cymru, y ddwy gêm yn agos a chyffrous iawn mewn tywydd garw - prin y gellid adnabod y merched ar ôl y gemau gan fod cymaint o fwd drostyn nhw!

Dewis y garfan genedlaethol

Roedd dewiswyr Cymru yno i ddewis y garfan genedlaethol ac er mawr lawenydd i Rhian a Mari (a'u teuluoedd!) cafodd y ddwy wybod ar Fawrth 13 eu bod wedi ennill eu lle yn y garfan.

Ymunodd Rhian â Chlwb Rygbi Nant Conwy ym 1999 wedi iddi gael blas ar y gêm wrth chwarae Rygbi'r Ddraig yn Ysgol Bro Cernyw. Fel rheol bydd yn chwarae yn safle prop neu fflancar, ond mae'n well ganddi fod yn y rheng flaen ym mol y sgrym! Mae'n mynd i'r ymarferion yn y Nant ar nos Fercher ac o bryd i'w gilydd yn Ninbych ar fore Sadwrn.

Dim ond ers blwyddyn y bu Mari'n chwarae rygbi, wedi i Glwb Rygbi Dinbych sefydlu tîm i ferched dan 16 am y tro cyntaf yn hanes y clwb. Canolwr yw ei safle, yn taclo a hyrddio fel Ray Gravell ar ei orau.

Prinder gwrthwynebwyr

Mae'r tîm yn ymarfer ar gaeau'r clwb rygbi bob nos Fercher a bore Sadwrn, ac maen nhw wedi chwarae gemau yn erbyn Caernarfon a Bala - prinder gwrthwynebwyr yw'r anhawster ar hyn o bryd, ond mae'n siwr y bydd mwy o dimau yn cael eu sefydlu yn fuan gan fod Undeb Rygbi Cymru ar fin penodi Trefnydd Rygbi Merched rhan amser yn y Gogledd.

Teithiodd y ddwy i Gaerdydd dros benwythnos y Pasg gan fod y garfan yn ymarfer ar gaeau'r Brifysgol fore Sul y Pasg, a chwarae gêm yn y prynhawn i ddathlu pen-blwydd Clwb Rygbi Treforys, ar gyrion Abertawe, yn 125 oed.

Bydd y garfan genedlaethol yn dod at ei gilydd i gael eu hyfforddi yng Nghaerdydd ym mis Mai a mis Awst, a'r nod tymor hir i Rhian a Mari yw symud ymlaen i'r garfan Merched dan 19, wedyn y tîm llawn ar gyfer Cwpan y Byd 2006.

Pob lwc i'r ddwy, sydd eisoes wedi cyflawni tipyn o gamp - merched cyntaf bro'r Gadlas i gael eu dewis i chwarae rygbi dros eu gwlad.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy