BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Swper Blynyddol yr Henoed Law yn llaw
Chwefror 2010
Ffion Clwyd Edwards yn disgrifio gweithgareddau ar gyfer yr hen a'r ifainc ym mhentre Groes.

Gyda chymaint o sôn am broblemau cymdeithasol, cymunedau ar chwâl a phobl ddim yn adnabod eu cymdogion mewn dinasoedd mawrion, mae pryder difrifol am henoed ein hardaloedd. Yn ôl ystadegau 'Age Concern Cymru' roedd 66,000 o bensiynwyr Cymru, sef 11% bensiynwyr y wlad yn debygol o dreulio'r Nadolig cwta ddeufis yn ôl, ar eu pen eu hunain. A chyda'r tywydd oer diweddar, mae cyngor cynyddol gan asiantaethau sy'n gofalu am yr henoed i alw heibio ein cymdogion hŷn. Y cyngor pwysicaf yw sicrhau bod eu cartrefi yn glyd a chynnes, bod ganddynt ddigon o fwyd a diod gynnes a bod golau ymlaen ganddynt gyda'r nosau.

O glywed y cynghorion hyn, braf yw rhannu gyda darllenwyr Y Gadlas hanes digwyddiad arbennig yn Groes yn ddiweddar. Swper Blynyddol yr Henoed oedd y digwyddiad lle gwahoddwyd pensiynwyr ardaloedd Bylchau, Nantglyn, Groes a Rhiw ynghyd i gymdeithasu ac i fwynhau pryd pedwar cwrs am ddim yn y Neuadd Bentref yn Groes.

Yn ôl Cadeirydd Pwyllgor yr Henoed, Celfyn Williams: "Cawson ni wledd, ac mae'n diolch ni'n fawr i bwyllgor yr henoed a chyfeillion y pwyllgor am eu gwaith diflino. Tydi hi ddim yn hawdd paratoi pryd pedwar cwrs i dros 40 o bobl mewn neuadd bentref, mae dipyn o waith trefnu a pharatoi o flaen llaw. Diolch o galon i bawb am eu cefnogaeth!"

Mae tua chwarter canrif ers sefydlu'r Pwyllgor yn yr ardal i gynnig cymorth ariannol i henoed anghenus y fro. Gyda chyfraniadau o ffynonellau ariannol gwahanol, bu'r pwyllgor yn paratoi parseli bwyd a nwyddau defnyddiol i bensiynwyr yr ardal bob Nadolig. Ychydig wedyn, penderfynwyd trefnu tripiau blynyddol i leoliadau gwahanol megis Betws-y-Coed a Llandudno gan oedi cyn dod adref am swper. Wrth i safon byw cymdeithas newid, tawelodd y gweithgareddau hyd nes rhyw dair blynedd yn ôl.

Fel yr eglura Lloyd Edwards, aelod o'r pwyllgor: "Roedden ni'n teimlo bod mantais fawr o gynnig gweithgaredd lle'r oedd pensiynwyr yr ardal yn dod ynghyd yn gymdeithasol. Penderfynwyd felly baratoi'r swper blynyddol. Byth ers ei sefydlu, mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol."

Yn ôl at y wledd eleni, wedi gweini'r coffi a'r mintys, cafwyd adloniant penigamp yng nghwmni bechgyn lleol Tuxedos Blêr, pedwarawd sy'n deillio o Aelwyd Rhuthun gyda chyswllt lleol arbennig, Eirwyn Tan y Marian yn eu mysg. Yn perfformio caneuon ysgafn soniarus, llwyddodd y pedwarawd lleisiol digyfeiliant i greu awyrgylch arbennig i ddilyn y wledd.

I gloi'r noson, daeth Eilwen Jones i godi cynnwrf, wrth ddenu rhai o'r pensiynwyr ati ar y llawr i ddawnsio llinell. Roedd yn glo gwerth chweil i noson bleserus!

Wrth droi'r pendil amser i'r gwrthwyneb, dyma gyfle hefyd i rannu newyddion am ieuenctid yr ardal. Unwaith y mis, cynhelir Clwb Yr Urdd wedi'r ysgol yn Ysgol Rhydgaled, Groes. Yn ddiweddar, daeth Lowri Ann Watson, Swyddog Datblygu Cynorthwyol Sir Conwy gyda'r Urdd draw i gynnal gweithgaredd gyda'r plant. Cafodd y plant lond lle o hwyl wrth ddysgu sut i greu dynion crog allan o bapur, ac yna cawsant gyfle i addurno dynion sinsir. Bu cryn frwdfrydedd i addurno'r dyn gorau, gan bod gwobr i'r dyn sinsir mwyaf deniadol.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy