BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Siop elusen Byd y merched
Chwefror 2009
Mary Williams yn disgrifio effaith 'clytr' ar ei bywyd a sut mae pethau wedi newid dros y blynyddoedd.

Dim cynt nag oeddwn wedi gorffen darllen colofn Mrs Mop yn y rhifyn olaf, gadawyd dwy neu dair o sachau casglu ar garreg y drws gan wirfoddolwyr y siopau elusen. Yn amlwg, daeth yn dymor chwynu'r trugareddau, yn amswer rhannu anrhegion diangenrhaid ac yn bryd i ail-gylchu cynnwys y cwpwrdd dillad. Dyma'r pethau a ddisgrifir mewn un gair gan arbenigwyr y rhaglenni teledu a'r cylchgronnau poblogaidd - sef 'clytr'. Gwrandewch a chewch wybod beth yw effaith 'clytr' ar ein bywydau.

Yn eu tyb 'nhw' dyma beth sydd yn ein rhwystro rhag meddwl yn glir, sydd yn atal ein doniau creadigol, yn cymylu'r rheswm, yn amharu ar y cof, yn creu ffwdan ac yn ein gwneud yn bobol aneffeithiol iawn. Ysgrifenwyd colofnau lawer ar sut y dylem ddelio efo'r ffenomenom rhyfedd yma ond yn fy marn i, mae'n ymddangos yn llawer mwy trafferthus gwneud trefn ar y 'clytr' na byw yn ei ganol! Mae'r cyfan yn golygu didoli, dewis, lluchio, dethol, taflu, cadw a gwared yn ddi-baid ar hyd y flwyddyn.

Felly, rhaid trefnu bod ein gormodedd yn cael ei gynnig i rhywun arall drwy werthu esgidiau heb eu gwisgo ar Ebay, danfon llond bocs o ddillad sydd bron yn newydd i siop Oxfam, llwytho'r car efo pentwr o lestri a manion eraill a chychwyn am y farchnad cist car yn y bore bach.

Nid wyf yn cofio fod 'clytr' yn rhywbeth fyddai'n rhan o fywyd y cartref pan oeddem yn blant ac yn sicr nid oedd y fath beth yn bod â siop elusen na sêl cist car. Bryd hynny byddai defnydd i bob dim ac roedd prynu rhywbeth newydd yn digwydd pan oedd yr hen un wedi gwisgo allan neu wedi torri. Ambell dro byddai ffair sborion neu noson 'Dewch a Phrynwch' yn yr ardal ac yn gyfle i ni'r plant gael edrych am fargen a chyrraedd adref wedi prynu parau o sgidiau sodlau uchel oedd yn llawer rhy fawr i ni a bagiau llaw oedd wedi gweld dyddiau gwell.

Yn amlwg mae twf economaidd ein gwlad yn y blynyddoedd diwethaf wedi rhoi mwy o arian yn ein pocedau a dyna wnaethom â'r cyfoeth newydd hwn - gor-lenwi pob cwpwrdd, drôr a silff nes ein bod yn tagu yng nghanol y celfi.

Mae'r arbenigwyr yn ein rhybuddio am y rheolau sydd yn perthyn i'r broses o gael gwared o'n pethau:

 • Peidiwn â chadw dillad sydd wedi dyddio gan gredu y byddant yn ffasiynnol eto rhyw ddydd - fyddan nhw ddim!
 • Peidiwn â chadw pentyrrau o lyfrau i'w darllen ar ôl ymddeol - chawn ni ddim ymddeol!
 • Peidiwn â bod yn or-sentimental ynglyn ag anrhegion nad ydym yn eu hoffi - gofynnwch am roddion defnyddiol y tro nesaf.
 • Wrth sôn am ddewis anrhegion cofiaf y byddai fy mam yn rhoi hances boced a lwmp o sebon 'Cussons' i'm modryb bob Nadolig a hithau'n dewis yr union beth yn rhodd i'm mam. Fy nhad, hefyd, yn rhoi pecyn o sigarets 'Players' i'm hewythr ac yn derbyn pecyn o 'Woodbines' yn ôl - a phawb yn berffaith hapus!

  Rwyf innau wedi syrthio i'r 'clytr trap' wrth gwrs a dyna paham yr wyf, fel Mrs Mop, am geisio gael trefn ar y ty cyn dyfod y gwanwyn, ond haws dweud na gwneud. Er mai llyfr Delia Smith yw'r unig lyfr coginio a ddefnyddiaf, sut medraf gael gwared â'r chwe llyfr arall sy'n eistedd ar y silff? Efallai y byddaf yn llysieuwraig o ddifrif un diwrnod ac mi fyddai angen digon o rysetiau! O'r tair padell sydd yn y gegin, mae un yn cael ei defnyddio bron bob dydd ac mae rhaid cadw'r fechan i wneud crempog bob mis Chwefror. Mi ddaw'r llall i mewn yn handi i rywbeth rwy'n siwr.

  Go brin y bydd Nia Parry eisiau trafod fy nghwpwrdd dillad ond mae'n anodd ymadael â'r hen ffrindiau oherwydd byddant yn fy ffitio eto rhyw ddydd - hwyrach! A sut gallaf wahanu oddi wrth gynnwys un ddrôr yn hen lofft y plant - sgarff glas Everton, dau dei gwyrdd Ysgol y Creuddyn, tri tei coch Ysgol Bod Alaw ac un hosan lwyd? Mi wnai adael pethau fel mae nhw am eleni eto gan obeithio fy mod wedi gwneud penderfyniad doeth oherwydd dyma i chi hanes a ddarllenais yn ddiweddar am un ferch anlwcus - neu lwcus efallai!

  Roedd gwraig wedi penderfynu cael gwared â'r 'clytr' oedd yn difetha ei bywyd ac yn ei brwdfrydedd fe lenwodd focseidiau i'r ymylon a'u danfon i'r siop elusen. Yn eu plith roedd peiriant i baentio'r tŷ a brynwyd gan ei gwr ond a fu yn gorwedd heb ei ddefnyddio am amser maith. Yn fuan wedi'r clirio mawr, fe benderfynodd y gŵr ddechrau atgyweirio'r ty a gofynodd i'w wraig gyrraedd y peiriant paentio. Bu raid iddi hithau smalio chwilio amdano ym mhob twll a chornel gan wybod yn iawn na fyddai byth yn dod i'r golwg. Collodd y gŵr ei dymer yn lân ac yn ei braw fe redodd y wraig yn ôl i'r siop elusen ac er mawr ryddhad iddi roedd y peiriant yn y ffenest ar werth ac fe'i prynodd yn ôl ganddynt am bris uwch na'r hyn a dalwyd yn y lle cyntaf!


  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy