BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Y Rhyl Cymorth i Ferched
Grwp i ferched yn estyn braich i helpu eraill.

Bydd 11 o elusennau yng Nghymru'n rhannu swm o £1,647,259 yn sgil dyfarnu prif grantiau a grantiau i brosiectau hyd at £60,000 gan y Gronfa Gymunedol yng Nghymru yn ddiweddar.

Bydd Cymorth i Ferched Y Rhyl a'r Cylch yn derbyn £192,477 i ddatblygu gwasanaeth allanol ar gyfer merched a phlant yn ardal Y Rhyl.

Diogelu gwragedd a phlant

Mae Cymorth i Ferched yn elusen rhyngwladol a'i nod yw diogelu gwragedd a phlant rhag trais yn y cartref. Mae'r mudiad yn darparu lloches, gwybodaeth, cefnogaeth, cyswllt allanol a chyngor i ferched sydd wedi neu yn cael eu camdrin yn emosiynol, corfforol neu rywiol.

Bydd y grant tair blynedd yn talu am gyflogi dau weithiwr allanol llawn amser ac yn cynnwys yr holl gostau teithio, recriwtio a chostau rhedeg, offer a thaflenni gwybodaeth.

Mae gan Gymorth i Ferched ganolfan yn Y Rhyl ers 1979 a bellach mae'n darparu lloches deuluol gyda lle i bedwar, canolfan gwybodaeth, gwasanaeth allanol yn ogystal â llinell gymorth argyfwng 24 awr.

Mae Cymorth i Ferched Y Rhyl a'r Cylch yn cael ei redeg gan saith o weithwyr rhan amser gyda chymorth 15 o wirfoddolwyr.

Y llynedd gofalwyd am 30 o deuluoedd yn y lloches yn ogystal â chefnogi dros 466 o ferched a phlant nifer ohonynt.

Amseru perffaith

Fel yr eglurodd Lynne Thackeray, Gweinydd-ydd Cyllid, mae'r grant wedi dod ar amser perffaith: "Mae'r gwasanaeth allanol yn cefnogi merched sydd wedi cael eu hail gartrefu ar ôl gadael y lloches yn ogystal â merched a phlant sydd eisoes yn byw yn y gymuned.

"Ein nod yw cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i ferched a phlant - gan ddarparu gwybodaeth ynghylch budd-daliadau, grantiau, materion cyfreithiol ac addysgol. Mae'r gwasanaeth allanol hefyd yn annog merched i gymryd bywyd yn eu dwylo eu hunain a delio â'u problemau yn ogystal â magu hunan-hyder.

"Daeth ein cyllid tair blynedd ar gyfer y gwasanaeth allanol i ben fis Hydref diwethaf felly bu'n rhaid lleihau'r gwasanaeth. Mae'r grant hwn yn achubiaeth sy'n ein galluogi i barhau â'r gwaith o hyrwyddo ymwybyddiaeth o drais yn y cartref a chefnogi rhagor o ferched a phlant yn ein hardal."

Arian i fudiad arall

Mudiad arall ar ei ennill yng Ngogledd Cymru yw Stars (Safety, Tolerence, Awareness, Regeneration and Security) yn Sir Ddinbych Cyf a fydd yn derbyn £51,509 er mwyn datblygu panel atal troseddau ieuenctid/diogelwch cymunedol. Sefydlwyd Stars yn Sir Ddinbych Cyf ym 1995 ar y cyd â'r heddlu, yr awdurdod lleol a'r grwpiau cymunedol. Mae'n gynllun cymunedol er mwyn mynd i'r afael â lleihau trosedd a'r ofn a ddaw yn ei sgil yn ogystal ag ymdrin ag amrywiaeth o faterion fel camdrin alcohol a chyffuriau, diogelwch personol a bwlio.

Bydd Weston Spirit - elusen sy'n gwasanaethau Cymru gyfan a sefydlwyd gan Simon Weston, un o gyn-filwyr Rhyfel y Falklands, er mwyn hyrwyddo datblygiad personol, hyder a hunan-barch pobl ifanc - yn derbyn £298,657.

Bydd hyn yn galluogi'r elusen i ariannu pencadlys i Gymru yng Nghaerdydd. Bydd y grant hefyd yn talu am gyflogi Rheolwr Rhanbarthol i Gymru er mwyn datblygu gweithgarwch y mudiad yng Ngogledd, Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Hyd yma, mae'r Gronfa Gymunedol yng Nghymru wedi dosbarthu cyfanswm o dros £!22 miliwn er mwyn mynd i'r afael â thlodi a hyrwyddo gweithredu cymunedol.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy