BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gadlas
Firenze Ymweliad Branwen â Ffrainc a'r Eidal
Awst 2009
Branwen Chilton, o Langernyw, yn disgrifio ei phrofiadau yn Ffrainc a'r Eidal fel ran o gyfnewid ERASMUS.

Wel dyma fi wedi cyrraedd adre ar ôl deg mis anhygoel yn byw ar y cyfandir. Mi waries i chwe mis yn Ffrainc, cyn symud i'r Eidal am bedwar mis arall, drwy'r rhaglen gyfnewid ERASMUS, fel rhan o 'nghwrs gradd Ieithoedd Modern. Ddiwedd mis Awst diwethaf, roeddwn yn Chambery yn Ffrainc (yn ardal Savoie, yng ngolwg yr Alpau).

Mi roedd fy wythnosau cyntaf yn Chambery yn brysur iawn, yn trio ffeindio dosbarthiadau, dod i adnabod myfyrwyr tramor eraill, agor cyfrif banc a dysgu i adnabod yr Ewros. Trwy lwc mi roedd yr Universite de Savoie, y brifysgol yr oeddwn i'n astudio ynddi, yn groesawus iawn ac wedi paratoi nifer o weithgareddau i ni'r myfyrwyr newydd. Mi gawsom ni daith o gwmpas y dref hynafol, oedd arfer bod ar y ffin rhwng yr Eidal a Ffrainc ac felly yn dangos dylanwad y ddwy wlad.

Fe gawsom drip i 'fromagerie', sef llaethdy, ynghanol y mynyddoedd, ble mae 'Tomme de Bauges' yn cael ei gynhyrchu; mae'n gaws meddal, hufennog ond cryf iawn ei flas sydd ond yn cael ei gynhyrchu yn yr ardal fechan hon o Ffrainc. Mi gawsom weld y gwartheg godro yn go agos am fod rhaid i'r bws stopio amryw o weithie i aros iddyn nhw symud oddi ar y ffordd ble roeddyn nhw'n cysgu!

Ymlaen â ni wedyn i ymweld â gwinllan; mae Savoie yn cynhyrchu llawer o win gwyn a choch blasus iawn, fel y darganfyddom pan gawsom eistedd yn seler win y winllan i brofi ambell i wydraid gyda phlatiad o salami a chaws. Diwrnod bendigedig ac amryw un yn canu'n braf ar y bws ar y ffordd adre!

Mi gefais hefyd fynd ar amryw daith gerdded i'r Alpau, unwaith uwchben dyffryn Cenis (Maurienne) ac edrych i lawr ar yr Eidal, a thro arall uwchben Chamonix (Haute-Savoie) a chael golygfeydd bythgofiadwy dros Mont Blanc a'r Swistir. Mi gefais hefyd y profiad o ddysgu Saesneg i Ffrances o'r enw Pascale. Mi fwynheais i hyn yn fawr, am ei fod yn gyfle gwych i ymarfer fy Ffrangeg yn ogystal â chael gweld y tu fewn i gartref Ffrengig 'go iawn', a gwneud ffrind am oes.

Mae gen i griw o ffrindiau Ffrengig ac mi waries i amryw noswaith hwylus iawn yn eu cwmni, yn bwyta 'tartiflette' a 'raclette' (dau bryd traddodiadol o ardal Savoie, wedi'u gwneud gyda chaws a thatws mewn gwahanol ffurfiau!). Diolch i'r cwmni yma, mi roeddwn yn eithaf rhugl fy Ffrangeg erbyn diwedd fy nghyfnod yno.

Trist oeddwn felly i ffarwelio â Ffrainc, gan ddal y TGV, y tren cyflym, o Chambery yn syth i Milan; siwrne fendigedig drwy'r Alpau gyda llaw ac yn werth ei wneud os cewch chi'r cyfle. Mae Milan yn wych, llawn siopau 'designer', a hyd yn oed gwesty Armani! Mewn tref o'r enw Pavia oedd fy nghartref i, rhyw hanner awr i ffwrdd o Milan. Roeddwn yn byw mewn neuadd prifysgol, ar goridor yn llawn o fyfyrwyr tramor. Roedd hwn yn brofiad gret, gan fod pawb mor gyfeillgar ac eisiau siarad Eidaleg. Ar ein hail noson yno, mi drefnom mi swper a phawb yn dod â'u desgiau allan i'r coridor i gael bwyta lasagne a brechdanau ham gyda'n gilydd, ffordd dda iawn o ddod i adnabod ein gilydd!

Roedd bwyd yn ganolbwynt i'm mhrofiad yn yr Eidal; mi ddes i'r casgliad mai pasta a phizza yr Eidal yw'r rhai gorau yn y byd, a does dim curo ar eu hufen iâ nhw chwaith - roedd ganddyn nhw bob math o flasau, ffrwythau, siocled, cnau, licris hyd yn oed! Mi geisiais i a fy ffrindiau brofi hufen iâ o bob 'gelateria' ym Mhavia - coeliwch chi fi, mae 'na lawer ohonyn nhw! Mae yna arferiad Eidalaidd yr ydw i'n hoff iawn ohono, a hynny yw 'apperitivo', sef mynd i far neu gaffi ar fin nos, a chael tameidiau o bizza, olewyddion, creision, ac, ar adegau, pasta, brechdanau a danteithion di-ri i fynd gyda'ch paned neu goctel, braf iawn ar fin nosweithiau cynnes yr Eidal! Gret hefyd oedd cael eistedd ar y sgwâr ynghanol y dref, gyda hufen iâ neu baned, yn gwylio'r byd yn mynd heibio. Cyfle gwych i weld ffasiynau Eidalaidd, a rhaid cyfaddau mai smart iawn ydy'r merched, a'r dynion, yno. Maent yn cymryd gofal arbennig o'u hymddangosiad, a phrin yw gweld unrhyw un heb sbectol haul, hyd yn oed ynghanol y glaw!

Tra roeddwn i yn yr Eidal mi gefais i'r cyfle i drafaelio ychydig, gan gynnwys ymweld â thraethau'r Cinque Terre, a thaith i lawr i Firenze (Fflorens), Siena a Phisa. Mae'r Cinque Terre yn enwog erbyn hyn am y traethau tlws a'r pum pentref bychan sydd yn swatio rhwng y mynyddoedd ar arfordir gorllewinol yr Eidal. Mae Firenze yn dref fendigedig, llawn hanes a chelf, gan gynnwys yr hen bont, y Ponte Vecchio, dros yr afon Arno, gyda thai hynafol wedi'u hadeiladu drosti. Y twr, wrth gwrs, yw prif atyniad Pisa; ond ar wahân i hyn mae Pisa hefyd yn dref hardd a phrysur ac yn werth ymweld â hi, ond falle mai gwell yw mynd yn y gwanwyn pan nad oes yna ddim gormod o fosgitos!

Cefais brofiad reit ddigri yn Siena; fe gwrddais ag Eidalwr a'm holodd o ble y deuthum. Pan atebais i 'Galles', fe gefais sioc pan atebodd o, mewn acen Gymreig, 'Bore da!'. Wedi cwrdd â Chymry'r flwyddyn gynt oedd o, ac wedi dysgu ambell i frawddeg ddefnyddiol ganddynt!

Mi roedd hwnnw yn ddigwyddiad prin iawn, ond pleser eleni oedd cwrdd â chymaint o bobol OEDD yn adnabod Cymru, neu yn gwybod rhywbeth o'n hynt, boed hynny oherwydd pel-droed, rygbi neu Tom Jones! Braf hefyd oedd cael y cyfle i egluro ychydig am ein diwylliant, ein hanes a'n hiaith i bobol nad oedd ganddynt unrhyw syniad amdanom yn flaenorol; mi rydw i wedi gadael amryw i ffrind yn yr Eidal a Ffrain sydd rwan yn gwybod sut i ddweud 'Nos da', 'Bore da', 'S'mai?', 'Iechyd da' ac ambell i frawddeg ychydig llawnach hefyd. Da oedd cael rhannu ychydig o'n hiaith, gan eu bod hwy wedi dysgu cymaint i mi!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy