BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Sian Rogers Swydd hefo'r Urdd
Rhagfyr 2009
Daw Sian yn wreiddiol o Groes, ac yn dilyn dychwelyd adref o'r Brifysgol yng Nghaerdydd, mae wedi ymgartrefu yma yn Ninbych ers blynyddoedd bellach.

Yn dilyn llwyddiant Sian yn cael ei phenodi fel Cyfarwyddwr yr Urdd ar gyfer y Gogledd a'r Canolbarth yn ddiweddar, aeth y Golygydd ati i holi Sian am ychydig bach o bopeth!

Llongyfarchiadau mawr i ti ar dy swydd newydd, alli di ddechrau trwy ddweud ychydig o hanes dy yrfa a sut wyt ti wedi cyrraedd dy swydd bresennol?

Wel, nes i orffen fy ngradd Cymraeg a Hanes Cymru yn 1996 a penderfynu nad oeddwn cweit yn barod i adael Caerdydd, felly nes i gwrs MA mewn Astudiaethau Gwerin gyda'r Brifysgol ac Amgueddfa Werin Sain Ffagan.

Yn ystod ail hanner y flwyddyn, buais yn gweithio ar draethawd hir oedd yn edrych ar Arferion Troeon Bywyd a Chwaraeon Plant yn ardal Dinbych ac felly roeddwn adref yn Nyffryn Clwyd yn eithaf aml.

Penderfynais chwilio am swydd ran amser tra'n gorffen y traethawd a cefais swydd yng Nghanolfan laith Clwyd (Popeth Cymraeg rwan) fel ysgrifenyddes.

Wedi gorffen y traethawd, cefais swydd hefyd fel ysgrifenyddes i Gwmni Wynn Rogers yn Ninbych ac felly yn rhannu fy amser rhwng Canolfan laith Clwyd, Wynn Rogers ac ambell i noson yn helpu ffrind yn Salon Visage!

Yn 1998 cefais swydd ran amser fel Swyddog cyntaf Sir Ddinbych i Menter laith Dinbych-Conwy. Ar yr un pryd, bum yn dilyn cwrs gyda Coleg Llandrillo i ddysgu oedolion ac felly yn diwtor rhan amser hefyd i Popeth Cymraeg.

Gyda llwyddiant mewn denu grantiau daeth y swydd gyda Menter laith Dinbych-Conwy yn un llawn amser.

Rhannodd y ddwy fenter yn 2003 a gweithiais i Fenter laith Sir Ddinbych hyd 2005 pan gefais i'r swydd gyda Bwrdd yr laith Gymraeg fel Swyddog Datblygu Rhanbarth y Gogledd, a dyma ni, yn Ionawr 2010 byddaf yn cychwyn ar fy swydd newydd gyda'r Urdd.

Beth yw dy brif ddiddordebau?

Cael diwrnodau allan gyda Dylan a'r hogiau, mynd ar wyliau, nofio a mynd i'r gym!

Byddaf yn hoffi darllen hefyd pan mae amser yn caniatáu!!

Ble byddet ti'n treulio dy wyliau delfrydol a gyda phwy?

Rydym yn gwario tipyn o amser fel teulu yn Malta ac i fod yn onest, er fy mod yn hoff iawn o Efrog Newydd byddwn yn dweud bod Malta yn wyliau delfrydol i ni fel teulu.

Pan yn yr ysgol, plentyn da neu ddrwg oeddet ti?!! Da wrth gwrs! !

Pwy sydd wedi cael y dylanwad mwyaf arnat ti?

Dwi'n cofio sgwennu am hyn yn y Gadlas flynyddoedd yn ôl.

Does dim dwywaith bod Gwilym Ceiriog Evans wedi cael dylanwad enfawr arnaf tra roeddwn yn tyfu i fyny yn y Groes, ond byddwn i'n dweud mai mam a dad yw'r dylanwad mwyaf - maent wedi rhoi cychwyn grêt i mi mewn bywyd a dwi'n hynod o ddiolchgar iddynt am bopeth.

Beth yw'r peth gorau am Ddinbych?

Dwi wrth fy modd yn byw yn Ninbych mae'n rhaid i mi gyfaddef.

Mae gennym lawer o deulu yn byw yn y cyffiniau a llawer o ffrindiau yn byw yn agos.

Mae yna lawer o deuluoedd ifanc Cymraeg wedi ymgartrefu yma dros y blynyddoedd a rydym yn lwcus iawn gyda blwyddyn Gethin yn yr ysgol bod cymaint o'r plant yn dod o deuluoedd Cymraeg.

Mae Geth wrth ei fodd yn Twm o'r Nant a rydym hefyd yn hynod o lwcus gyda Bodawen sydd yn Gylch Meithrin ffantastig, a Gruff wrth ei fodd yn mynd yno.

Dwi wrth fy modd hefyd yn gallu gwneud llawer o fy siopa erbyn hyn yn Ninbych, mae'r siopau yn grêt!

Mae popeth mor agos i'n tŷ ni yn Ninbych sydd hefyd yn beth braf - mae Geth wrth ei fodd yn chwarae pêl droed, nofio ac yn mynd i Karate.

Dwi'n cofio mam yn dweud ar brydiau pan oeddwn i'n tyfu fyny bod hi'n teimlo fel tacsi a dwi'n siŵr y byddwn i'n dechrau teimlo yr un peth os y byddwn i'n byw yn bellach o'r Ganolfan Hamdden!

Os ddaw'r diwrnod pan fyddi'n ennill Miliwn, sut faset ti'n gwario'r arian?!

Allai wir ddim dychmygu! Gofyn i mi eto mewn rhyw bum mlynedd gan fy mod yn gobeithio y bydd wedi digwydd erbyn hynny!

Beth wyt ti'n fwynhau fwyaf am y Nadolig?

Cael bod adref a gwario mwy o amser gyda teulu a ffrindiau. Hefyd gweld wynebau'r plant wrth iddynt agor eu anrhegion ar fore Nadolig.

Heb anghofio yr holl fwyd ac ambell lasied o win! ! ! ! !

Fyddi di'n gwneud addewidion yn y flwyddyn newydd, ac wyt ti'n un dda am gadw atynt?

Bydda i ddim fel rheol yn gwneud addewidion mawr onibai am yr un o gadw'n ffit a cholli pwysau ar ôl y Nadolig!

Dwi'n eithaf da am wneud hynny - am gyfnod beth bynnag!

Hoffwn gymryd y cyfle hefyd i longyfarch Dai Bryer sydd wedi ei benodi yn Gyfarwyddwr Rhanbarth y De, a dwi'n edrych ymlaen yn fawr i gael cydweithio a fo.

Diolch Sian, Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda, a phob lwc i ti yn dy swydd newydd! Y Bigwn


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy