BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Ystafell ddosbarth. Trwy Lygaid yr Ifanc
Adlewyrchu ar bwysigrwydd arholiadau i blant ysgolion uwchradd.

Yr adeg hon o'r flwyddyn, dim ond un peth fydd flaenaf yn fy meddwl. Byddaf i, a miloedd o rai tebyg i mi, yn ildio fwyfwy dros yr wythnosau nesaf i ryw boendod sy'n llechu yng nghefn y meddwl - mae hi'n dymor arholiadau!

Ond nid pobol ifanc yr un oed â mi yn unig sydd yn gorfod mynd drwy'r broses hon. Mae plant mor ifanc â saith oed bellach yn gorfod sefyll arholiadau, a thrwy eu cyfnod yn yr ysgol bydd paratoi at arholiadau yn rhan flaenllaw o'u haddysg. Ond ydi hyn yn beth iach?

Ymddengys bod llywodraethau heddiw wedi eu cyflyru i feddwl bod angen safoni cyson, bod angen cyfleu gwerth rhywbeth haniaethol fel addysg mewn cyfres o rifau.

Tablau cystadleuol
Mae'r system o gynhyrchu tablau cystadleuol ar gyfer perfformiad ysgol yn cynhyrchu problem driphlyg.

Yn gyntaf, mae'n camarwain y cyhoedd i feddwl mai dyma'r unig ffordd o asesu safon ysgol.

Yn ail, mae'n gorfodi ysgolion i gynllunio eu hamserlenni yn uniongyrchol ar gyfer cynhyrchu canlyniadau arholiadau.

Yn olaf, a hyn yw'r broblem fwyaf, mae'r system hon yn cynhyrchu plant a phobol ifanc sy'n credu bod eu gwerth fel person yn cael ei adlewyrchu gan dystysgrif arholiad.

Yn fy marn i, mae'r broses addysgol hon yn gwneud cam mawr â phlant heddiw. Does ryfedd fod cymdeithas yn syrthio'n ddarnau o'n hamgylch pan fo miloedd o bobol ifanc yn gadael yr ysgol bob blwyddyn wedi eu hargyhoeddi fod yn rhaid iddyn nhw gystadlu â phawb a phopeth o'u hamgylch er mwyn gwella eu hunain.

Mae ysgolion heddiw wedi hybu plant i feddwl mai dim ond y nhw sy'n bwysig ac mae'r ystafell ddosbarth wedi ei throi'n llawr cyfnewidfa stoc.

Pethau gwerthfawr yn diflannu
Gellid dadlau hefyd fod llawer o'r hyn sydd o wirioneddol werth mewn addysg bellach yn diflannu - mae gweithgareddau chwaraeon, eisteddfod a'r pethau eraill sy'n hybu'r sgiliau allweddol o weithio mewn tîm yn cael eu hisraddio gan nad ydyn nhw ar unrhyw faes llafur arholiad.

Nid oes unrhyw gydnabyddiaeth i athrawon sy'n rhoi o'u hamser i ddarparu'r gweithgareddau hyn y tu allan i amser ysgol ond mae hi'n fwriad gan y llywodraeth i fynd ymlaen â'r system o dalu athrawon yn ôl eu perfformiad mewn canlyniadau arholiad.

Mae'r gor-bwyslais ar ddysgu maes llafur arholiad hefyd yn creu diffygion yng ngwybodaeth gyffredinol a pherthnasol disgyblion.

Pa werth i mi, er enghraifft, oedd dysgu am frenhinoedd Lloegr a'r rhyfel cartref a minnau'n gwybod dim am deuluoedd brenhinol Cymru ar wahân i'r dyddiad 1282? A yw dysgu coginio drwy arbrofi gyda phob math o gynhwysion mewn sgonau o werth pan fo berwi ŵy yn ddigon o drafferth i rai fel fi?

Mae'n hawdd i mi feirniadu'r uchod heb wybod y ffeithiau i gyd, ond yr hyn y galla i dystio fy hun yw'r ffaith bod plant heddiw yn teimlo bod eu llwyddiant mewn arholiadau yn mesur yr hyn y maen nhw'n ei gyflawni fel person.

Dydi pawb ddim yn gallu llwyddo yn academaidd ac mae gan bob un ei rinweddau â'i sgiliau unigryw. Dylai addysg heddiw adlewyrchu hynny, gan roi cyfle i bawb gyflawni'r hyn y maen nhw am ei gyflawni.

Cyn gorffen, gwell i mi ddymuno'n dda i bawb, sydd fel fi, yn wynebu arholiadau yn ystod yr wythnosau nesaf!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy