BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
H.M.Stanley Cofio H.M. Stanley
Cynhaliwyd cyfarfod yn ddiweddar gan Gyngor Tref Dinbych yn ymwneud â H. M Stanley.

Eglurodd y cadeirydd bwrpas y cyfarfod, sef i drafod rhan y Cyngor yn yr ymgais i brynu eitemau o gasgliad y diweddar Syr Henry Morton Stanley mewn arwerthiant yn Christie's, Llundain.

Anerchodd Mr. Kevin Mathias y cyfarfod ac eglurodd yr hyn sydd wedi ei wneud gan y Cyngor Sir hyd yn hyn.

Trafod gyda'r Loteri
Roedd popeth wedi digwydd ar frys. Cysylltwyd â'r adran adfywiad economaidd a chafwyd trafodaeth ffrwythlon gyda Chronfa Treftadaeth y Loteri. Roedd y gronfa yn gallu ariannu 75% o'r pecyn oedd wedi ei baratoi. Roedd rhaid cael 25% o ffynhonnell arall.

Os oedd y Cyngor Tref yn cytuno roedd modd gwneud cais i Brif Gronfa Amcan 1.

Casglwyd rhestr o eitemau oedd yn rhaid cynnig amdanyn nhw. Roedd yn rhaid cynnig am nifer o eitemau o ddiddordeb lleol yn ogystal ag eitemau yn gysylltiedig â bywyd H.M. Stanley.

Nodwyd 27 o eitemau gyda'r pris gwerthiant wedi ei amcangyfrif o gwmpas £57,500. Byddai costau'r arwerthwyr yn £11,000, costau trafnidiaeth tua £500 gyda £20,000 yn ychwanegol ar gyfer cadw'r eitemau.

Roedd gobaith o gael arddangosfa barhaol. Byddai cost y cyfan yn £89,000.

Datblygu partneriaeth
Pwysleisiodd Mr. Gareth Evans yn ei anerchiad y pwysigrwydd o ddatblygu partneriaeth gyda Chyngor y Dref, gan fod dull partneriaeth yn llawer cryfach ar gyfer ceisiadau ariannu.

Byddai'r bartneriaeth yn golygu fod y Cyngor Sir yn gwneud cais i Gronfa Treftadaeth y Loteri am 75% a'r Cyngor Tref yn gwneud cais i'r brif gronfa am 25%.

Byddai'r Cyngor Sir yn cynnal unrhyw gostau yn y dyfodol yn ymwneud ag edrych â gofalu am y casgliad.

Y cam nesaf wedi'r arwerthiant fyddai sefydlu grwp llywio yn cynnwys aelodau o'r Cyngor Sir, Cyngor y Dref a grwpiau eraill sydd â diddordeb yn y cynllun. Byddai'r grwp hwn wedyn yn penderfynu ar leoliad, dehongliad, a ffynonellau addysg ac ati.

Roedd rhaid bod yn wyliadwrus oherwydd byddai arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a rhaid gwneud cynnig am y costau i gyd.

Cafwyd trafodaeth pan ymatebodd Mr. Mathias a Mr. Evans i sylwadau a chwestiynau oddi wrth y cynghorwyr.

Cais i gronfa Amcan 1
Penderfynwyd (yn unfrydol) fod Cyngor y Dref yn cefnogi ffurfio partneriaeth gyda'r Cyngor Sir a bod cais yn cael ei wneud i Brif Gronfa Amcan 1.

Penderfynwyd hefyd fod y Maer, Dirprwy Faer a Chlerc y Dref yn cael eu hawdurdodi i arwyddo'r ffurflen gais am grant ar ran Cyngor y Dref. Penderfynwyd hefyd fod llythyr o gefnogaeth yn cael ei anfon i Gronfa Treftadaeth y Loteri.

Mynegodd y cadeirydd werthfawrogiad y Cyngor i'r Cynghorydd Kensler am yr holl waith caled yr oedd wedi ei wneud i roi sylw i'r mater.

Ar 24 Medi, llwyddwyd i brynu 5 eitem yn yr arwerthiant yn Christies gan gynnwys lluniau negatif ar wydr o Stanley, a Beibl Cymraeg a gafodd yn anrheg briodas oddi wrth Mr. a Mrs. Thomas Gee.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy