BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Dinbych Barn y merched
Chwefror 2009
Mae'n edrych yn debyg y bydd archfarchnad fawr arall yn cael ei chodi yn Ninbych. Beth yw barn rhai o aelodau y gangen leol o Ferched y Wawr am y datblygiad tybed?

Annwen R. (Llywydd): Yn dilyn y penderfyniad i adael i gwmni Tesco adeiladu archfarchnad newydd yng ngwaelod tref Dinbych, mae llawer o bobol wedi cwyno yn erbyn y cynllun. Mae ceisio stopio y cwmniau mawr rhag adeiladu yn frwydr enfawr sydd wedi ei cholli cyn dechrau.

Rwyf o blaid datblygu'r ardal yma o'r dref, gydag unrhyw beth a fyddai o fudd i'r dref oherwydd os byddai archfarchnad Kwiks yn dal i fod, byddai'r cwestiwn o effaith archfarchnad arall ar y dref efallai ddim wedi codi. Un peth sydd raid ei ddweud ydi fod angen cystadleuaeth gan fod cyfleusterau'r archfarchnad ar Ffordd y Ffair yn llawer gwell na'r un sydd yng nghanol y dref. Siop i biciad i mewn i nôl rhywbeth os ydych yn digwydd cael lle parcio ar dop y dref ydi honno yn hytrach nag yn siop i wneud eich siopa wythnosol.

Mae llawer o bobol hen yn byw yng ngwaelod y dref a byddai wedi cael archfarchnad yma yn hwyluso eu trefniadau siopa nhw.

Rhaid i mi gyfaddef fy mod ar adegau wedi gwneud fy siopa wythnosol ar-lein er mwyn cael y cyfle i siopa mewn 'archfarchnadoedd' eraill heb orfod mynd o'r tŷ - cyfleus iawn, a dim yn rhoi y 'monopoly' llawn i'r un sydd yma ar hyn o bryd. Mae mwy a mwy yn gwneud hyn yn wythnosol, ac efallai bod hyn yn reswm arall pam fod siopau bach y dref mewn pergyl.

Gwyneth: Does dim amheuaeth, mi fydd yr archfarchnad newydd yn siop ardderchog gyda digon o amrywiaeth a dewis i'r siopwyr. Mi fydd yn hwylus tu hwnt, yn arbennig i deuluoedd ifanc, gyda digon o le i barcio a hynny'n rhad ac am ddim.

Ond mi rydw i'n poeni'n arw am ben y dre. Roedd cau siop Woolworth's yn golled aruthrol. Hi oedd yr unig siop fawr ym mhen y dre - dydw i ddim yn cofio'r dre hebddi. Rydw i'n siwr fod y siopwyr bychain sy'n trio gwneud bywoliaeth yn poeni'n arw hefyd. Wedi'r cyfan y nhw sydd orau am gefnogi'r digwyddiadau lleol a'r papur bro. Mae'n beryg' mai dyfodiad yr archfarchnad newydd fydd yr hoelen olaf yn arch y busnesau sy' mhen y dref ar hyn o bryd.

Buddug: Mae tref Dinbych dan fygythiad a fydd 'na 'run siop fach ar ôl yn y dref.

Roedd yn golled fawr i'r dref pan ddiflannodd y ffermwyr a'r hen farchnad anifeiliad a chodi archfarchnad yn ei lle rai blynyddoedd yn ôl. O gael yr archfarchnad newydd, efallai y bydd honno dan fygythiad.

Myfanwy: Teimlaf fod yr archfarchnadoedd yn mynd yn farus ac yn bachu pob man i werthu pob dim bron. Mae tair Tescos eisoes o fewn taith hanner awr neu lai - yn Rhuthun, Yr Wyddgrug ac Abergele. Mae tair archfarchnad yn Ninbych rŵan a theimlaf mai tlodi a gwacau siopau'r dref fydd canlyniad cael un arall.

Ann: Mae archfarchnadoedd yn rhan annatod o fywydau pob un ohonom. Wrth gwrs, maent wedi newid bywydau pawb ohonom. Ceir dewis anhygoel ganddynt ac mae'n hieuenctid yn cymryd hyn yn hollol ganiataol - mefus a llus drwy'r flwyddyn, llysiau na chlywsom ni amdanynt pan yn blant. Wrth gwrs, mae hyn ar draul siopau bach, ac mae hynny yn biti garw. Credaf fod gwell cynnyrch yn y siopau bach yn aml, ac mae'r rhai sydd wedi addasu eu fford o werthu a chyda dewis gwahanol ac o ansawdd gwell, yn gallu llwyddo.

Mae siopau fferm yn y cylch yma yn ardderchog a dylem eu cefnogi ar bob cyfle. Gennym ni y mae'r dewis o ble i wario'n harian.

Olwen: Gydag agor archfarchnad arall yn Ninbych mi fydd yn hoelen arall yn arch y siopau bach yng nghanol y dre. Fel un a aned ac a faged yma, cofiaf y bwrlwm yr oedd hi gyda'r amrywiaeth o siopau ac nid oedd rhaid symud o'r dre. Roedd popeth ar gael yma.

Nerys: Dwi'n falch bod penderfyniad wedi cael ei wneud o'r diwedd i ganiatau adeiladu canolfan siopau yng ngwaelod tre Dinbych. Dwi'n siopa'n lleol drwy'r flwyddyn, o'r swyddfa bost a'r cigydd yng ngwaelod y dre i'r siop bysgod a'r archfarchnad ym mhen ucha'r dre. Dwi ddim yn meddwl gwnaiff y datblygiad yma ddim mwy o wahaniaeth i'r siopau eraill nag y mae'r hinsawdd economaidd presennol yn ei wneud. Bydd yn beth da os bydd pobl leol yn cael eu cyflogi mewn swyddi newydd, mwy o drigolion y dre a'r cylch yn dod i siopa'n lleol, a'r nifer o ymwelwyr i Ddinbych yn cynyddu.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy