BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bedol
Disgyblion ysgol o flaen Bws y BBC Wythnos Cymraeg yn Gyntaf
Yn ystod yr wythnos gyntaf ym mis Mawrth eleni fe gynhaliwyd Wythnos Cymraeg yn Gyntaf (Welsh - Give it a Go!) yn Rhuthun.

Yn ôl Nan Vaughan Edwards, Swyddog Datblygu gyda Chynllun Iaith Ardal Rhuthun, fe ddewiswyd Rhuthun yn un o saith o drefi yng Nghymru i hyrwyddo'r Gymraeg. Amcan cynnal wythnos fel hon oedd cymell pobi i gefnu ar yr hen arferiad o siarad Saesneg yn gyntaf yn enwedig mewn siopau lleol ac i gychwyn pob sgwrs yn y Gymraeg.

"Dim ond dau fis a gawsom i drefnu'r cyfan," ebe Nan Edwards. "Ond yn wir, roedd angen blwyddyn! Mi aethom o amgylch siopau Rhuthun i edrych faint o bobl sy'n gweithio yn y siopau, oedd yn siarad Cymraeg ac yn gefnogol i'r Gymraeg. Yn wir, roedd yr ymateb yn galonogol iawn ac fe ddangoswyd llawer o ewyllys da tuag at y fenter.

I'r rhai oedd yn gallu siarad Cymraeg fe gawson nhw fathodyn 'laith Gwaith' ac i'r rhai oedd yn dysgu fe gawson nhw fathodyn 'Dwi'n Dysgu Cymraeg'." Yn ôl Nan, y bwriad y flwyddyn nesaf yw helpu mwy ar y bobl y tu ôl i'r cownter ac i roi mwy o hyder iddynt siarad Cymraeg. Hefyd maent am annog busnesau lleol i fod yn fwy dwyieithog eu naws yn enwedig wrth ateb ffôn.

Fe ddewiswyd tri fel 'role-models' i hyrwyddo'r fenter sef Rhys Meirion, y canwr fyd enwog ond yn byw yn lleol; Lowri Lloyd, disgybl yn Ysgol Uwchradd Brynhyfryd ac un sy'n cymysgu'n dda â'i chyd-ddisgyblion yn y ddwy iaith a Sian Roberts a'i merch Heledd o Lanfair Dyffryn Clwyd, - mam sydd wedi magu ei phedwar plentyn trwy gyfrwng y Gymraeg a'r pedwar bellach yn ddisgyblion yn ysgol Llanfair.

"Fe gawsom ni un cyd-ddigwyddiad ffodus iawn," ebe Nan, "A chyd ddigwyddiad oedd o hefyd, pan gynhaliwyd Cyngerdd Lansio CD newydd Rhys Meirion 'Pedair Oed' yng Nghapel Bethania ar y nos Sul ac fe roddodd gychwyn bendigedig i'r wythnos. Bu i Rhys hefyd daro i mewn i nifer o'r gweithgareddau yn ystod yr wythnos."

Roedd yna amrywiaeth ddiddorol o weithgareddau drwy'r wythnos a chyda gobaith roedd y gweithgareddau yn apelio at drwch eang y boblogaeth.

Dydd Llun, Mawrth 1 (Dydd Gŵyl Dewi)
Yn y bore, cafwyd Paned a Chacen Gri yn y Llyfrgell wedi ei baratoi gan Gangen Merched y Wawr, Rhuthun ac yna bu Llinos Davies a staff y Llyfrgell yn cyflwyno rhai o'r llyfrau diweddaraf gael yn y Llyfrgell. Cafwyd adloniant hefyd gan blant Ysgol Penbarras. Yn y pnawn, cynhaliwyd Eisteddfodau Gŵyl Dewi yn ysgolion Borthyn a Phen Barras ac yn y nos cynhaliwyd Swper Gŵyl Dewi yn Nhafarn y Cross Keys, Llanfwrog.

Dydd Mawrth, Mawrth 2
Cynhaliwyd Sesiwn Siarad y Dysgwyr yn y Felin Goffi yn y bore a chafwyd ymateb da. Yn y pnawn roedd Eisteddfod Gŵyl Dewi Ysgol Stryd y Rhos a nos Fawrth Cynhaliwyd Noson Gwyl Dewi y Dysgwyr yng Ngwesty'r Angor. Daeth tua 35 o ddysgwyr yno o ardal oedd yn ymestyn o Brestatyn i Weston Rhyn. Ar ôl y swper, cafwyd adloniant gyda Elin Williams yn chwarae nifer o alawon ar y delyn a dau aelod o Ffermwyr Ifanc Nantglyn yn difyrru.

Y siaradwr gwadd oedd Mair Spencer sydd wedi bod yn diwtor ail-iaith ers ugain mlynedd a chafwyd anerchiad arbennig iawn ganddi. Y teimlad ar y diwedd oedd y dylid cynnal noson fel hon bob blwyddyn.

Dydd Mercher. Mawrth 3
Ymwelodd Bws teithiol y BBC â Rhuthun gan barcio ar Sgwâr Sant Pedr. Daeth disgyblion Blwyddyn 5 a 6 o ysgolion Borthyn a Stryd y Rhos i dreulio cyfnod yn y bws. Cawsant gyfle i ddefnyddio safle gwe arbennig y BBC ar liniaduron oedd y tu mewn i'r bws yn ogystal â defnyddio camera i ffilmio gweithgareddau'r bore ar y sgwâr. Roedd hi'n bleser gwrando ar y disgyblion yn sgwrsio yn y Gymraeg â'r naill a'r llall.

Bydd disgyblion y ddwy ysgol yn ymuno â disgyblion o ysgolion Llanbedr, Bro Famau, Dyffryn Iâl a Rhewl mewn prosiect addysgu'r Gymraeg trwy ddulliau dwys ddiwedd tymor yr haf eleni.

Nos Fercher y cynhaliwyd Ffilm deithiol S4C Dal: Yma/Nawr gyda Rhys Ifans a Ioan Gruffudd yn actio ynddi, yn Theatr John Ambrose. Roedd y ffilm yn cyfleu'r traddodiad barddol yng Nghymru ar hyd yr oesoedd.

Dydd Iau, Mawrth (Diwrnod y Llyfr)
Yn y Llyfrgell fore Iau, cynhaliwyd Awr Stori a Chân gyda Sali Mali ar gyfer y plant lleiaf. Daeth tua hanner cant o blant i'r sesiwn. Aeth Sali Mali â'r criw i Ysgol Penbarras yn y pnawn ac yn ôl i'r Llyfrgell ar ddiwedd y pnawn ar gyfer y plant hyn. Cafwyd ymateb gwych gan y plant.

Nos lau, cafwyd noson ddiddorol a gwahanol iawn yn y Llyfrgell o dan y teitl 'Blas Mwy ... Gwin Siocled a Llyfr.' Daeth tua deugain ynghyd, llawer ohonynt yn famau o dan 45 oed, i flasu ambell i lyfr gyda gwin a siocled o'r un naws. Roedd Gwawr a Tomos Williams yn bresennol hefyd i ddarllen y llyfr 'Ar Dân' gan Sioned Lleinau. Diolch i Bethan Hughes a staff y Llyfrgell am baratoi noson mor fendigedig.

Dydd Gwener, Mawrth 5
Cynhaliwyd Bore Goffi Gwyl Dewi ym Marchnad Sefydliad y Merched a'r un pryd aethpwyd ati i annog pobl y stondinau i labelu eu cynnyrch yn ddwyieithog. Daeth plant Ysgol Stryd y Rhos yno i'n difyrru a chanwyd nifer o ganeuon Cymraeg. Yn Ysgol Bryn Hyfryd yr un bore roedd Meryl Pierce, Uwch-Swyddog TWF (Taking Welsh to Families) yn rhoi sgwrs ar Ymwybyddiaeth Iaith a Neges TWF i ddisgyblion y chweched dosbarth. Yn dilyn cafwyd sesiwn drafod a chafwyd trafodaeth fuddiol iawn. Yna'n dilyn chwaraewyd gêm bêl-rwyd gyfeillgar rhwng staff a disgyblion yr ysgol a phawb yn gwisgo Crysau T gyda'r geiriau 'Y Fantais Gymraeg' ar y tu blaen a 'Welsh- Give it a Go' ar y cefn.

Nos Wener, roedd Meinir Gwilym a'r band yn perfformio yng Nghlwb Nos y Venue. Daeth tua tri chant a hanner o bobl yno i wrando.

Dydd Sadwrn, Mawrth 6
Bore Sadwrn cafwyd taith ar gyfer Cymry Cymraeg a Dysgwyr o amgylch Carchar Ruthun ac Adnoddau'r Archifdy gyda Kevin Matthias, Archifydd y Sir. Daeth nifer dda ynghyd. Yn y pnawn, cafwyd Taith Hanesyddol o amgylch Rhuthun gyda Vernon yn arwain. Ymunodd tua pump ar hugain yn y daith eto'n cynnwys Cymraeg a Dysgwyr.

Hefyd yn ystod y dydd roedd Rhys Meirion yn Siop Elfair yn arwyddo ei CD newydd a chafodd pawb a alwodd lasied o win am ddim.

Nos Sadwrn, yn Theatr John Ambrose, cynhaliwyd gyda Chôr y theatr, fel y gellid disgwyl, yn llawn. Fel y gwelir, cafwyd wythnos lwyddiannus iawn a gobeithiwn iddi fod yn hwb mawr i'r iaith Gymraeg yn y dref a'r ardal a bydd llawer mwy o ddefnyddio arni yn y dyfodol.

E.A.J.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy