BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MAWRTH
30ain Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Fama
Eirian Wyn Conlon a'i theulu Pobl y papur - Eirian Wyn Conlon
Ebrill 2010
Un o ddarllenwyr Papur Fama yn ateb cwestiynau am ei bywyd, ei diddordebau a'i hatgofion.

Tiwtor-Drefnydd Cymraeg i Oedolion Prifysgol Bangor, Sir Fflint a Dyffryn Clwyd. Trefnydd Cymdeithas C Ciwb.

Ydych chi wedi byw yn unrhyw le arall heblaw am ardal Papur Fama?
Do, Caergybi a Dwyran ar Ynys Môn, Maesglas a Threffynnon cyn i mi fod yn 15 oed, oherwydd swyddi dad. Symud i'r Wyddgrug, wedyn coleg yn Aberystwyth. Cyfnodau byrion ym Mangor a Chaerdydd pan o'n i'n actio. Dwi'n trysori'r cyfnodau ges i yn Llanfairpwll efo Nain pan o'n i'n gweithio ar 'Plu Chwithig' efo Theatr Gwynedd ac yn gwneud ymarfer dysgu. Mi wnaethon ni ddod yn ffrindiau da a dydy cyfle fel yna i nabod aelod o'r 3ydd genhedlaeth ddim yn digwydd i lawer.

Beth yw eich hoff beth am ardal Papur Fama?
Mae dysgwyr y Gymraeg yn cael eu croesawu a'u cynnwys gan y Gymdeithas Gymraeg yma - fase Clwb C Ciwb (ein clwb cymdeithasu Cymraeg i ddysgwyr rhugl, cyn-ddysgwyr a Chymry Cymraeg) ddim yn gweithio cystal mewn ambell ardal!

Os oes un peth y medrech ei newid neu ei ychwanegu at ardal Papur Fama, be fasa'r peth yna?
Dau beth - gorsaf dren yn yr Wyddgrug a mwy o blant ysgol sy'n dewis siarad Cymraeg efo'i gilydd!

Petaech yn cael dewis byw yn unrhyw le o gwbl, ar wahan i'r ardal yma, ble fasa hynny?
Well i mi ddeud Gorllewin Iwerddon! Neu ella gogledd Catalunya neu Wlad y Basg taswn i isio tywydd a bwyd gwell na Chymru (a diwylliant unigryw i ymddiddori ynddo). Mi hoffwn i fedru gweld y môr a'r machlud o ffenest y stafell fyw hefyd!

Pwy neu beth sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch?
Fy rhieni sydd ar ben y rhestr. Nhw sy'n gyfrifol am bob un o 'ngwerthoedd craidd. Dim ond gobeithio medra i wneud joban hanner cystal efo 'mhlant i. Hefyd mae Paul, y gwr, yn berson arbennig iawn sy wedi dylanwadu arna i mewn llawer ffordd. Mae llwyddo i fyw efo fi am 20 mlynedd ac efo llond ty o ferched ers geni'r genod yn gamp ynddo'i hun! Yn enwedig am ddysgu fy iaith i mor drwyadl ac am adael i ni fod yn gymaint o Gymry heb anghofio am eiliad mai Gwyddel ydy o (a'r plant!).

A sôn am y plant, mae Ffion Niamh a Ciara Wyn yn dylanwadu arna i bob dydd - ar fy chwaeth mewn dillad, cerddoriaeth, rhaglenni teledu, ffilmiau - ac fel sy'n digwydd i bob rhiant, yn rhoi sbectol newydd i mi edrych ar fywyd drwyddi. Deud y gwir, cymaint ydy dylanwad fy nheulu nes mod i wedi cael caniatad i gynnwyd llun pawb yn y Papur - diolch yn fawr i Llinos Lanini hefyd! Er ein bod ni'n dod ymlaen yn dda iawn efo'n gilydd, dydy Alun fy mrawd ddim wedi dylanwadu arna i (na finne arno fo) ond dan ni'n dau'n amlwg yn gynnyrch ein rhieni ac yn adlewyrchu gwahanol elfennau o bersonoliaethau'r ddau.

Hefyd dyma gyfle i mi ddiolch i gymaint o athrawon ysbrydoledig ym Maes Garmon - Eirian Jones, Ann Richardson, Owen Evans, Rhys Jones, Geraint Lewis Jones a Rhiannon Lloyd. Mae bob un o'r rhain (a mwy) wedi cael dylanwad parhaol arna i, a dwi'n hynod o falch bod fy mhlant i'n cael cyfle i fod yn yr un ysgol. Gobeithio bod nhw'n gwerthfawrogi!

Beth dach chi'n mwynhau fwyaf am eich gwaith?
Lle dwi'n dechre? Mae hi'n medru bod y swydd ore yn y byd - er bod rhaid dilyn yr hen ystrydeb o'r 'gwydyr hanner llawn' pan yn wynebu rhwystredigaethau'r ardal yn hytrach na rhoi'r ffidil yn y to. Mae gen i gydweithwyr gwych yma ac ym Mangor, a dwi'n cael y fraint o fod yn rhan o dîm sy'n trosglwyddo ein hiaith a'n diwylliant i nifer fawr o oedolion brwd sy'n medru cyfrannu'n helaeth at Gymreictod yr ardal.

Petaech chi'n cael diwrnod cyfan i chi'ch hun, i wneud yn union fel y mynnech, beth fasech chi'n ei wneud?
Fedra i ddim dewis rhwng 2 ddiwrnod: 1) Deffro yn Begur, gogledd Catalunya, marchnad yn y bore efo'r genod, cinio yn llygad yr haul mewn caffi ar lan y môr, diogi ar draeth efo llyfr da yn y pnawn, a thapas yn ninas Girona gyda'r nos efo'r teulu a ffrindie, gan orffen mewn gwyl Gatalanaidd efo digon o gerddoriaeth, gwisgo fyny a thân gwyllt.

2) Dydd Mercher Eisteddfod Genedlaethol yr Wyddgrug 2007 eto!

Pa lyfr wnaethoch chi ei ddarllen diwetha?
Yn anffodus dwi ddim yn cael cyfle i ddarllen yn ystod y tymor (un o anfanteision y swydd ydy nosweithiau allan dibendraw) ond dwi wrth fy modd yn darllen ar wyliau. Dwi newydd orffen ail-ddarllen un o fy hoff lyfrau yn Saesneg - 'A Suitable Boy' gan Vikram Seth. Rôn i yn India dros hanner tymor ac roedd hi'n fendigedig darllen llyfr o'r wlad yn y fan a'r lle (pleser pur ydy llwyddo i wneud hynny), a'r peth synodd fi fwya am y llyfr y tro yma oedd pa mor debyg yw'r hiwmor, y cymeriadau ac un elfen o'r stori i 'Enoc Huws', fy hoff lyfr Cymraeg!

Petaech yn cael ymweld ag unrhyw wlad, ble fyddech yn dewis mynd a pham?
Yn bendant Ciwba, cyn i Castro farw a chyn i'r lle newid i fod yn ynys arall oddi ar arfordir America. Ond mae 'na lawer lle arall ar y rhestr hefyd!

Petaech yn cael gwahodd 3 o bobl (byw neu farw) i rannu bwrdd bwyd gyda chi, pwy fasech yn eu dewis a pham?
Barack Obama - wedi darllen 'Dreams of my Father', i glywed sut mae hi go iawn i gael disgwyliadau'r byd ar eich ysgwyddau.
Daniel Owen - mi fase hi'n fendigedig cymharu'r Wyddgrug heddiw efo'i Wyddgrug o, a'r fath hiwmor!
Ac Anti Nansi (Richards, Telynores Maldwyn) - er bod gen i go' plentyn eitha da ohoni, mi faswn i wrth fy modd yn dod i'w nabod fel oedolyn hefyd.
Faswn i ddim isio'r tri ar yr un pryd cofiwch - fedrwn i byth siarad Saesneg efo Daniel Owen nag Anti Nansi, esgus da i gael dau noson fythgofiadwy!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy