BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Fama
Eirian Wyn Conlon a'i theulu Pobl y papur - Eirian Wyn Conlon
Ebrill 2010
Un o ddarllenwyr Papur Fama yn ateb cwestiynau am ei bywyd, ei diddordebau a'i hatgofion.

Tiwtor-Drefnydd Cymraeg i Oedolion Prifysgol Bangor, Sir Fflint a Dyffryn Clwyd. Trefnydd Cymdeithas C Ciwb.

Ydych chi wedi byw yn unrhyw le arall heblaw am ardal Papur Fama?
Do, Caergybi a Dwyran ar Ynys Môn, Maesglas a Threffynnon cyn i mi fod yn 15 oed, oherwydd swyddi dad. Symud i'r Wyddgrug, wedyn coleg yn Aberystwyth. Cyfnodau byrion ym Mangor a Chaerdydd pan o'n i'n actio. Dwi'n trysori'r cyfnodau ges i yn Llanfairpwll efo Nain pan o'n i'n gweithio ar 'Plu Chwithig' efo Theatr Gwynedd ac yn gwneud ymarfer dysgu. Mi wnaethon ni ddod yn ffrindiau da a dydy cyfle fel yna i nabod aelod o'r 3ydd genhedlaeth ddim yn digwydd i lawer.

Beth yw eich hoff beth am ardal Papur Fama?
Mae dysgwyr y Gymraeg yn cael eu croesawu a'u cynnwys gan y Gymdeithas Gymraeg yma - fase Clwb C Ciwb (ein clwb cymdeithasu Cymraeg i ddysgwyr rhugl, cyn-ddysgwyr a Chymry Cymraeg) ddim yn gweithio cystal mewn ambell ardal!

Os oes un peth y medrech ei newid neu ei ychwanegu at ardal Papur Fama, be fasa'r peth yna?
Dau beth - gorsaf dren yn yr Wyddgrug a mwy o blant ysgol sy'n dewis siarad Cymraeg efo'i gilydd!

Petaech yn cael dewis byw yn unrhyw le o gwbl, ar wahan i'r ardal yma, ble fasa hynny?
Well i mi ddeud Gorllewin Iwerddon! Neu ella gogledd Catalunya neu Wlad y Basg taswn i isio tywydd a bwyd gwell na Chymru (a diwylliant unigryw i ymddiddori ynddo). Mi hoffwn i fedru gweld y môr a'r machlud o ffenest y stafell fyw hefyd!

Pwy neu beth sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch?
Fy rhieni sydd ar ben y rhestr. Nhw sy'n gyfrifol am bob un o 'ngwerthoedd craidd. Dim ond gobeithio medra i wneud joban hanner cystal efo 'mhlant i. Hefyd mae Paul, y gwr, yn berson arbennig iawn sy wedi dylanwadu arna i mewn llawer ffordd. Mae llwyddo i fyw efo fi am 20 mlynedd ac efo llond ty o ferched ers geni'r genod yn gamp ynddo'i hun! Yn enwedig am ddysgu fy iaith i mor drwyadl ac am adael i ni fod yn gymaint o Gymry heb anghofio am eiliad mai Gwyddel ydy o (a'r plant!).

A sôn am y plant, mae Ffion Niamh a Ciara Wyn yn dylanwadu arna i bob dydd - ar fy chwaeth mewn dillad, cerddoriaeth, rhaglenni teledu, ffilmiau - ac fel sy'n digwydd i bob rhiant, yn rhoi sbectol newydd i mi edrych ar fywyd drwyddi. Deud y gwir, cymaint ydy dylanwad fy nheulu nes mod i wedi cael caniatad i gynnwyd llun pawb yn y Papur - diolch yn fawr i Llinos Lanini hefyd! Er ein bod ni'n dod ymlaen yn dda iawn efo'n gilydd, dydy Alun fy mrawd ddim wedi dylanwadu arna i (na finne arno fo) ond dan ni'n dau'n amlwg yn gynnyrch ein rhieni ac yn adlewyrchu gwahanol elfennau o bersonoliaethau'r ddau.

Hefyd dyma gyfle i mi ddiolch i gymaint o athrawon ysbrydoledig ym Maes Garmon - Eirian Jones, Ann Richardson, Owen Evans, Rhys Jones, Geraint Lewis Jones a Rhiannon Lloyd. Mae bob un o'r rhain (a mwy) wedi cael dylanwad parhaol arna i, a dwi'n hynod o falch bod fy mhlant i'n cael cyfle i fod yn yr un ysgol. Gobeithio bod nhw'n gwerthfawrogi!

Beth dach chi'n mwynhau fwyaf am eich gwaith?
Lle dwi'n dechre? Mae hi'n medru bod y swydd ore yn y byd - er bod rhaid dilyn yr hen ystrydeb o'r 'gwydyr hanner llawn' pan yn wynebu rhwystredigaethau'r ardal yn hytrach na rhoi'r ffidil yn y to. Mae gen i gydweithwyr gwych yma ac ym Mangor, a dwi'n cael y fraint o fod yn rhan o dîm sy'n trosglwyddo ein hiaith a'n diwylliant i nifer fawr o oedolion brwd sy'n medru cyfrannu'n helaeth at Gymreictod yr ardal.

Petaech chi'n cael diwrnod cyfan i chi'ch hun, i wneud yn union fel y mynnech, beth fasech chi'n ei wneud?
Fedra i ddim dewis rhwng 2 ddiwrnod: 1) Deffro yn Begur, gogledd Catalunya, marchnad yn y bore efo'r genod, cinio yn llygad yr haul mewn caffi ar lan y môr, diogi ar draeth efo llyfr da yn y pnawn, a thapas yn ninas Girona gyda'r nos efo'r teulu a ffrindie, gan orffen mewn gwyl Gatalanaidd efo digon o gerddoriaeth, gwisgo fyny a thân gwyllt.

2) Dydd Mercher Eisteddfod Genedlaethol yr Wyddgrug 2007 eto!

Pa lyfr wnaethoch chi ei ddarllen diwetha?
Yn anffodus dwi ddim yn cael cyfle i ddarllen yn ystod y tymor (un o anfanteision y swydd ydy nosweithiau allan dibendraw) ond dwi wrth fy modd yn darllen ar wyliau. Dwi newydd orffen ail-ddarllen un o fy hoff lyfrau yn Saesneg - 'A Suitable Boy' gan Vikram Seth. Rôn i yn India dros hanner tymor ac roedd hi'n fendigedig darllen llyfr o'r wlad yn y fan a'r lle (pleser pur ydy llwyddo i wneud hynny), a'r peth synodd fi fwya am y llyfr y tro yma oedd pa mor debyg yw'r hiwmor, y cymeriadau ac un elfen o'r stori i 'Enoc Huws', fy hoff lyfr Cymraeg!

Petaech yn cael ymweld ag unrhyw wlad, ble fyddech yn dewis mynd a pham?
Yn bendant Ciwba, cyn i Castro farw a chyn i'r lle newid i fod yn ynys arall oddi ar arfordir America. Ond mae 'na lawer lle arall ar y rhestr hefyd!

Petaech yn cael gwahodd 3 o bobl (byw neu farw) i rannu bwrdd bwyd gyda chi, pwy fasech yn eu dewis a pham?
Barack Obama - wedi darllen 'Dreams of my Father', i glywed sut mae hi go iawn i gael disgwyliadau'r byd ar eich ysgwyddau.
Daniel Owen - mi fase hi'n fendigedig cymharu'r Wyddgrug heddiw efo'i Wyddgrug o, a'r fath hiwmor!
Ac Anti Nansi (Richards, Telynores Maldwyn) - er bod gen i go' plentyn eitha da ohoni, mi faswn i wrth fy modd yn dod i'w nabod fel oedolyn hefyd.
Faswn i ddim isio'r tri ar yr un pryd cofiwch - fedrwn i byth siarad Saesneg efo Daniel Owen nag Anti Nansi, esgus da i gael dau noson fythgofiadwy!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy