BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MAWRTH
22ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Nene
Meuryn Hughes Cerddor o'r Rhos yn arweinydd Côr Treorci
Mehefin 2006
Meuryn Hughes - Arweinydd newydd côr Treorci
"Hysbys y dengys y dyn, O ba radd y bo'i wreiddyn" ac mae aelod arall o deulu cerddorol enwog Hughesiaid y Rhos wedi adnewyddu'r cysylltiad rhwng Treorci a'r enw Hughes.

Fis Mawrth, penodwyd Meuryn (sy'n ŵyr i Arwel Hughes, yn nai i Owain Arwel Hughes ac yn or-nai i John Hughes, Treorci, a Willie Hughes, Scranton) yn arweinydd Côr Meibion enwog Treorci.

Ar ôl astudio cerddoriaeth ar gyfer ei radd, bu Meuryn, yn ystod y pymtheng mlynedd diwethaf, yn cyfansoddi a chyhoeddi llyfrau a cherddoriaeth, gan gynnwys ei gyfansoddiadau ei hunan a hefyd waith ei daid a'i hen ewythr - Arwel a John Hughes.

Mae Meuryn wedi ymuno â Chôr Treorci mewn blwyddyn arbennig yn ei hanes. Eleni, bydd y côr yn dathlu 60 mlynedd ers ailffurfio'r côr ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Ffurfiwyd y Côr Treorci gwreiddiol ym 1883 ond gohiriwyd yr ymarferion yn ystod yr Ail Ryfel Byd 1939-1945.

Ymhlith arweinwyr enwog Côr Treorci ceir John Haydn Davies a John Cynan Jones a dymunwn y gorau i Meuryn yn yr olyniaeth lachar hon.

Dywedodd Meuryn fod rhaglen hynod o brysur gan y côr eleni. Rhwng rŵan a mis Tachwedd, byddant yn cynnal 25 o gyngherddau; erbyn diwedd 2006 bydd y côr wedi perfformio mewn 35 o gyngherddau. Fe gynhelir un o'r cyngherddau yng Nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd gyda Max Boyce a deallwn fod pob sedd yn y neuadd anferth honno wedi ei chymryd cyn i boster ymddangos! Fe gafodd Meuryn brofiad ym myd y corau o fod yn aelod o Gantorion Ardwyn ac yn arweinydd Côr Meibion Caerdydd.

Pan gafodd gynnig y swydd gyda Chôr Treorci derbyniodd y gwahoddiad ar unwaith. Roedd tynfa'r dref yn fawr. Bu ei hen ewythr, John Hughes, yn arweinydd Côr Capel Noddfa Treorci am flynyddoedd, côr a fyddai'n perfformio oratorios gan Handel, Mendelssohn, Haydn, Beethoven a Mazart ac eraill yn flynyddol - weithiau cenid tri neu bedwar gwaith mewn un blwyddyn. Yn wir, wedi ymuno â Chôr Treorci, daeth nifer o gantorion hynaf y côr at Meuryn i ddangos lluniau ohonynt eu hunain yng Nghôr Plant Capel Noddfa, Treorci dan arweiniad John Hughes.

Dyma er enghraifft gyfeiriad nodweddiadol at weithgarwch John Hughes yn Herald y Rhos (7 Ionawr 1938):
"Dros wyliau'r Nadolig, 1937 perfformiodd Côr Capel Noddfa Messiah (Handel) ar ddydd Nadolig ac yn ogystal â pherfformio'r oratorio roedd cyngerdd ychwanegol wedi'i gynnal yn y pnawn yn cynnwys Hymn of Praise (Mendelssohn), "O Praise the Lord" o Anthem Chandos (Handel) a darnau gan Bach, Mozart a D. Vaughan Thomas. Y diwrnod canlynol, at Ddydd San Steffan, perfformiwyd Elijah (Mendelssohn). Agorwyd pob perfformiad trwy ganu tôn enwog John Hughes Maelor."

Yn ogystal ag adnewyddu cysylltiadau teuluol â Threorci, mae Meuryn hefyd wedi dod i gysylltiad â chôr yn Scranton, America lle bu Willie Hughes, brawd ei daid, a chyn arweinydd Côr Plant y Co-op, Rhos, yn gôr feistr. Yn rhifyn mis Mai, 2005 Nene, mi ddaru ni gyhoeddi hanes Meuryn yn arwain gwaith ei daid yng Ngŵyl Gerdd Arwel Hughes yn Philadelphia, U.D.A. Sefydlwyd yr Ŵyl gan James Moyer a gafodd ei ysbrydoli i sefydlu Gŵyl Philadelphia ar ôl cael y profiad o ganu gwaith gan Arwel Hughes (a'r cyfansoddwr ei hun yn arwain) mewn Gŵyl Gerdd yn Scranton ym 1972.

Cysylltodd â Meuryn a oedd wedi bod yn casglu a chyhoeddi gwaith ei daid ac fe'i gwahoddwyd i fynd draw i'r Ŵyl yn Philadelphia. Yn ystod pedwar diwrnod yr Ŵyl bu'n darlithio ar gyfansoddiadau Arwel Hughes a chael cyfle i wrando ar berfformiadau o Dewi Sant, a Gweddi. Perfformiwyd hefyd waith comisiwn gan Meuryn ei hunan Y Gwynfydau (gwaith i gôr cymysg ac organ) a dau drefniant ganddo o Gwahoddiad ac Ar Hyd y Nos (darn i gôr cymysg, bariton ac organ).

Yn dilyn ymweliad Meuryn ag America, bu Côr o Scranton yn ymweld â Chymru a'r brifddinas ychydig wythnosau'n ôl a chafodd Meuryn gyfle i'w harwain mewn perfformiadau o weithiau Arwel Hughes a hefyd ei drefniant byd-enwog o Tydi, a Roddaist.

Mae Meuryn yn ymwybodol iawn o wreiddiau ei deulu yn y Rhos, ac yn ystod y sgwrs a gafwyd dros y ffôn, fe soniodd, wrth fynd heibio, mor falch fyddai pe cai gyfle i arwain ei Gôr Treorci ar lwyfan y Stiwt.

A fyddai gan swyddogion y Stiwt neu un o'n corau lleol ddiddordeb i drefnu rhywbeth tybed? Gair i gall!

Ein llongyfarchiadau a'n dymuniadau gorau i Meuryn yn ei swydd newydd.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy