BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Dweud eich Dweud

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sin Roc Gorau Cymro - Cymro yn Lloegr?
Sut effaith fyddai Eisteddfod 2007 wedi ei chael dros y ffin petai wedi cael ei chynnal yn Lerpwl yn hytrach na Sir y Fflint? Martin Williams sy'n codi cwestiynau ...
Faint o baraffin (a hwnnw'n stwff o'r radd flaenaf gyda dim glaw i sbwylio'r effaith) gafodd ei roi ar fflam yr SRG- Sîn Roc Gymraeg, yn ystod Eisteddfod y Pafiliwn Pinc eleni?

Cynydd bach yn nifer trigolion y ddinas a'r cyffiniau sy'n dewis gwrando ar C2 o bryd i'w gilydd? Mwy o fusnes (h.y. gwerthiant CDau yn benodol) i siop(au) Cymraeg yr ardal? Gwthio'r ffiniau ymhellach drwy annog a pherswadio un neu ddau o siopau CDau prif ffrwd lleol i stocio mwy o rai Cymraeg? Mwy o alw lleol (gyda degau yn hytrach na hanner dwsinau yn y dorf) am gigs Cymraeg- gyda e.e. CD diweddara Neil Rosser a'r Band (Yr Ail Ddinas) yn mynd fel slecs? Ysbrydoli rhai o fyfyrwyr ysgol a phrifysgol yr ardal i ffurfio bandiau Cymraeg newydd ac uchelgeisiol?

Iawn. Champion. Dyma'r union y math o amcanion ag ailfywiocad y gellir ei ddisgwyl ym mhob Eisteddfod Genedlaethol erbyn hyn. Fel y dywedodd Prys Morgan, Llywydd yr Ŵyl eleni, mae nifer dda o bobl sy'n mynychu y Brifwyl yn "sychedu" am ddiwylliant Cymraeg. Ond wyddoch chi be? Mae gan filoedd o Gymry Cymraeg Lloegr syched enfawr yn ogystal. Efallai pe bai Glyn ag Imogen wedi serennu mewn cyfres cynharach o'r Brawd Mawr yna byddai'r genedl Gymraeg wedi magu digon o hyder i ddewis Llynlleifiad yn lle Sir y Fflint (wel, mae pethau llawer iawn mwy annhebygol wedi digwydd yn hanes Cymru!)

Wrth gwrs, pe bai gan Gymru Senedd yn hytrach na Chynulliad, yna byddem wedi gallu concro'r swildod yma. Ond dyna ni- Lerpwl 07- mae'r SRG wedi colli cyfle cyffrous. Cwestiynau pryfoclyd:

Faint o filoedd o Gymry Cymraeg sy'n byw yn Lloegr?

Faint o siaradwyr Cymraeg a Chymry di-Gymraeg (yn arbennig yng ngogledd-orllewin Lloegr) fyddai wedi ymweld a'r Eisteddfod yn Lerpwl- efallai am y tro cyntaf ers degawd a mwy?

Faint o bobl o Loegr fyddai wedi ymuno â gwefan Maes-e er mwyn trafod yr SRG o ganlyniad uniongyrchol/anuniongyrchol i Steddfod Lerpwl 07?

Faint o wrandawyr newydd o Loegr fyddai C2 (Radio Cymru) wedi eu denu?

Faint o sylw fyddai'r SRG wedi ei gael yn y wasg Seisnig a Phrydeinig?

Faint o hwb seicolegol fyddai Lerpwl 07 wedi bod i'r SRG (heb sôn am fagu hyder beiddgar ymysg rhai o'r perfformwyr ieuanc)?

Faint o ddilynwyr brwd sydd gan e.e. Euros Childs fy ochr i i Glawdd Offa? (Gresyn na cheir mwy o ganeuon Cymraeg ar ei albwm Chops- a ble mae'r Gymraeg ar www.euroschilds.com?) Ta waeth, gwn ei fod wedi perfformio sawl gwaith yn Lloegr eisioes, ond byddai wythnos llawn dop o gigs Cymraeg yn nhref y Sgowsiaid wedi bod yn hwb amhrisiadwy iddo.

Yn wir, euthum i siop CDau mwya Manceinion ddoe i chwilio am Chops- dim ar gael. Gwelais Welsh Rare Beat (da iawn), Cân i Gymru- Y Casgliad Cyflawn a rhyw ddwsin o CDau corau meibion. Diddorol nodi fod yr adran 'Cerddoriaeth Wyddelig' yn llawer mwy o ran maint a gwell o ran amrywiaeth, yr adran 'Cerddoriaeth Yr Alban' yn ail teilwng a ' Cerddoriaeth Cymru' yn drydydd sâl. Gweriniaeth (wel, y rhan fwyaf o'r wlad o leiaf), Senedd, Cynulliad...Patrwm? Rhyfedd o fyd yntydi?! '

Rwyf braidd yn sinigaidd ynglŷn â'r syniad o Gymru Rydd. Serch hynny, oni fyddai Lerpwl 07 wedi bod yn lwyfan da i o leiaf trio sicrhau adran gerddoriaeth sy'n porri yn yr un cae â'r adran Wyddelig? Ynteu a oes gan Gymru (gwlad y gân??) draddodiad a diwylliant cyfoes israddol?

Rhyfedd fel mae delwedd a phroffeil y Gymraeg yng Nghymru a Phrydain wedi gwella o ganlyniad i sgyrsiau difyr rhwng Glyn ag Imogen ar Big Brother. Llwyfan Prydeinig i'r SRG? Pam lai?! Faint o raglenni teledu cwl Prydeinig fyddai wedi cynnwys eitem yn sôn am e.e. albym JigCal Sibrydion? Faint o Gymry Lloegr (a Chymry Cymru hefyd!) fyddai wedi e.e. gweld rhyw raglen arbennig ar y Bîb yn son am JigCal, yna ei phrynu hi a meddwl: "Blydi hel! Mae hon yn dda iawn. A minna wedi meddwl o'r blaen nad oedd gan fiwisg "ysgafn" Cymraeg ddim mwy i'w gynnig na John ag Alun, Hogia'r Wyddfa a Hogia Llandygai!" Sut yn union y bydd Steddfod Sir y Fflint yn gwthio'r ffiniau?!P> Faint o sylw fyddai rhaglen Radio 1 Huw Stephens wedi ei roi i'r SRG o ganlyniad uniongyrchol i Lerpwl 07? Ysbrydoli gwrandawyr (y ddwy ochr i Glawdd Offa) i brynu albwm Cymraeg am y tro cyntaf ers sbel? Deallaf fod cwmni Sain wedi arwyddo cytundeb positif i'r SRG gydag iTunes. Ia, gwych.

Nid Lerpwl yw prifddinas Gogledd Cymru, ond mae hi'n fwy enwog drwy'r byd na unrhyw ddinas neu thref Gymreig. Prifddinas Diwylliant Ewrop 2008- mae'r SRG wedi colli cyfle am gyhoeddusrwydd diguro!

Ambell i gân Gymraeg ar BBC Radio Merseyside? Rhaid i'r Gymraeg a'r diwylliant fynd i lefydd hollol wahannol a herfeiddiol.

Byddai Lerpwl 07 wedi golygu miloedd ar filoedd o Sgowsiaid yn prynu crysau T Saizmundo a byddai ffyddloniaid Anfield yn anghofio am Steven Gerrard dros nos ac yn dechrau addoli ein hoff MC di-flewyn ar dafod. Na- rwy'n tynnu eich coes chi rwan.

Poblogaeth Cymru, yn ddiamau, yw prif gynulleidfa a marchnad yr SRG. Ond Gorau Cymro - Cymro yn Lloegr: mae mwy na phinshad o wirionedd yn perthyn i'r dywediad yma. Mae'n hen bryd i'r berthynas hen yma rhwng Cymru a Chymry Lloegr ddechrau blodeuo unwaith yn rhagor - gall y ddwy ochr elwa.

Pam na all yr SRG chwarae rhan bwysig iawn yn y datblygiad yma? Unwaith eto, sut fydd Sir y Fflint 07 yn gwthio'r ffiniau? A fydd C2 (Radio Cymru) yn cael ei hysbysebu ym mhob rhifyn o Yr Enfys (Undeb Cymru a'r Byd) a Yr Angor (Cymry Glannau Mersi) o hyn ymlaen?? Nid pobl mewn oed yn unig sy'n darllen rhain... Llawer o lwyddiant i Eisteddfod Sir y Fflint 2007!

Daw Martin Williams yn wreiddiol o Ddeiniolen ond bellach yn byw ym Manceinion.

Cyhoeddwyd yr erthygl hon fel rhan o gynllun cyfrannu ar y cyd rhwng BBC Cymru'r Byd ac Antur Teifi. Daeth y cynllun hwn i ben ar 31 Ionawr 2008.


Cyfrannwch

MJ o Toxteth
Efallai daw cyfle eto, gobeithio, er mwyn i'm meibion gael diwylliant cymreig yn eu dinas genedigol.

GP o Lerpwl
Piti garw bod o ddim yn mynd i ddigwydd!!
Cofion,
Un Cymro rhwdlyd o'r Mersi yn trio a'i fab hanner Cymraeg!


Nid ydym yn derbyn sylwadau ar gyfer y dudalen hon bellach.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy