Gwybodaeth i Rieni ac Athrawon

Mae Y Goeden Greu yn rhan o gasgliad o wefannau addysgol gan y BBC ar gyfer plant 5-7 oed. Mae'r adnoddau canlynol hefyd yn addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1:

  • %3Ca%20href="/wales/education/astroantics">Astro Antics (Cymraeg Ail Iaith)
  • %3Ca%20href="/cymru/dysgu/camaucyfri">Camau Cyfri (Mathemateg)
  • %3Ca%20href="/cymru/dysgu/doctordot">Doctor Dot (Gwyddoniaeth)
  • %3Ca%20href="/cymru/dysgu/peiriantamser">Peiriant Amser (Hanes)

Dewch i gael hwyl gyda iaith! Mae Y Goeden Greu yn cynnwys storïau lliwgar wedi eu hanimeiddio, caneuon gan grŵp o greaduriaid rhyfedd ond cyfeillgar a cherddi gan rai o feirdd plant gorau Cymru. Mae yna hefyd weithgareddau creadigol a diddorol i gyd-fynd â'r rhain i gyd.

Mae pedair stori:
• %3Ca%20href="/cymru/dysgu/ygoedengreu/">Mami Wata gan Jan Blake (Addaswyd gan Eirlys Eckley)
• %3Ca%20href="/cymru/dysgu/ygoedengreu/">Jîni y Darten Geirios gan Christina Shingler (Addaswyd gan Elin Meek)
• %3Ca%20href="/cymru/dysgu/ygoedengreu/">Jac Do gan Gwenno Hughes
• %3Ca%20href="/cymru/dysgu/ygoedengreu/">Chwilio am yr Haul gan Rob Lewis (Addaswyd gan Elin Meek)

Mae modd gwylio neu ddarllen y storïau cyn mynd ati i wneud gweithgareddau trefnu, newid a chreu stori.

Er mwyn gwylio fersiwn sgrin lawn o'r storïau, ewch at %3Ca%20href="/cymru/dysgu/ygoedengreu/rhieni/videos/index.shtml">y dudalen fideos

Mae %3Ca%20href="/cymru/dysgu/ygoedengreu/">pedair cân yn cael eu canu gan bedwar cymeriad rhyfedd:
• Cân Ychapych
• Baled Beni Waered
• Rap Gwditwhw
• Cân Rwbi Dwbi

Gallwch chi ddewis geiriau newydd ar gyfer pob cytgan a dewis gwisgoedd y cymeriadau.

Mae %3Ca%20href="/cymru/dysgu/ygoedengreu/">pedair cerdd:
• Bachgen Da Ofnadwy gan Ceri Wyn Jones
• Diwrnod Diflas Du gan Myrddin ap Dafydd
• Sôs Coch gan Tudur Dylan Jones
• Ysgol yr Adar Bach gan Mererid Hopwood

Gwrandewch ar ymateb Ychapych, Beni Waered, Gwditwhw a Rwbi Dwbi i'r cerddi ac yna rhoi eich ymateb chi trwy gyfrwng testun a lluniau.

Cymorth sain a gweledol
Byddwch chi'n gallu clicio ar y botwm 'Cymorth clyweledol' er mwyn:
• newid maint, lliw a chefndir testun ar y sgrîn
• clywed y testun ar y sgrîn yn cael ei ddarllen
• arddangos capsiynau ar gyfer unrhyw fideo a sain.

Dydy hi ddim yn bosib mynd at y dewisiadau yma tra eich bod chi yn yr adran Rhieni ac Athrawon.

Byddwch chi'n gallu symud o gwmpas y rhan fwyaf o'r cynnwys drwy ddefnyddio bysell Tab.

Storïau

Mae'r Goeden Greu yn cynnwys pedair stori gyda thestun a lluniau lliwgar a deniadol.

%3Ca%20href="/cymru/dysgu/ygoedengreu/">Mami Wata
Mae'r stori wedi ei seilio ar chwedl draddodiadol o Affrica am Mami Wata, ysbryd dewr yr afonydd, sy'n achub pentref yn Affrica rhag anghenfil ofnadwy. Mae'n llawn disgrifiadau cyfoethog a deialog rhwng cymeriadau. Mae'n esiampl dda o sut i strwythuro stori ddychmygus.

%3Ca%20href="/cymru/dysgu/ygoedengreu/">Jîni y Darten Geirios
Stori fodern yw hon am fachgen o'r enw Math sy'n dychmygu bod jîni yn codi o'r stêm a ddaw o'i darten geirios boeth ac yn gwneud pob math o bethau drosto. Mae hi'n stori am ddychymyg plentyn a'r bobl bwysig yn ei fywyd. Mae'n llawn disgrifiadau cyfoethog a deialog rhwng cymeriadau ac mae'n esiampl dda o sut y gall plant greu eu storïau dychmygus eu hunain.

%3Ca%20href="/cymru/dysgu/ygoedengreu/">Jac Do
Darllenwch stori Jac Do i weld beth sy'n digwydd pan mae'n mynd i fyw yng nghwt y colomennod. Mae'r stori yn canolbwyntio ar thema hiliaeth ac yn rhoi cyfle i'r plant edrych ar y byd o safbwynt gwahanol. Mae gan y stori ddau ddiweddglo gwahanol a gallwch chi ddewis pa un yw'r un gorau.

%3Ca%20href="/cymru/dysgu/ygoedengreu/">Chwilio am yr Haul
Ymunwch â Gwibiwr, Llamwr a'u ffrindiau ar y traeth i weld beth sy'n digwydd pan fydd yr haul yn mynd ar goll. Mae'r stori hon wedi ei lleoli ym myd creaduriaid bach ar y traeth ac mae'n edrych ar y byd trwy eu llygaid nhw. Mae hi'n esiampl dda o sut y gall plant greu eu storïau personol eu hunain. Mae gan y stori ddau ddiweddglo gwahanol a gallwch chi ddewis pa un yw'r un gorau.

Gweithgareddau

Gwylio Stori
Gwyliwch y stori gyda thestun neu hebddo. Cliciwch ar yr eicon llyfr os ydych chi am weld testun ochr yn ochr â'r lluniau a'r sain.

Darllen stori
Darllenwch y stori ar gyflymdra sy'n addas i chi. Mae'r testun yn ymddangos ochr yn ochr â'r animeiddiad.

Trefnu stori
Profwch eich sgiliau gwrando neu ddarllen a deall trwy osod digwyddiadau yn y drefn gywir cyn cwblhau brawddegau sydd wedi eu seilio ar y stori.

Lefel 1
Cliciwch ar y lluniau o'r storïau er mwyn eu rhoi yn y drefn gywir.

Lefel 2
Cwblhewch 5 neu 9 o frawddegau fel eu bod yn cyfateb i luniau o'r stori.

Newid stori
Dewiswch deitl o blith detholiad o gymeriadau a sefyllfaoedd cyn mynd ati i ysgrifennu.

Mae dewis o bedwar o dempledi yn yr adran ysgrifennu. Mae'r rhain yn amrywio yn ôl faint o destun rydych chi am ei ysgrifennu a faint o help rydych chi ei eisiau.

Bydd un o'r cymeriadau yn eich helpu trwy ofyn y cwestiynau canlynol:
• Pwy sydd yn eich stori?
• Ym mhle mae eich stori'n digwydd?
• Sut mae eich stori'n dechrau?
• Beth sy'n digwydd yn eich stori?
• Sut mae eich stori'n gorffen?

Ar ôl i chi orffen ysgrifennu, mae cyfle i greu lluniau ar gyfer pob tudalen o'ch stori.

Creu Stori
Ysgrifennwch a dyluniwch stori am y cymeriadau a'r gwrthrychau sydd yn y stori rydych chi newydd ei darllen. Mae dwy lefel

Caneuon

Mae Ychapych, Beni Waered, Gwditwhw a Rwbi Dwbi yn ysu am gael canu i chi! Cliciwch ar bob cymeriad i glywed nhw'n canu eu cân arbennig nhw.

Baled Beni Waered
Mae'r faled drist yma'n sôn am Beni Waered yr ystlum a'i hoff bethau. Mae'r gytgan yn rhoi neges gadarnhaol sy'n gwrthgyferbynnu â chanu truenus Beni Waered. Gallwch chi chwarae gyda'r synau truenus i greu eich effeithiau eich hun yn y gytgan.

Rap Gwditwhw
Dewch i adnabod Gwditwhw yn well gyda'r rap arbennig yma. Mae'r gytgan yn creu llun gweledol ohoni wrth i'r cymeriadau eraill ganu amdani hi a'i hoff bethau. Ewch ati i greu eich cytgan eich hun drwy ddewis eich hoff ddisgrifiadau ohoni.

Cân Rwbi Dwbi
Dyma gân yn arddull Bollywood sy'n sôn am Rwbi Dwbi a'i bywyd prysur. Dewiswch eich hoff ddisgrifiadau ohoni er mwyn cynnwys y llinellau yma yn y gytgan.

Cân Ychapych
Ymunwch yn y gân wallgof yma sy'n sôn am Ychapych, yr anghenfil afiach, a'i hoff bethau ych-a-fi! Mae'r gytgan yn llawn hiwmor gyda geiriau a synau doniol. Dewiswch pa eiriau gwirion hoffech chi eu cynnwys yn y gytgan.

Mae tri dewis.

Gwrando ar y gân
Gwrandewch ar y cymeriad ddewisoch chi yn canu ei gân. Bydd geiriau'r gân i'w gweld yn y blwch ar dop y sgrin.

Newid y gân
Dewiswch eiriau newydd i gytgan y gân.

Mae modd argraffu'r geiriau.

Gwisgo'r cymeriadau
Dewiswch ddillad newydd o'r wardrob ar gyfer Ychapych, Beni Waered, Gwditwhw a Rwbi Dwbi.

Gwrandewch ar y gân unwaith eto er mwyn gweld y cymeriadau'n perfformio yn eu gwisgoedd newydd!

Defnyddwyr llai hyderus
Gall defnyddwyr llai hyderus glicio ar 'Gwnewch y dewis i mi' i greu perfformiadau gyda geiriau newydd yn y gytgan neu i wylio'r cymeriadau yn perfformio mewn gwisgoedd gwahanol.

%3Ca%20href="/cymru/dysgu/ygoedengreu/">> Ewch i'r caneuon

Cerddi

Gwrandewch ar y cerddi yna rhowch eich barn amdanynt.

Cafodd Ychapych, Beni Waered, Gwditwhw a Rwbi Dwbi eu creu i gynrychioli emosiynau arbennig a bydd pob un yn ymateb yn wahanol i'r cerddi. Mae'r ymatebion hyn yn dangos i'r plant sut i fynegi eu barn eu hunain.

Dewiswch gerdd o'r rhestr, yna cliciwch ar y ddau gymeriad hoffech chi iddyn nhw wrando ar y gerdd gyda chi. Gwrandewch ar y gerdd a darllenwch y geiriau ar y sgrin cyn clywed barn y cymeriadau.

Wedyn, cliciwch ar un o'r tri phry cop i naill ai ddewis cerdd arall, peintio'r gerdd neu ddewis cymeriadau eraill i wrando ar y gerdd gyda chi.

Bachgen Da Ofnadwy gan Ceri Wyn Jones
Cerdd sydd wedi'i hysgrifennu o safbwynt bachgen sy'n methu deall pam nad yw'n boblogaidd. Mae'n cyflwyno odli syml ac ailadrodd effeithiol.

Bydd Ychapych yn dwlu ar y gerdd gan ei fod wedi gwirioni â phob math o ddrygioni, tra bydd Rwbi Dwbi yn ddrwgdybus iawn o'r bachgen yn y gerdd.

Diwrnod Diflas Du gan Myrddin ap Dafydd
Cerdd sy'n disgrifio diwrnod lle mae popeth yn mynd o'i le. Mae'n cyflwyno cyflythrennu syml.

Bydd Rwbi Dwbi yn hoffi'r gerdd ac yn gallu uniaethu â hi, tra bydd Beni Waered yn casáu'r gerdd am ei bod yn ei atgoffa o ddiwrnodau du pan fydd popeth yn mynd o'i le.

Sôs Coch gan Tudur Dylan Jones
Cerdd ddoniol gyda phatrwm odli syml.

Ysgrifennwyd y gerdd hon yn arbennig ar gyfer Ychapych a bydd e wrth ei fodd â'r disgrifiadau ych-a-fi ynddi, tra bydd Rwbi Dwbi yn credu bod y gerdd yn gwbl wirion!

Ysgol yr Adar Bach gan Mererid Hopwood
Cerdd hapus a bywiog sy'n creu darlun hyfryd o fyd natur.

Ysgrifennwyd y gerdd hon yn arbennig ar gyfer Gwditwhw, a fydd wrth ei bodd â'r disgrifiadau prydferth sy'n creu darlun hyfryd, tra bydd Ychapych yn casáu'r gerdd am ei bod mor bert a hapus.

%3Ca%20href="%3Ca%20href="/cymru/dysgu/ygoedengreu/">> Ewch i'r cerddi