<>BBCCym-Dy-Sb:EIm:Gm'yy-C-Dyf-C(1) #-mb-m{ bk:#111 (/b/mb-m/_.) -f; :064x; } .#-mb-m{ bk-:; } #-mb-m:{ x-:; } #-mb-m{ y:bk; :56x; x-:; :#000; b-f:1x; -:12x; -f:16x; -:16x; f-z:20x; f-fmy:,,,-f; f-:m; } .#-mb-m{ b-:1x; b-f:; } .b#-mb-m{ f-z:22x; } .b#-mb-m{ f-z:18x; } /*1)){E("IAm:Rmbb01.")}f(._T>._T){E("IAm:mf.")}f(!(._T<._ET&&._ET<=._T)){E("IAm:SEmbb")}mEx.(,);=.bbk.().m(/k_m_Sm=([^;]+)/);f(!==){("="+URICm(REx.$1)+";");f([._]&&._mS.xOf([._])==-1){E("IO:mxmy")}}f(!==&&[._]){._m=[._]}{f((Im=._.Im(._))){._m=Im.m}{f(._T<=&&<._ET&&<=._T&&._.Eb()===){._m=k(m,._);f(.===f){._.Im(._,{m:._m})}{._.Im(._,{m:._m,:._T})}.(,"m_m")}}}.(,"m_")};.bb.M.y.Sm=f(){._m};f(Ty,m){=;q(["-1"],f(){.(Ty,._+":"+._m,m?m:{})})}fmEx(x){m=._.Im(),xI=+x;f(kym){f(m[ky].!==f&&+m[ky].){=Ex}{f(+[ky].>){=+[ky].}}}()?D():D(Ex)}.bb.M.y.=f(m){.(,"m_",m)};.bb.M.y.=f(m){.(,"m_",m);.=f(){}};fyFmN(){D;D=D().Tm()+(*60*60*24)*1000;D}fk(m,){k,m=0,mx=m.-1;f(yf==="mb"&&M.m()>){}{k=M.f(M.m()*(mx-m+1))+m}(k>mx);m[k]}.bb.M.S=f(m){CkNm(m);._kNm=m;._Eb=(bbk.A(._kNm)===&&bbk.kEb()===)};.bb.M.S.y.Im=f(ky,){D=.Im();D[ky]=;.(D);};.bb.M.S.y.Eb=f(){._Eb};.bb.M.S.y.Im=f(ky){D=.Im();D[ky]};.bb.M.S.y.mIm=f(ky){D=.Im();D[ky];.(D)};.bb.M.S.y.Im=f(){(.Ck(._kNm)||"")};.bb.M.S.y.=f(){.bbk.(._kNm+"="+URICm(())+";x="+LExD().UTCS()+";")};.bb.M.S.y.Ck=f(m){mEq=m+"=",=.bbk.().(";"),,;CkNm(m);f(=0;<.;++){=[];f(.xOf(mEq)===0){URICm(.b(mEq.,.))}}};f(){="";f(){f(.OPy()){+='"'++'"'+":"+(yf[]==="bj"?([]===?"":"{"+([])+"}"):'"'+[].S()+'"')+","}}.(/,\}/,"}").(/,$/,"")}f(){;="{"++"}";f(!S()){"If."}("="+);}S=(f(){OBJECT_TOKEN="",ESCAPED_CHAR='"\\\\\\2028\\2029\\000A\\000D\\005C',ALLOWED_CHAR="([^"+ESCAPED_CHAR+"]|\\\\["+ESCAPED_CHAR+"])",KEY='"'+ALLOWED_CHAR+'+"',VALUE='(|"'+ALLOWED_CHAR+'*"|'+OBJECT_TOKEN+")",KEY_VALUE=KEY+":"+VALUE,KEY_VALUE_SEQUENCE="("+KEY_VALUE+",)*"+KEY_VALUE,OBJECT_LITERAL="({}|{"+KEY_VALUE_SEQUENCE+"})",bjP=REx(OBJECT_LITERAL,"");f(){f(.xOf(OBJECT_TOKEN)!==-1){f}(.m(bjP)){=.(bjP,OBJECT_TOKEN)}===OBJECT_TOKEN}})();fCkNm(m){f(m.m(/,;/)){"Im,mbbk."}}})();/*]]>*//*-1){();}f},:f(){m.k=},:f(){m.k},_Py:f(){.y(,m)},Py:f(){b.y(,m)},_Py:f(){(,"",m)},A:f(){},_Cfm:f(){()!==},_A:f(){=b();&&!(j().xOf("0")>-1)},_CkNm:f(){.y(,m)},_Pm:f(){=(!._Cfm()&&._b&&.kEb()&&!.bbk_b);(.b&&.b.f)?&&(.b.f("")||.b.f("k")):}};bbk._Py=bbk.Py;f(){=(""+).m(/^([^=]+)(?==)/);(&&.?[0]:"")}fj(){""+(.?1:0)+(.?1:0)+(.fm?1:0)}f(){f(yf==="f"){=k}f(yfm[0]===""){=m[0],q=m[1];f(==="y"){q=}=b();[]=q}{f(yfm[0]==="bj"){.y=}}=D();.Y(.FY()+1);=.UTCS();bbk.(+"="+j()+";m=bb..k;=/;x="++";");bbk.(+"="+j()+";m=bb.m;=/;x="++";");}f(){f(===){}=.("");{:!!+[0],:!!+[1],fm:!!+[2],y:}}f(){=REx("(?:^|;?)"++"=(\\\\\\)($|;)"),=m.k.m();f(!){}[1]}fb(){=(());f(!){=k}f(){[]}{}}f(){m.k=+"=;x="+m+";"}f(){='<\/>';f(.bbk_f==="ON"&&!bbk._A()&&!.bbk_b){m.()}}()})();/*]]>*/f(!.){.=["",{m:"://1.bbm..k///m.1.7.7.j"}];}/*<'+'/>');}/*]]>*/bbRqM={"jqy-1":"//6bf9b6f12b6f5f6121868555","jqy-1.4":"//00919693f94735356941613b164b40f","jqy-1.9":"//14082421074b40b26663204142899f5","fbj-2":"//b02053b12f851039070f315b06","m-1":"//916559328465f300567346518fbb4b","-1":"//0159f9179b145659298302b5576f15","!-1/y":"//f6b43b2251593bfb1b765049683f6.","-1":"//125583f519bb88112f054562f53","y-1":"//b39b61f0980994246594bb70f460f8742","k-1":"//7b8bb053f1906724991442170215704f","-k-1":"//703f8b81b4f9f624195bfb96916483919","!k-1":"//859972f6b29907654225b138690b.","j-1":"//238f16751626860f85815b7b6384181106","j-1":"//3b38690b91f144688265f05f639bb55f4b1","bm-3":"//m.bb..k/m/bm-3/bm-3.j","-1/":"//ff01f866629b5925922083b041843","-1/":"//562f8333f04062958024b036360f4","-1/":"//6993987f417f91099616415516614353","-1/y":"//84b061f514f07288933f6758b54f5","-1/":"//818400443b03147f11687209148"};q({bU:'://'+.+'/',:bbRqM,S:30});bq.P="://.bb..k/fmk/bq/2.82.1/k/2.8/";bqODmRy(f(){bq.ELk("M'yS","bq-m");bq._=f;bq.AS();});bq.Em('');f(bq.Lb)bq.Lb('S',"C");f(!/bb\.\.k$/.(..m)){m.mEm.Nm+='bq--bb--k';}/*<'+'/>');}}qSyM(,'ON');/*]]>*//**/(f(){f(!.q){E(':fq');}m={};m['-1']='://.bb..k//0.63.26/m//-1';m['/-1']='://.bb..k//0.24.7/m//-1';m['/Ck']='://.bb..k//0.24.7/m//Ck';m['/yM']='://.bb..k//0.24.7/m//yM';q({:m});f('-f',{"":{"":"0.63.26","m":".bb..k","m":".bb..k","":"bb..k"},"":{"":"0.29.1"},"y":{"bU":":\/\/kbk..bb..k\/y"},"y":{"m":,"AU":":\/\/.bb..k\/\/0.63.26\/m\/\/-1\/V."}});})(); @m(//ff3f993001658549748f825289.); .(['','1','.m','.m','.']); /**//*2000&&.IxOf("&")){=.b(0,.IxOf("&")+1)+"_="+.b(.IxOf("&")+1,.IxOf("=")).b(0,40)}(j.m)?Im().=:j.('<><'+'m="'++'"="1"="1"=""/>')};})();/*]]>*/<><="bq-"="bq--y-GBbq--2-8"><="bq--m"="y"><2>CfyBBC<>Ryymyfyby’fbf.<="bbk--m">Ryymfyyfybyybyby’b.Offbb,byyymybybyb.Fby,yby.<><="bbk-">P<="bbk-m">Dymy]]>/*","");.HTML=;f(f){f.Bf(,b)}{.Bf(,b)}=.EmByI("bbk--b");.k=f(){.N.mC();f};bbk._Py()}}})();/*]]>*/<="bq-m-bk"><="bq--"="y"><="bq-"="bq-"><="bq-m-m"="bq--m"><="bq-bk-"><="bq-m">BBC<="bq-">Hm<="bq-"><><="-">Lmy<="bq--k"><>N'yy<>Nymybb..k<>Nybb..k<>CymHyy<="bq-m"="bq-fx"> <="-mb-m"> M’ymfy’b. Mymyf. <="bq-"> <="bq-_"> <="m-"> <="_m"><1>EIm-GmySbbyCym <="_x">GmyyfySbbbf11-14.DfySbmyf'yyyyyyyEIm.LSmmfWm,mmky3. <=""y=":75x;"> BBCCym <=""> <="_"> <><="_1"><="YGêm"f="/ym/y/b">YGêm <="_2"><=""="Gm'Yy"f="/ym/y/b/yyy">Gm'Yy <="_3"> <="Gm'Gy"f="/ym/y/b/y/">Gm'Gy <="_4"><="Gyb"f="/ym/y/b/yb">Gyb <="_5"><="Ifm"f="/ym/y/b/fm">Ifm <="_"> <><>Py <><><><=""f="/ym/y/b/yyy/yy/">C <><><>Pz <><><>Cm <="y__"> <="y__"><2>Sfy C(1) <="_bm"> <="f___"> <="f_"> <="f_kx"> =SWFObj("://.bb..k////kx.f","kx","1","1","8","#2746"); .Vb("SWF","://.bb..k////f8/"); .Pm("ASA","y"); .("f_kx"); <="f_"> <="f_m">ByFyyyf. GyFymm. SWFfAy("_2","f_"); <="f_f_b"="f_bk"> =SWFObj("://.bb..k//_11_14/fb/fb_y.f","f","159","26","8","#ff00"); .Vb("CID","_PS-BBC_DC-11-14---PS00001_y"); .("f_f_b"); <="mb_"> <="mb_"=""> <>Yô <="mb_x"> Nf <="mb__mb"> <><><=""f="y1.m">1 <>2 <>3 <>4 <>5 <>6 <>7 <>8 <>9 <="m_"> <="m1"> <="I_m1"><="Bk"> <="mC"> <2> <="k"f="/ym/y//">Cyy'BBC <="m"> <><><="b"f="/ym/y/ff/">LCx(Ff11-14) <><="b"f="/ym/y/j/">DJ(Ff11-14) <><="b"f="/ym/y/yy/x.m">AySy(ABC11-14) <><="b"f="/ym/y/m">C5(C11-14) <><="b"f="/ym/y/x">Ax(Gy11-14) <><="b"f="/ym/y//">AL(Dy11-14) <="mBm"> <="m2"> <="I_m2"><="Bk"> <="mC"> <2> <="m"> <><><="b"f="/ym/y/">PD(H7-11) <><="b"f="/ym/y/ff/">SffGy(7-11) <><="b"f="/ym/y//">CC(AyGfy7-11) <><="b"f="://.bb..k////">BBCL-CS <><="b"f="://.bb..k///m/">BBC-MVL <><="b"f="://.bb..k//bz//">BBCBz-S <="mBm"> <="m3"> <="I_m3"><="Bk"> <="mC"> <2> Cyy'Ryy <="m"> <><><="b"f="://.f-ym..k//2009-10/mf///f/m/m.m">NGfLCym-Sb:Gm <><="b"f="://.f-ym..k/VTC/2011-12/mf//OyBk/f.m">NGfLCym-BLf <><="b"f="://.f-ym..k//f//_/x.m">NGfLCym-CSb <><="b"f="://.ym.ym..k/">CILTCym <><="b"f="://../">TVE <><="b"f="://.m/">EP <="mBm"> <="bq-m"="bq-bq-f-mbq--"="y"><="bq--"><="-"="bq--4"><="--"><2="bq-">BBCD<="-"><><="bq--x">BBCD<="-"><="bq--"><><="--"><="-bq-"><><>G<>Af<="bq--">Tm:<="bq-"y="x"m="q"=""mx="128"><="bq--b"y="bm"="C"><2="bq-">Lyy’BBC<="bq--m"="bq--k"="y"><="bq--">Ny<="bq--">S<="bq--">Tyy<="bq--">Py<="bq--">TV<="bq--">R<="bq--m">My<="bq-"="bq-"><="bq--k"="bq-fx"="y"><="bq--k-"><="bq--bbq-f"><>CBBC<>CBb<>Cmy<>F<>Hy<="bq--b"><>L<>M<>S<>E<>L<="bq--bbq-"><>NI<>S<>W<="bq-z">FA-Z<="bq-">fBBC<="bq-f"="y"="bq-bq-fxbq-f-y"><="bq-fk"><2="bq-">D'BBC<><="bq-fk-"><="bq-fk--"><>SfSym<>AmDfy<>Yŷâ'BBC<="bq-fk-"><="bq-fk--"><>Pfy<>CymHyy<="bq-fk-"><="bq-fk--"><>C<>Cyyâ’BBC<="bq-fk-"><="bq-fk--"><>C<="bq-f-bk"="bq-f-m-"><="bq-m"><="bq-y">Cy©2015BBC.Ny'BBCyyffmyyf.<="bq-b"><><>M'yymmyfy'fy(CSS).Eybyyyyyy,fymyfyf.Yy'y,(CSS)y'bbyy.f(yfq!=='f'){q(['-1'],f(){.k('x',{:m.EmByI('bq-m')});.k('',{:m.EmByI('bq-m')});});}