Y Wefan

Drama ryngweithiol ar gyfer bobl ifanc 11-14 oed yw 'Les Choix'. Cafodd y ddrama ei ffilmio ar leoliad ym Marseille. Mae'r 12 pennod fer yn archwilio'r thema o hunaniaeth ac yn delio â nifer o faterion yn ymwneud â'r arddegau megis cyfeillgarwch, cariad, trosedd a hiliaeth.

Mae pob pennod yn canolbwyntio ar eirfa a gramadeg penodol. Maen nhw'n cynnwys ymarferion wedi eu seilio ar fideo a gweithgareddau rhyngweithiol sy'n atgyfnerthu'r dysgu sy'n gysylltiedig â phob pennod.

Mae cefnogaeth sain, allweddair ac is-deitlau llawn yn ogystal â geirfa ar gael yn y Ffrangeg a'r Gymraeg.

Mae yna ddwy ffordd o gael gafael ar y gweithgareddau hyn:

1. Chwarae gweithgareddau unigol

I fynd yn syth at weithgaredd unigol, cliciwch ar dabiau'r bennod ar dop y sgrîn i gael gweld rhestr o'r holl weithgareddau ar gyfer y bennod honno, yna cliciwch ar y gweithgaredd.

2. Chwarae trwy fyd Les Choix

Mae Les Choix yn cynnwys 12 lleoliad gwahanol, pob un yn gysylltiedig â phennod arbennig.

Y lleoliad cyntaf yw'r traeth. Symudwch eich cyrchwr dros olygfa'r traeth i amlygu pedwar gweithgaredd y gellir eu chwarae i ddechrau. Cwblhewch yr ymarferion sy'n seiliedig ar fideo yna chwaraewch y gweithgareddau eraill.

I fynd i'r penodau eraill, cliciwch ar y botwm 'Menu' yn y gornel chwith isaf ac yna dewiswch La Carte. Mae lleoliadau'r penodau i gyd yn cael eu dangos ar fap Marseille.

Help iaith

Mae'r help canlynol ar gael:

• Botwm newid iaith
Yn y gweithgareddau i gyd gallwch newid y testun ar y sgrîn o'r Ffrangeg i'r Gymraeg

• Geirfa
Mae pob gweithgaredd yn cynnwys Geirfa sy'n rhestru geiriau Ffrangeg defnyddiol a'u cyfieithiadau Cymraeg

• Pwyntiau dysgu
Mae'r gweithgareddau sy'n seiliedig ar fideo yn cynnwys rhestr o'r iaith y canolbwyntir arno yn y bennod honno. Cliciwch ar yr eicon 'i' i weld y rhestr.

Cymorth sain a gweledol

Gallwch chi glicio ar y botwm 'Cymorth clyweledol' i:

• ailfeintio'r testun ar y sgrîn a newid lliwiau'r testun a'r cefndir
• clywed y testun ar y sgrîn yn cael ei ddarllen yn uchel.

Ni ellir defnyddio'r dewisiadau yma tra'ch bod yn yr adran Gwybodaeth.

Gallwch hefyd symud o gwmpas y rhan fwyaf o'r cynnwys trwy ddefnyddio'r bysellfwrdd.

Canllaw penodau

1. Belle caisse (Car neis)

Wow! Olwynion Neis! Mae Ben yn casglu'i gefnder Alex mewn car to meddal newydd ac yn mynd ag ef am reid i'r traeth. Gyda char fel yna, mae pawb yn siŵr o sylwi arnyn nhw ond car pwy yw hwn mewn gwirionedd?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae dweud bod rhywbeth yn eiddo i rywun gan ddefnyddio'r gair 'de'
• Sut mae dweud 'y/yr', 'peth' a defnyddio'r fannod amhenodol
• Sut mae dweud eich bod yn hoffi rhywbeth.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Le Mots-Croisés
• Le Studio
• MC des Mots

2. Tu t'es fait pincer (Rydych wedi eich dal)

Mae Alex a Ben yn ceisio rhedeg i ffwrdd, ond mae Alex yn cael ei hun mewn tipyn o drafferth wrth iddo gael ei arwain i lawr i orsaf yr heddlu. Mae'n rhoi ei enw, ei oed a'i gyfeiriad. A fydd yr heddlu'n credu ei fersiwn ef o'r hyn ddigwyddodd?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae dweud eich enw, eich oed a ble rydych yn byw
• Sut mae gofyn ac ateb cwestiynau syml
• Defnyddio'r rhifau 1 - 69.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Qui est Qui? - Niveau 1
• Le Studio
• La Chaîne des Mots

3. Sale voleur! (Lleidr!)

Ar ôl ei gyfarfyddiad â'r gyfraith, mae Alex yn cwrdd â'i ffrind gorau Malik yn y dref. Merched a cherddoriaeth sy'n eu denu, ond mae rhywun arall yn cyrraedd, ac mae e eisiau gair gydag Alex ynglŷn â'i gar!

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae dweud 'helo' a 'sut ydych chi'
• Defnyddio'r berfau 'avoir - cael' ac 'être - bod'
• Gorchmynion - geiriau mae pobl yn eu defnyddio pan maen nhw'n rhoi gorchymyn.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Inter-Action! Niveau 1
• Le Studio
• MC des Mots

4. Quelle fille! (Dyna ferch!)

Mae'r clebran yn lledu ynglŷn ag Alex, ond mae ei feddyliau yn rhywle e yn rhywle arall pan mae'n cwrdd â'r hyfryd Jamila. Allai hyn fod yn gychwyn perthynas?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae dweud 'y/yr', 'peth' a defnyddio'r fannod amhenodol
• Sut mae dweud yr amser
• Sut mae defnyddio'r geiriau ar gyfer 'fy'.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Le Réveil Interactif
• Le Studio
• La Chaîne des Mots
• Le Mots-Croisés

5. Elle est comment? (Sut ferch yw hi?)

Wow! Ar ôl cyfarfyddiad ar siawns gyda Jamila, mae pen Alex yn troi! Mae eisiau dysgu mwy am Jamila ond a yw'r atebion i gyd gan Malik? Oes siawns gan Alex neu a yw hi'n rhy dda iddo?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae gofyn 'ble' a 'pwy' gan ddefnyddio 'où' a 'qui'
• Sut mae dweud eich bod yn hoffi gwneud rhywbeth, yn defnyddio 'aimer' gyda berfenw
• Sut mae dweud 'fi', 'ti', 'ef', 'hi' neu 'ni'.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Inter-Action! Niveau 2
• Matchez Moi: Niveau 1
• Le Studio
• MC des Mots

6. Les étrangers (Tramorwyr)

I lawr yn y siop goffi, mae Justine ac Anaïs yn lledaenu'r hanes diweddaraf. Mae rhywun mewn trafferth gyda'r heddlu ond pam mae Justine yn beio Malik?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae creu brawddegau hirach, gyda'r cysyllteiriau 'mais' ac 'et'
• Sut mae dweud o ble rydych chi'n dod.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Qui est Qui? Niveau 2
• Le Studio
• La Chaîne des Mots

7. De bons amis (Dim ond ffrindiau da)

Mae mam Jamila'n ceisio cael cariadon at ei gilydd, ond pwy sydd wir yn ffansïo pwy? Mae Malik yn mynd i gwrdd â Jamila ond mae ei meddwl hi ar rywbeth, neu rywun, arall...

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae dweud 'i'r' gan ddefnyddio 'au', 'à la', 'à l' ac 'aux'
• Sut mae dweud 'mynd' trwy ddefnyddio 'aller'.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Mini Moi
• Le Studio
• La Chaîne des Mots

8. Pas un mauvais garçon (Nid hogyn drwg go iawn)

Ydy Alex yn fachgen cynddrwg â hynny? Mae pawb yn dweud pethau cas amdano, ond ei dadcu sy'n ei nabod orau. Cewch weld sut fachgen ydy Alex.

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae gwneud gair yn lluosog
• Sut mae dweud 'gwneud' trwy ddefnyddio 'faire'.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Inter-Action! Niveau 3
• Le Studio
• La Chaîne des Mots

9. Tu l'aimes? (Wyt ti'n ei hoffi?)

Mae'r haul yn gwenu ym Marseille, felly mae pawb yn mynd i'r traeth. Mae Jamila'n sgwrsio gyda Justine ac Anaïs am y person mae'n ei hoffi. Pwy yw'r bachgen lwcus?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae dweud bod rhywbeth ddim yn digwydd, gan ddefnyddio 'ne...pas'
• Sut mae dweud pa mor aml rydych yn gwneud rhywbeth, gan ddefnyddio adferfau amser ac amlder.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Qui est Qui? Niveau 3
• Le Studio
• La Chaîne des Mots

10. Ce n'est pas mon style! (Nid fy steil i!)

Mae Justine ac Anaïs yn gwisgo ar gyfer trip i'r dref ac maen nhw'n penderfynu rhoi trawsnewidiad i Jamila. Ond ydy hi angen eu help nhw'n wirioneddol?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae gofyn cwestiynau gyda 'Est-ce que...' a 'Qu'est-ce que...'
• Sut mae ansoddeiriau'n newid i gyd-fynd ag enwau

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Le Studio
• MC des Mots

11. C'est ton choix (Dy ddewis di yw hyn)

Gydag Alex yn ddieuog, mae Tadcu o'r diwedd yn holi Ben ynglŷn â dwyn y car. All Alex fyth faddau i'w gefnder?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae berfenwau'n cael eu defnyddio
• Sut mae dweud 'Mae yna' yn yr unigol a lluosog
• Sut mae dweud wrth rywun beth i'w wneud.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Le Studio
• La Chaîne des Mots

12. La rencontre (Y cyfarfod)

Mae cariad yn gryf yn yr awyr, mae'n benwythnos ac mae pawb allan yn y dref. All Jamila weld heibio enw drwg Alex? Pwy fydd hi'n ei gredu?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae defnyddio berfau yn yr amser presennol
• Sut mae dweud eich barn
• Sut mae dweud 'ychydig', 'llawer' neu 'eithaf'.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Matchez Moi: Niveau 2
• Inter-Action! Niveau 4
• Le Studio
• MC des Mots

Bande Dessinée

Mae hwn yn stribed comig lle mae cymeriadau cyfarwydd o'r ddrama'n cael eu cynrychioli mewn stori ddeniadol.

Mae'n gwneud defnydd cyfoethog o effeithiau sain heb lawer iawn o iaith. Gallwch glicio trwodd ar eich cyflymder eich hun, Mae'n eich helpu i ymdopi â'r plot a'r cymeriadau ac i ragweld beth fydd yn digwydd yn y stori a beth fydd y cymeriadau'n ei ddweud efallai wrth i'r stori ddatblygu.

Mae'r gweithgaredd hwn wedi'i gynnwys ym mhob un o'r 12 pennod.

Pennod 1 - Belle caisse

Pennod 2 - Tu t'es fait pincer

Pennod 3 - Sale voleur!

Pennod 4 - Quelle fille!

Pennod 5 - Elle est comment?

Pennod 6 - Les étrangers

Pennod 7 - De bons amis

Pennod 8 - Pas un mauvais garçon

Pennod 9 - Tu l'aimes?

Pennod 10 - Ce n'est pas mon style!

Pennod 11 - C'est ton choix

Pennod 12 - La rencontre

Interactif

Mae pob pennod yn cynnwys gweithgaredd rhyngweithiol wedi ei seilio ar gymeriadau neu olygfeydd o'r stori sy'n eich helpu i ddysgu geirfa ddefnyddiol.

Pennod 1 - Voiture de Sport

Cymerwch olwg ar gar to meddal smart Ben a dysgwch beth mae'r rhannau'n cael eu galw yn Ffrangeg. Mae popeth yn gweithio wrth i chi glicio botwm: y goleuadau, y system stereo, y corn a llawer mwy.

Pennod 2 - La Carte d'Identité

Rhaid i bob person Ffrengig gario'i gerdyn adnabod bob amser. Edrychwch ar gerdyn Alex, ffeindiwch pa mor dal yw e a chymerwch olwg ar ei lun. Gallwch glicio ar unrhyw eiriau sy'n anodd ac maen nhw'n cael eu cyfieithu'n syth i'r Gymraeg.

Pennod 3 - Le Site Web de 'You Are

'You Are' yw grŵp rap mwyaf cŵl Marseille, a nhw hefyd yw ffefrynnau Alex a Malik. Cymerwch olwg ar eu gwefan i gael gwybodaeth am Paula G, Cyclone ac aelodau eraill y band.

Pennod 4 - L'Avis de Recherche

Mae'r heddlu'n cadw golwg am gwpwl o ladron ceir. Ydy Alex a Ben yn ateb y disgrifiad? Darllenwch y poster heddlu hwn i ddarganfod yr ateb.

Pennod 5 - Le Journal de Jamila

Darllenwch ddyddiadur Jamila i ddarganfod mwy am ei threfn bob dydd. Mae'n ferch brysur: yn mynd i'r ysgol, yn cwrdd â ffrindiau, a chymryd rhan mewn chwaraeon - sut mae hi'n llwyddo i wneud y cyfan?

Pennod 6 - Le Téléphone Portable

Pwy sy'n galw? Gwrandewch ar y neges sydd ar ffôn symudol rhyngweithiol Justine, a darllenwch ei neges testun er mwyn cael yr hanes diweddaraf am Alex a'i ffrindiau.

Pennod 7 - La Chambre de Jamila

Pa fath o berson yw Jamila? Cymerwch olwg ar ei hystafell wely er mwyn darganfod sut berson yw hi a beth mae hi'n hoffi ei wneud.

Pennod 8 - Le Supermarché Interactif

Mae Alex yn siopa dros ei dad-cu yn yr archfarchnad, ond beth fydd e'n ei brynu?

Pennod 9 - L'Album de Justine

Mae Justine, sy'n hoffi cloncian, yn gwybod popeth am bawb, ond pwy yw ei ffrindiau a beth mae hi'n ei ddweud amdanyn nhw? Cymerwch olwg trwy ei halbwm lluniau i ddysgu mwy.

Pennod 10 - L'Armoire de Justine

Ydych chi'n meddwl fod ganddoch chi steil? Cymerwch olwg yng nghwpwrdd dillad Justine i weld a fyddech yn debygol o wisgo'i dillad!

Pennod 11 - Le Télévision Interactif

Beth sydd ar y teledu? Ffeindiwch pa gymeriadau mae Alex a Ben yn eu gwylio ar y set deledu ryngweithiol yma.

Pennod 12 - Le Plan Interactif

Mae Alex a Ben ar eu ffordd allan, ond i ble maen nhw'n mynd? Gwrandewch ar y cyfarwyddiadau a chliciwch i ddilyn eu taith ar y map rhyngweithiol hwn - allwch chi eu harwain i ben eu taith?

Inter-Action

Defnyddiwch yr offeryn berfau yma i weld berfau Ffrangeg cyffredin wedi eu hanimeiddio a'u perfformio gan y cymeriadau Léo a Léa. Mae cefnogaeth barhaol gyda chyfarwyddiadau ac adborth, yn ogystal â'r cyfleusterau 'cliw' i roi awgrymiadau pan fyddwch chi'n cael anhawster.

Dewiswch eich cymeriad ac yna dewiswch weithgaredd.

Mae'r gweithgareddau'n cynnwys:

Commander - dywedwch wrth Léo a Léa beth i'w wneud
Choisir - dewiswch a gwyliwch ferf
Retrouver - rhowch lythrennau yn y drefn gywir i sillafu berf
Deviner - dyfalwch beth mae Léo neu Léa yn ei wneud.

Mae'r berfau wedi eu trefnu'n ôl trefn y wyddor a fesul grŵp - berfau -er, -ir ac -re - gyda phwyslais penodol yn cael ei roi i ferfau afreolaidd cyffredin.

Mae'r pedwar gweithgaredd Inter-Action gwahanol yn canolbwyntio ar wahanol agweddau o ddefnyddio berfau Ffrangeg:

Pennod 3

Adnabod a sillafu berfenwau berfau -er, -ir ac -re.

Pennod 5

Rhedeg berfau -er, -ir ac -re yn y ffurfiau unigol yr amser presennol - 'fi', 'ti', 'fe' a 'hi'.

Pennod 8

Rhedeg berfau -er, -ir ac -re sy'n ymwneud â gwaith tŷ, a phatrymau rhedeg ffurfiau unigol a lluosog.

Pennod 12

Rhedeg berfau -er, -ir ac -re yn yr amser presennol ar gyfer brawddegau'n defnyddio 'ni', 'chi', a 'nhw' a phatrymau rhedeg ar gyfer y ffurfiau lluosog 'nous', 'vous', 'ils', ac 'elles'.

Jeux Vidéo

Mae'r gweithgareddau yma wedi eu seilio ar bennod ddiweddaraf stori Les Choix. Gwyliwch y fideo yna cwblhewch yr ymarferion.

Gwylio'r fideo

Mae ganddoch chi reolaeth lawn o'r fideo fel eich bod yn gallu gweithio ar eich cyflymder eich hun.

Gallwch chwarae'r fideo cyfan (Tout) neu ei chwarae cymal wrth gymal (Phrases).

Gallwch argraffu'r sgript ar gyfer y bennod trwy glicio ar eicon yr argraffydd.

Gweithgareddau fideo

Mae yna dri math o ymarferion ac mae gan bob un lefel hawdd a lefel anodd.

Pan fyddwch yn chwarae trwy fyd Les Choix rhaid i chi chwarae dilyniant o'r gweithgareddau yma, gan ddechrau gyda Le Bon Choix Hawdd. Bydd yr ymarferion nesaf y byddwch yn eu chwarae yn dibynnu ar ba mor dda y byddwch yn ei wneud.

Mae pwyntiau'n cael eu rhoi am bob un o'ch atebion a phan fyddwch yn chwarae trwy fyd Les Choix, mae'ch llwyddiant yn cael ei fesur gan gyfanswm eich pwyntiau ar gyfer gêm. Os ydych eisiau gwylio clip mwy nag unwaith cyn ateb, cliciwch ar docyn seren, ond cofiwch y bydd yn costio 100 o'ch pwyntiau gwerthfawr i chi gael gwneud hyn. Y nifer lleiaf o weithiau y byddwch yn ailadrodd y clip, y mwyaf y byddwch yn ei sgorio!

Le Loto (Bingo)

Dyma'r gweithgaredd fideo hawsaf. Gwyliwch glip byr o'r fideo yna cliciwch ar y gair neu'r geiriau yn y rhestr a ddefnyddir yn y clip.

Le Bon Choix (Cloze)

Gwyliwch y clip yna dewiswch y gair neu'r geiriau a glywsoch o'r gwymp-ddewislen.

La Case Vide (Llenwi Bylchau)

Dyma'r gweithgaredd fideo mwyaf anodd. Gwyliwch glip byr yna teipiwch y geiriau coll ar y sgrîn. Cliciwch ar yr eicon â i ddefnyddio'r bysellfwrdd rhithwir pan fyddwch angen teipio llythrennau ag acen.

La Chaîne des Mots

Arweiniwch reidiwr y BMX o gwmpas yr ardal chwarae i gasglu geiriau Ffrangeg yn y drefn gywir tra'n osgoi'r rhwystrau a'r rhes o eiriau y tu ôl i'r beic.

Cewch adborth ar eich ymatebion yn syth. Mae crynodeb y gellir ei brintio o'r atebion i'w gael ar ddiwedd y gêm.

Mae'r chwe gweithgaredd La chaîne des Mots yn canolbwyntio ar wahanol agweddau o eirfa:

Pennod 2

Dyddiau, misoedd a dyddiadau.

Pennod 4

Banodau penodol ac amhenodol - le, la, les, un, une, des.

Pennod 7

Atgyfnerthu dealltwriaeth o'r ferf 'aller', mynd.

Pennod 8

Atgyfnerthu dealltwriaeth o'r ferf 'faire', gwneud.

Pennod 9

Adferfau amser ac amledd megis 'toujours', bob amser, a 'd'habitude', fel arfer.

Pennod 11

Y gystrawen 'il y a'.

Le Mots-Croisés

Croeseiriau rhyngweithiol yw'r rhain i'ch helpu i ymarfer eich geirfa Ffrangeg.

Cliciwch ar y croesair i weld y cliwiau darluniadol Cymraeg. Teipiwch y geiriau cywir i mewn a chliciwch ar y botwm â i ddefnyddio bysellfwrdd i deipio llythrennau ag acenion. Mae llythrennau cywir yn troi'r sgwariau'n wyrdd.

Mae yna help ar gael a rhestr lawn o eiriau i helpu gyda'r atebion mwy anodd.

Mae yna ddau weithgaredd croeseiriau:

Pennod 1

Profwch eich cof a'ch gwybodaeth o eirfa'n ymwneud â char.

Pennod 4

Profwch eich cof a'ch gwybodaeth o eirfa sy'n disgrifio pobl.

Le Studio

Crëwr stribed comig yw hwn yn cynnwys yr holl offer sydd ei angen i greu comig y gellir ei argraffu - yr unig bethau sydd angen i chi eu creu yw syniadau da ar gyfer storïau!

Mae'n darparu lluniau cefndir, cymeriadau ac eitemau o'r stori yn ogystal â swigod siarad a'r testun i'w roi ynddyn nhw. Gallwch newid maint y gwrthrychau a'r cyfeiriad maen nhw'n ei wynebu.

Rydych chi'n gallu arbed y gwaith rydych chi'n ei greu yn Le Studio ar y cyfrifiadur lle rydych chi'n gweithio. Gofynnir i chi a ydych chi am logio i mewn pan fyddwch chi'n arbed eich gwaith. Bydd angen i chi wneud hyn er mwyn creu eich proffil. Os ydych chi eisoes wedi creu proffil ar gyfrifiadur byddwch yn gallu llwytho'ch proffil a'r gwaith rydych wedi ei gadw ar y cyfrifiadur penodol hwnnw.

Ewch i'r dudalen rheoli proffiliau i ddileu proffil penodol neu bob proffil oddi ar eich cyfrifiadur.

Mae Le Studio yn ymddangos yn y penodau i gyd.

Matchez Moi

Mae hon yn gêm paru cyflym lle gallwch ddod o hyd i ffrind neu bartner trwy wneud dewisiadau wedi eu seilio ar eich dealltwriaeth o gwestiynau ac atebion Ffrangeg syml.

Chwiliwch y gronfa ddata i ddod o hyd i ddewis o ddau bartner neu ffrind posibl, yna gofynnwch gwestiynau i ddarganfod a ydych chi'n cydweddu'n berffaith. Byddwch yn ymarfer darllen a siarad am eich teulu, eich personoliaeth, hoff bethau, cas bethau a diddordebau.

Cliciwch ar yr eicon help i gael cyfarwyddiadau wedi eu hanimeiddio yn dangos i chi sut mae chwarae'r gêm.

Mae'r ddau weithgaredd "Matchez Moi" yn canolbwyntio ar:

Pennod 5

Ymarfer darllen ac adnabod iaith allweddol disgrifiadau personol - disgrifiadau o wynebau a lliw gwallt.

Pennod 12

Ymarfer pellach mewn darllen ac adnabod iaith allweddol disgrifiadau personol a theulu, hobïau, disgrifiadau corfforol a phersonoliaeth.

MC des Mots

Dyma'ch cyfle i fod yn gynhyrchydd recordiau llwyddiannus! Gwyliwch a gwrandewch wrth i'r MC fynd trwy'i bethau a helpwch ef i fynd i dop y siartiau.

Gwyliwch frawddegau Ffrangeg yn mynd heibio o flaen eich llygaid a phenderfynwch pa lifer i'w dynnu i roi'r geiriau sydd wedi eu lliwddangos yn un o'r categorïau a gynigir. Po fwyaf a gewch chi'n iawn, y mwyaf o recordiau y bydd MC des Mots yn eu gwerthu.

Mae yna lefel hawdd a lefel anodd a dewis o ddau ddull o chwarae.

Mae'r gweithgareddau hyn yn canolbwyntio ar:

Pennod 1

Adnabod y rhagenwau gwrywaidd a benywaidd 'le, la a les', 'un, une a des' yn ogystal ag 'il ac elle'.

Pennod 3

Defnyddio ac adnabod ffurfiau o'r berfau avoir, 'cael', ac être, 'bod'.

Pennod 5

Defnyddio ac adnabod y rhagenwau gwrthrychol unigol a lluosog 'je', 'tu', 'il', 'elle', 'on', 'nous', 'vous', 'ils', ac 'elles'.

Pennod 10

Adnabod ansoddeiriau gwrywaidd a benywaidd.

Pennod 12

Adnabod berfau.

Mini Moi

Mae'r gweithgaredd hwn yn eich galluogi i greu fersiwn fach ohonoch chi'ch hun gan ddefnyddio pedwar categori o nodweddion: croen, gwallt a nodweddion wyneb; dillad; hobïau a diddordebau; teulu a lle rydych chi'n byw.

Dewiswch y geiriau i ddisgrifio'ch cymeriad a chewch weld eich 'fi fach' yn ymddangos ar y sgrîn. Rhowch y geiriau yn y drefn gywir i greu brawddeg yn disgrifio beth rydych chi eisiau i'ch cymeriad ei gael. Gallwch glywed unrhyw air a ddewiswch.

Mae cyfarwyddiadau wedi eu hanimeiddio ar gael pan fyddwch yn clicio ar yr eicon marc cwestiwn.

Rydych chi'n gallu arbed y gwaith rydych chi'n ei greu yn Mini Moi ar y cyfrifiadur lle rydych chi'n gweithio.

Ewch i'r dudalen rheoli proffiliau i ddileu proffil penodol neu bob proffil oddi ar eich cyfrifiadur.

Mae Mini Moi i'w weld ym Mhennod 7

Qui est Qui?

Mae'r gêm 'pwy yw pwy' syml hon yn canolbwyntio ar sgiliau darllen a gwrando wrth i chi geisio adnabod amryw o gymeriadau trwy ystyried y wybodaeth a roddir yn eu cardiau adnabod.

Mae gennych dri chyfle i weld detholiad o gardiau adnabod. Trwy ddatgelu cliwiau testun neu glywedol yn unig, rhaid i chi wedyn ddyfalu pwy sy'n cael ei ddisgrifio.

Mae gan y tri gweithgaredd "Qui est Qui?" ffocws gwahanol ar eirfa:

Pennod 2

Disgrifiadau o'r wyneb a lliw gwallt.

Pennod 6

Disgrifiadau o'r wyneb a lliw gwallt, yn ogystal ag oed, taldra a dillad.

Pennod 9

Teulu, diddordebau a hoff bethau.