Dinesydd Da

Mae Dinesydd Da yn rhan o gasgliad o wefannau addysgol gan y BBC ar gyfer plant 7-11 oed. Mae'r adnoddau canlynol hefyd yn addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2:


Mae tref Llanllanast wedi mynd â'i phen iddi ac mae angen eich help chi ar y trigolion! Mae Dinesydd Da yn cynnwys gweithgareddau addysg bersonol a chymdeithasol lle rydych chi'n datrys problemau sy'n wynebu'r gymuned. Mae yna hefyd fideos byr yn dangos prosiectau go iawn a gynhaliwyd mewn ysgolion ar hyd a lled Prydain sy'n dangos i ddisgyblion yr hyn mae'n bosib ei gyflawni.

Mae Tîm Gweithredol y Dinesydd Da wedi dewis chwe phrosiect i wella bywydau pobl Llanllanast ac mae pob aseiniad yn cael ei gyflwyno gan aelod o'r tîm fydd yn ymddangos yn y gêm i gynnig cyngor pan fo angen hynny.

Ym mhob aseiniad mae'n rhaid i chi gyfnewid hen eitemau neu rai sydd wedi torri gyda rhai newydd. Mae angen ennill rhai o'r eitemau newydd hyn trwy gwblhau gweithgareddau sy'n berthnasol i'ch aseiniad.

Eich nod yw gwneud pob aelod o'r gymuned yn hapus. Mae angen cyfaddawdu er mwyn cwblhau yr aseiniadau. I lwyddo mewn gweithgaredd rhaid i chi ystyried barn gwahanol aelodau o'r gymuned a dewis ffordd addas ymlaen.

I chwarae'r aseiniadau cliciwch ar y gwahanol ardaloedd yn Llanllanast. Gallwch eu chwarae mewn unrhyw drefn.

Trafferth yn y Parc
Hawdd. Mae hwn yn lle da i gychwyn. Does neb eisiau mynd i barc hyll Llanllanast y dyddiau yma! Eich nod yw ei wneud yn rhywle mae pobl eisiau mynd iddo Penderfynwch pa welliannau i'w gwneud tra'n cadw pawb sy'n ei ddefnyddio'n hapus.

> Chwarae Trafferth yn y Parc

Anghydfod Prysgdir
Hawdd. Mae'r cyngor wedi rhoi arian i chi i wneud gwelliannau pellach yn y parc. Eich nod yw cael pobl leol i gytuno ar beth fyddai'r ffordd orau i wario'r arian. Cofiwch, dyw pawb ddim yn teimlo'r un fath ynghylch cael parc sglefrio, caffi neu ardal bywyd gwyllt. Darganfyddwch beth mae'r bobl leol ei eisiau er mwyn ceisio cadw pawb yn hapus.

> Chwarae Anghydfod Prysgdir

Problemau Amser Egwyl
Anhawster canolig. Mae maes chwarae'r ysgol mewn llanast difrifol! Helpwch y plant i wella'u maes chwarae ofnadwy. Dyw pawb ddim eisiau gemau newydd i'w chwarae, cael ardaloedd tawel i ddarllen neu hyd yn oed wella diogelwch ar y ffordd ger mynediad yr ysgol! Sut ydych chi'n mynd i gadw pawb yn hapus?

> Chwarae Problemau Amser Egwyl

Anghydfod Ysgol
Anhawster canolig. Dyw'r ciniawau ysgol ddim yn iach, mae'r toiledau'n ofnadwy ac mae popeth yn y llyfrgell yn hen ac wedi torri. Helpwch y plant i wneud gwelliannau i'r ffreutur, y llyfrgell a'r toiledau, fydd yn gwneud pawb yn hapus. Fel arfer dyw pawb ddim yn cytuno ynglŷn â'r hyn sydd angen ei wneud.

> Chwarae Anghydfod Ysgol

Niwsans Cymuned Leol
Anodd. Mae'r siopau i gyd wedi cau a does dim byd i'w wneud yn yr ardal hon o'r dref sydd wedi dirywio! Mae pobl ifanc yn sefyllian o gwmpas ac yn gwneud drygioni. Eich nod yw gwneud newidiadau fydd yn cadw pawb yn hapus a rhoi rywbeth i bobl ifanc i'w wneud â'u hamser.

> Chwarae Niwsans Cymuned Leol

Helynt Tref
Anodd. Mae'r cyngor yn ailddatblygu canol y dref. Trefnwch fod y trigolion a'r busnesau lleol yn cytuno ar sut y dylai'r cyngor ailddatblygu canol y dref. Deliwch â'r materion a'r problemau a gwnewch yn siŵr bod y gymuned gyfan yn cael ei rhoi'n gyntaf.

> Chwarae Helynt Tref

Awgrymiadau a Chynghorion

• Holwch y cymeriadau i gyd cyn cychwyn ar y tasgau. Mae ymchwilio barnau a syniadau cyn gwneud unrhyw benderfyniadau'n ddefnyddiol.

• Cofiwch fod gan y gwahanol gymeriadau obeithion, hoffterau a chas bethau gwahanol. Efallai na fydd rhywbeth sy'n gwneud un cymeriad yn hapus yn plesio rhywun arall. Ystyriwch sut y bydd y gwahanol gymeriadau'n ymateb cyn cymryd unrhyw gamau.

• Peidiwch ag anghofio y gall datrys un broblem greu un arall. Efallai na chewch chi bopeth yn iawn y tro cyntaf felly peidiwch â rhoi'r gorau iddi!

Cymorth Sain a Gweledol
Cliciwch ar y botwm 'Cymorth Clyweledol' er mwyn:
• newid maint, lliw a chefndir testun ar y sgrîn
• clywed y testun ar y sgrîn yn cael ei ddarllen
• arddangos capsiynau ar gyfer unrhyw fideo a sain.

Allwch chi ddim clicio ar y botwm 'Cymorth Clyweledol' tra eich bod chi'n darllen yr adran Gwybodaeth.

Gallwch chi hefyd ddefnyddio'r bysellfwrdd i symud o gwmpas y rhan fwyaf o'r cynnwys.

Arbed Cynnydd
Arbedwch eich cynnydd trwy glicio ar y botwm Cadw. Caiff ei gadw ar y cyfrifiadur rydych yn gweithio arno ar y pryd yn unig a bydd yn bosibl ei lwytho ar y peiriant penodol hwnnw yn unig yn y dyfodol.

Cyfarwyddiadau

Cliciwch ar leoliad ar y map i ddechrau aseiniad. Bydd aelod o Dîm Gweithredol y Dinesydd Da yn dweud wrthoch chi am y broblem sydd angen ei datrys.

Logio i mewn
Dim ond pan fyddwch chi wedi logio i mewn byddwch chi'n gallu cadw eich cynnydd. Bydd angen i chi greu proffil a fydd yn cael ei gadw ar y cyfrifiadur lle rydych chi'n gweithio. Dewiswch enw unigryw ar gyfer eich proffil a defnyddiwch yr enw yma i'w lwytho yn y dyfodol.

Mae modd dileu proffil penodol neu'r hoff broffiliau sydd ar eich cyfrifiadur trwy fynd i'r dudalen rheoli proffiliau.

Creu cymeriad
Bydd y cymeriad hwn yn eich cynrychioli chi yn y gêm. Dewiswch:
• eich enw
• ble rydych yn byw
• eich rhyw
• lliw eich croen
• gwisg ar gyfer eich pen
• lliw a steil gwallt
• dillad, esgidiau, sbectol, oriawr ac ati.

Pan fyddwch yn hapus â'ch cymeriad, cliciwch ar y saeth i gychwyn.

Symud
cerdded
Symudwch eich cymeriad trwy glicio ar unrhyw ran o'r sgrin lle mae'r cyrchwr yn newid i fod yn bâr o esgidiau. Ewch i leoliad cyfagos trwy symud y cyrchwr i ymylon y sgrin. Gallwch hefyd ddefnyddio'r map i symud o gwmpas.

Map
map
Cliciwch ar yr eicon i weld map mawr o'ch aseiniad presennol. Mae'r seren yn dynodi eich lleoliad presennol. Symudwch i sgwâr arall trwy glicio arno.

Cymeriadau
badu
Mae'r cymeriadau mae'n rhaid i chi eu helpu a'u gwneud yn hapus yn ymddangos ar dop y sgrin. Mae'r mesurydd hapusrwydd sydd nesaf at bob un yn dangos i chi pa mor hapus maen nhw. Fe fyddan nhw'n ymateb i'r newidiadau wrth i chi chwarae'r gêm.

Mae'r cymeriadau yma hefyd yn ymddangos yn y gêm ei hun. Cliciwch arnyn nhw i ddarganfod beth hoffen nhw i chi ei wneud. Mae pob sgwâr coch yn y swigen siarad yn cynrychioli rhywbeth maen nhw eisiau ei ddweud wrthoch chi.

Pan fo'r aelod o'r tîm a gyflwynodd y broblem yn ymddangos yn lle'r map, cliciwch arno fe neu arni hi i gael cyngor.

Gwneud gwelliannau

• Cyfnewidiwch y pethau sydd wedi torri am eitemau newydd wedi eu dewis o'r gyfres o fotymau ar y chwith.

• Pan fyddwch yn clicio ar eitemau y gellir eu newid yn y gêm mae'r cyrchwr yn newid i siâp morthwyl a sbaner.

• Mae'r cyrchwr ebychnod yn dynodi ei fod yn arwydd gallwch chi ei newid am un arall.

• Cliciwch ar yr eitem rydych eisiau ei chyfnewid yna cliciwch ar yr eitem rydych eisiau ei roi yn ei le.

• I ddileu eitem rydych wedi ei hychwanegu cliciwch arni, yna cliciwch ar y botwm llwyd gyda'r groes wen arno

• Mae angen datgloi botymau sy'n dangos clo clap trwy gwblhau gweithgareddau.

• Cliciwch ar Help i ddysgu mwy am sut mae'r cyrchwr yn newid.

Gweithgareddau
gweithgareddau
Cliciwch ar yr eicon i weld y rhestr o weithgareddau ar gyfer pob aseiniad. Cwblhewch y gweithgareddau hyn i ddatgloi adnoddau i'w defnyddio yn eich prosiect cyfredol.

Gweithgaredd ymchwil
ymchwil
Gwyliwch fideos byr am brosiect ysgol perthnasol yna atebwch gwestiynau amlddewis. Os byddwch yn ateb yn gywir bydd mwy o adnoddau'n cael eu datgloi. Gallwch wylio'r fideos gyda neu heb yr isdeitlau.

Datrys anghydfod
datrys
Eich tasg yw dewis cyfaddawd mae o leiaf dau allan o'r tri pherson yn eich tîm yn ei ddewis.

Gosodwch y cyrchwr uwchben llun o bob person, gwrandewch ar y tri gosodiad mae pob un yn ei wneud. Dewiswch yr un rydych chi'n ei feddwl sydd bwysicaf. Bydd rhain yn cael eu hychwanegu at eich llyfr nodiadau.

Yna rydych yn cael dewis o dri chynllun. Dewiswch un mae o leiaf dau o'r tri pherson yn eich tîm yn ei ddewis, gan ennill mwy o adnoddau ar gyfer eich aseiniad.

Prosiect codi arian
codi arian
Cynlluniwch ddigwyddiad rhithwir i godi arian i brynu mwy o adnoddau ar gyfer eich prosiect.

Yn gyntaf, dewiswch eich tîm o godwyr arian, fe fyddwch angen pobl i lenwi tair rôl:
• codwr arian
• person cyhoeddusrwydd
• cynorthwyydd.

Gosodwch y cyrchwr uwchben llun o bob person i arddangos eu nodweddion.

Bydd aelodau'ch tîm wedyn yn awgrymu tri syniad bob un. Cliciwch ar syniad gorau pob person, fydd wedyn yn ymddangos yn eich llyfr nodiadau.

Yna darllenwch erthygl papur newydd fydd yn dweud wrthych a oedd eich digwyddiad codi arian yn llwyddiannus ai peidio.

Ysgrifennu llythyr
llythyr
Ysgrifennwch lythyr at berson mewn awdurdod i'w berswadio i wneud rhywbeth fydd yn eich helpu i gwblhau eich aseiniad.

Dewiswch dair brawddeg i lenwi'r bylchau yn y templed llythyr. Cliciwch ar adran wag yn y llythyr a dewiswch un o'r tair brawddeg fydd yn ymddangos.

Os ydych chi'n llwyddiannus fe gewch chi'r adnoddau rydych chi wedi gofyn amdanyn nhw.

Help
help
Mae'r adran Help yn egluro sut mae'r cyrchwr yn newid wrth i chi chwarae'r gêm.

Adnoddau
adnoddau
Mae gennych swm cyfyngedig o adnoddau i'w defnyddio ar eich prosiect. Mae'r bar 'Adnoddau' yn dangos faint o adnoddau sydd gennych ar ôl.

Cadw
cadw
Pan fyddwch chi wedi logio i mewn i'ch proffil, gallwch chi gadw eich gêm wrth glicio ar yr eicon Cadw.