Am y wefan

Ydych chi eisiau dysgu mwy am gerddoriaeth? Coridor 5 ydy'r lle i ddod! Ymunwch gyda chriw yr ysgol gerdd ac ewch ati i hogi eich sgiliau cerddorol. Cewch gyfle i wrando ar bob math o gerddoriaeth a rhoi cynnig ar gyfansoddi eich cerddoriaeth eich hun gan gynnwys pop, roc, clasurol, jazz, trefol a dawns.

Adnodd cerddoriaeth ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 ydy Coridor 5. Mae'r gemau a'r gweithgareddau rhyngweithiol wedi'u seilio ar bump myfyriwr mewn ysgol gerdd. Ac mae yna athro llais go anarferol hefyd wrth law i gynnig pytiau o gyngor. Mae pob cymeriad yn cyflwyno genre cerddorol a nodau addysg gwahanol.

Cliciwch ar y gwrthrychau yn yr ystafelloedd er mwyn mynd at y gweithgareddau. Cliciwch ar y gweithgaredd nesaf at y saeth i ddilyn y llwybr dysgu sy'n cael ei argymell.

Mae'r gweithgareddau canlynol ar gael ym mhob ystafell:

Hoff Draciau

Mae pob cymeriad wedi dewis pump o draciau gan eu hoff artistiaid. Gallwch chi wrando ar y clipiau a chlywed y cymeriadau'n trafod eu dewisiadau.

Banc Geiriau

Mae yna fanc geiriau ym mhob ystafell sy'n rhestru ystyr termau cerddorol.

Pwy ydy...?

Dyma gyfle i ddod i adnabod y myfyrwyr yn well.

Creu Cân

Defnyddiwch y teclyn Creu Cân yn ystafelloedd Riordan, Maeve, Aron a Pete i gyfansoddi ac ailgymysgu caneuon. Cliciwch ar y botwm 'Dangoswch Sut Mae Gwneud' i weld sut mae cwblhau'r dasg. Mae'r botymau 'Chwarae', 'Yn ôl yn Gyflym' ac 'Ymlaen yn Gyflym' yn ddefnyddiol wrth i chi gyfansoddi. Gallwch chi ailwrando ar eich cyfansoddiadau a'u newid os ydych chi eisiau.

Cymorth Clyweledol

Byddwch chi'n gallu clicio ar y botwm Cymorth Clyweledol er mwyn:

Bydd defnyddwyr yn gallu symud o gwmpas y rhan fwyaf o'r cynnwys drwy ddefnyddio'r bysellfwrdd.

Aron (Pop)

Cerddoriaeth bop sy'n mynd â bryd Aron. Yn ei ystafell cewch chi ddysgu sut i ddefnyddio triciau ac ystrydebau cerddorol, dysgu am ddilyniannau cordiau ac am y cordiau sy'n cael eu defnyddio yn y rhan fwyaf o ganeuon pop.

Ewch i ystafell Aron er mwyn dysgu mwy am gerddoriaeth bop

Cerddoriaeth Aron

'Petawn i'n Rhydd' a 'Daeth Tro ar Fyd'
Gwrandewch ar ganeuon Aron. Sut maen nhw'n cymharu gyda'r genres rydych chi'n gyfarwydd â nhw?

Fideos Aron

Triciau dirgel cyfansoddi caneuon
Mae cyfansoddwyr weithiau'n defnyddio triciau neu 'ystrydebau cerddorol'. Mae Aron yn egluro sut mae'n bosib creu naws ac amgylchedd mewn cân trwy ddefnyddio ystrydebau. Mae'n ddefnyddiol gwybod am wahanol fathau o gerddoriaeth a thriciau cerddorol.

Cordiau cŵl
Mae Aron yn egluro sut mae'r un strwythur cordiau (I, IV a V) i'w clywed mewn pob math o ganeuon. Mae'r dilyniannau cordiau cyffredin yma'n sail i lawer o ganeuon pop. Nhw ydy'r cordiau cwl.

Mwy o gordiau cŵl
Mae Aron yn egluro bod llawer o ganeuon yn defnyddio'r un strwythur cordiau. Yn wir, mae'r rhan fwyaf o ganeuon ond yn defnyddio tua tri chord, sef cordiau I, IV a V. Oeddech chi'n sylweddoli bod llawer o ganeuon adnabyddus yn defnyddio'r cordiau yma?

Gweithgareddau Creu Cân

Creu cân yn defnyddio cordiau - lefel 1
Llenwch y trac drwy ychwanegu dilyniannau cordiau sy'n gweddu i'r gân. Dewiswch glipiau o'r storfa. Fyddwch chi fawr o dro'n teimlo'n gartrefol gyda dilyniannau cordiau cyffredin sy'n cael eu defnyddio mewn llawer o steiliau o gerddoriaeth byd.

Creu cân yn defnyddio cordiau - lefel 2
Defnyddiwch y teclyn Creu Cân i gwblhau'r trac. Ychwanegwch ddilyniannau cordiau o'r storfa glipiau. Bydd hyn yn eich helpu chi i ddod i adnabod yr ystod o gordiau mae cerddorion yn eu defnyddio, yn ogystal a'r effaith mae cordiau'n eu cael ar ganeuon.

Gemau

Nodwch y tric cerddorol!
Parwch glipiau cerddorol gyda'r ystrydebau cerddorol. Dyma gyfle i chi ddod yn arbenigwr ar adnabod a dadansoddi pob math o ystrydebau cerddorol mewn ystod o steiliau gwahanol.

Nodwch y cordiau!
Nawr, ewch ati i ddarganfod pa mor dda ydych chi am adnabod cordiau cwl. Parwch enghreifftiau o ddilyniannau cordiau gyda chaneuon sy'n defnyddio'r un dilyniannau.

Carmen (Trefol)

Mae Carmen yn ymddiddori mewn cerddoriaeth drefol. Yn ei hystafell hi cewch chi ddysgu am sut i ganu'n fyrfyfyr yn defnyddio dull galw ac ateb, graddfa bentatonig a nodau diogel.

Ewch i ystafell Carmen er mwyn dysgu mwy am gerddoriaeth drefol

Cerddoriaeth Carmen

'Tro Amser Nôl' a 'Dw i'n Deud 'tha ti - Na!'
Cymharwch draciau Carmen gyda chaneuon eraill rydych chi wedi eu clywed. Meddyliwch am y gwahaniaethau mewn arddull a sain.

Fideos Carmen

Creu
Mae Carmen yn siarad am greu'n fyrfyfyr. Mae hi'n egluro sut mae hi a Maeve yn defnyddio 'galw ac ateb' i gyfansoddi caneuon. Mae hi'n rhoi syniadau sut i greu'n fyrfyfyr ac yn esbonio sut mae creu'n fyrfyfyr yn gallu helpu wrth gyfansoddi.

Cadwch bethau'n syml
Dysgwch sut i greu'n fyrfyfyr gan ddefnyddio graddfa pum nodyn neu raddfa bentatonig. I ddechrau, cadwch rythm syml. Rhowch gynnig ar berfformio'n fyrfyfyr. Graddfeydd ydy'r elfennau sylfaenol ar gyfer creu'n fyrfyfyr, felly maen nhw'n werth gwybod amdanyn nhw.

Nodau diogel
Cyngor ar sut i fod yn ddiogel wrth ganu. Mae Carmen yn egluro bod tri nodyn yn gwneud cord. Gall unrhyw un o'r tri nodyn gael eu defnyddio dros y cord yma. Dyma'r 'nodau diogel'. Yn gerddorol, mae'n beth da gwybod sut i greu'n fyrfyfyr gyda dilyniannau cordiau a nodau diogel.

Mwy o nodau diogel
Mae Carmen yn rhoi gwers fer ar ddefnyddio nodau diogel a chordiau wrth greu'n fyrfyfyr. Mae hi'n dangos sut i berfformio'n well wrth greu'n fyrfyfyr dros ddilyniannau cordiau, gyda graddfeydd nodau diogel a phatrymau.

Maeve (Dawns)

Cerddoriaeth ddawns yw arbenigedd Maeve. Yn ei hystafell hi cewch chi ddysgu am syniadau sy'n gallu ysbrydoli caneuon, sut i ailgymysgu cerddoriaeth a sut i gyfansoddi i frîff.

Ewch i ystafell Maeve er mwyn dysgu mwy am gerddoriaeth ddawns

Cerddoriaeth Maeve

'Tisie Byw Mewn Parti 'Da Fi?' a 'Dal i Fyw a Bod'
Dyma gyfle i ddysgu mwy am fathau gwahanol o gerddoriaeth. Cymharwch ganeuon Maeve gyda'i gilydd - a gyda rhai eraill rydych chi wedi eu clywed.

Fideos Maeve

Dyma gasgliad o fideos sy'n edrych ar sut mae emosiynau a theimladau'n sbarduno'r broses o greu.

Cyfeillgarwch
Mae caneuon yn cael eu hysbrydoli gan bob math o syniadau ee cyfeillgarwch. Tybed sawl cân sydd wedi ei hysbrydoli gan gyfeillgarwch? Ai stori sy'n sbarduno pob cân dda?

Harddwch
Syniad arall am gân: hunanbarch neu brydferthwch rhywun arall efallai. Gwyliwch y fideo i ddysgu mwy am sut gall prydferthwch ysbrydoli cerddoriaeth.

Y Ddaear
Rhythm bywyd efallai? Mae'r fideo yma'n dangos pa mor aml mae cerddoriaeth yn cael ei hysbrydoli gan y byd o'n cwmpas.

Straeon i godi ofn
Oes ofn canu allan o diwn arnoch chi? Mae 'na bethau gwaeth. Bydd gwylio'r fideo yma'n gwneud i chi feddwl sut mae ofn yn gallu'ch ysbrydoli chi.

Straeon am y teulu
Mae'r bobl rydyn ni'n eu caru ac sy'n bwysig i ni yn gallu'n hysbrydoli ni. Mae'r fideo yma'n dangos sut mae digwyddiadau teuluol yn gallu dylanwadu ar ganeuon.

Straeon trist
Mae 'na gymaint o ganeuon trist. Pam? Falle gall y fideo yma gynnig atebion. Pam bod caneuon gwych mor aml yn adrodd straeon trist?

Cymysgu'r cyfan
Mae'r fideo yma'n cynnwys nifer o glipiau gyda fersiynau gwahanol o'r un gân. Mae'n sôn am gyfansoddi mewn gwahanol lefydd ac ar wahanol amseroedd. Dysgwch sut mae cerddorion yn cymysgu gwahanol drefniadau i greu'r perfformiad maen nhw ei eisiau.

Gweithgareddau Creu Cân

Creu cân i gyd-fynd â llun
Mae llun yn gallu ysbrydoli cân. Ewch ati i greu eich clawr CD eich hun. Yna, defnyddiwch y clawr CD fel sbardun gweledol yn Creu Cân, ac yna trowch y syniad i mewn i gân.

Creu alaw trwy newid offerynnau
Ailgymysgwch cân Maeve 'Dal i Fyw a Bod' mewn steiliau gwahanol. Rhowch gynnig ar Clasurol, Jazz, Trip Hop a Roc. Gwrandewch ar sut mae trefniadau offerynnol gwahanol yn effeithio ar sain yr alaw. Dyma gyflwyniad i drefnu, defnyddio technoleg gerddorol a chyfansoddi i frîff.

Creu alaw a churo'r cloc!
Prawf amser yw hwn. Cyfansoddwch gân - ond cadwch lygad ar y cloc a pheidiwch â chrwydro o'r brîff. Yn aml mae'n rhaid i gyfansoddwyr gadw at frîff a gorffen yn brydlon. Mae hynny'n golygu bod yn rhaid iddyn nhw gynllunio a dilyn canllawiau wrth gyfansoddi.

Pete (Roc)

Roc yw hoff genre Pete. Yn ei ystafell cewch chi ddysgu am strwythur caneuon, sut i ailgymysgu cerddoriaeth a sut i adnabod bachau a riffiau sy'n rhan mor bwysig o ganeuon poblogaidd.

Ewch i ystafell Pete er mwyn dysgu mwy am gerddoriaeth roc

Cerddoriaeth Pete

'Beth a Ddaw' a 'Bôrd'
Dewch draw i'r stiwdio recordio i ddysgu mwy am ganu mewn arddulliau gwahanol.

Fideos Pete

Adeiladu cân
Mae Pete yn egluro sut mae'n mynd ati i ysgrifennu caneuon. Gwyliwch y fideo er mwyn dysgu am wahanol strwythurau. Mae Pete yn siarad am sut mae'n strwythuro cân. Fe ddysgwch chi dermau cerddorol defnyddiol fel 'deuaidd' a 'triaidd' i ddisgrifio strwythur.

Fy hoff fachau a riffiau
Yn aml, bachau a riffiau ydy'r pethau mwyaf cofiadwy mewn caneuon poblogaidd. Pam bod rhai caneuon yn aros yn y cof ac eraill yn llai cofiadwy?

Gweithgareddau Creu Cân

Creu cân gan ddefnyddio adrannau
Mae'n amser i hogi eich sgiliau cerddorol! Trefnwch y blociau strwythurol er mwyn creu cân. Dewiswch glipiau o'r storfa gan gynnwys pontydd, rhagarweiniadau a chytganau. Dyma ymarfer gwych ar gyfer cyw gyfansoddwyr!

Creu alaw gofiadwy - lefel 1
Ewch i'r storfa a dewis y clipiau sy'n fachau a riffiau. Yna, gosodwch nhw yn y llefydd gorau ar y trac i ailgymysgu 'Beth a Ddaw'. Dewch i adnabod y bachau a'r riffiau yn y gân hon ac ewch ymlaen wedyn i'w defnyddio yn y caneuon rydych chi'n eu cyfansoddi.

Creu alaw gofiadwy - lefel 2
Defnyddiwch y teclyn Creu Cân i greu riff. Ychwanegwch eich riff fel trac cefndir wrth i chi ailgymysgu 'Bôrd'. Rhowch gynnig ar newid nodau unigol er mwyn gwella'r gân. Gallwch chi roi eich stamp eich hun ar un o'r caneuon sy'n bodoli'n barod trwy gyfansoddi bachau a riffiau o'r newydd.

Gemau

Trwsio'r gân
Mae'r gân wedi ei chymysgu. Cyfan sydd angen ei wneud yw rhoi trefn ar y strwythur (pennill, rhagarweiniad a chytgan). Rhowch y gân yn ôl at ei gilydd a'i chwarae! Mae'r gêm yma'n dangos sut i strwythuro cân gan ddefnyddio rhannau gwahanol. Yr union beth ar gyfer adolygu, os ydych chi wedi gwneud hwn o'r blaen.

Methu ag anghofio
Dyma ddetholiad o glipiau o gerddoriaeth fasnachol. Nodwch y bachau a'r riffiau. Byddwch chi fawr o dro yn gweld pam bod rhai alawon yn aros yn y cof.

Riordan (Jazz a Chlasurol)

Jazz a Chlasurol yw hoff gerddoriaeth Riordan. Yn ei ystafell cewch chi ddysgu sut i ddefnyddio'r dull 'galw ac ateb' a darganfod mwy am ddyfeisiau melodig fel gwrthdroad, olrediad ac ailadroddiad.

Ewch i ystafell Riordan er mwyn dysgu mwy am gerddoriaeth glasurol a jazz

Cerddoriaeth Riordan

'Dy Lygaid Glas' a 'Daeth y Wawr'
Baledau sy'n mynd a bryd Riordan. Meddyliwch am y caneuon rydych chi'n eu hoffi. Ydy'r teitlau'n dweud rhywbeth wrthoch chi amdanyn nhw? Lledwch eich gorwelion ac fe welwch chi pa mor anhygoel o amrywiol gall cerddoriaeth fod.

Fideos Riordan

Cyfansoddi alawon gwych
Mae angen alaw hudol ar bob cân wych. Mae Riordan yn dangos sut i fynd ati gan ddefnyddio'r dull 'galw ac ateb'. Gwrandewch ar wahanol alawon. Meddyliwch pam rydych chi'n eu hoffi - neu ddim yn eu hoffi. Cyfansoddwch eich alaw eich hun drwy newid yr ateb i alwad. Yna ewch ati i greu eich atebion eich hun. Dyna beth yw cyfansoddi!

Beth i'w wneud pan mewn trafferth
Gwyliwch Riordan ac Aron yn gweithio gyda'i gilydd ar alawon 'galw ac ateb'. Maen nhw'n egluro sut mae recordio tra'n canu'n fyrfyfyr yn eu helpu nhw.

Fy rysáit cudd ar gyfer alaw hudolus
Mae Riordan yn siarad am ddyfeisiau melodig. Mae'n cyflwyno gwrthdroad, olrediad ac ailadroddiad. Dyma ddyfeisiau difyr ar gyfer creu caneuon hudol.

Gweithgareddau Creu Cân

Creu alaw cwestiwn ac ateb
Newidwch yr alaw i adlewyrchu'r galw ac ateb a newidwch y nodau i greu ateb newydd. Bydd chwarae'r gêm hon yn eich helpu chi i ddefnyddio galw ac ateb wrth i chi gyfansoddi.

Troelli'ch alaw - lefel 1
Gwrandewch ar gân Riordan. Yna nodwch lle mae'r bylchau yn yr alaw. Defnyddiwch ddyfeisiau melodig fel gwrthdroad, olrediad ac ailadroddiad i gwblhau'r alaw. Mae'n swynol o syml!

Troelli'ch alaw - lefel 2
Eich man cychwyn ydy curiad trac cyfeiliant 'Daeth y Wawr' gan Riordan. Ychwanegwch eich alaw eich hun. Cofiwch ychwanegu gwrthdroadau ac olrediadau.

Gemau

Parau'n cydweddu
Dyma gyfle i ddysgu mwy am driciau cyfansoddi defnyddiol. Allwch chi adnabod y gwrthdroadau a'r olrediadau yn alaw Riordan?

Rufus (Athro Llais)

Mae Rufus y bochdew'n athro llais go anarferol! Er yn fychan ac yn flewog, mae'n hyfforddwr heb ei ail. A phan nad yw'n troelli ar ei olwyn cewch wybod ganddo sut i gynhesu eich llais, canu mewn tiwn a chadw at y curiad.

Ewch i ystafell Rufus er mwyn derbyn hyfforddiant llais

Fideos Rufus

Cyngor defnyddiol ac ymarferion canu.

Cynhesu
Yn y fideo yma mae criw Coridor 5 yn cynhesu eu lleisiau canu. Mae Pete yn ychwanegu sylw neu ddau am sut i ddechrau fynd ati.

Canu mewn tiwn!
Pam bod rhai pobl yn methu canu mewn tiwn? Mae Aron yn disgrifio sut mae'n cynhesu ei lais. Mae e hefyd yn dangos sut mae e a Pete yn osgoi canu nodau sy'n 'fflat' neu'n 'siarp'.

Yr offeryn dynol!
Mae'r llais yn offeryn cerddorol. Mae Maeve yn ymarfer cynhesu ei llais trwy ganu nodau gwahanol gyda help Riordan. Mae hi'n egluro pam bod angen cynhesu'r llais a'r corff cyn canu.

Y gêm rhythm
Mae Pete yn disgrifio sut i gadw amser wrth wrando ar guriadau a rhythmau gwahanol. Cadw amser yw nod y gêm.