Codi Cwestiwn

Mae Codi Cwestiwn yn rhan o gasgliad o wefannau addysgol gan y BBC ar gyfer plant 7-11 oed. Mae'r adnoddau canlynol hefyd yn addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2:

Dyma eich cyfle chi i godi pob math o gwestiynau am grefydd. Mae Codi Cwestiwn yn cynnwys cyfres o gemau sy'n rhoi'r cyfle i chi gwrdd â bobl ddiddorol, eu holi nhw am eu crefydd a'u credoau a chlywed pam eu bod yn bwysig iddyn nhw.

Mae'r pwyslais ar Gristnogaeth ond mae'r gemau hefyd yn cynnwys mewnbwn o Fwdhaeth, Islam, Iddewiaeth a Hindŵaeth ac mae hefyd yn cyflwyno safbwyntiau seciwlar.

Dyw'r gêm ddim yn gofyn i chwaraewr ddewis crefydd neu ddewis rhwng crefyddau, ond yn hytrach, i ddeall ac ystyried y gwerthoedd sydd gan y gwahanol grefyddau.

Bydd y gweithgareddau yma'n eich helpu i:
• nodi gwerthoedd crefyddol allweddol sy'n gysylltiedig â'r byd naturiol
• ddeall am gyfrifoldeb am y blaned a sut y gellir ei rannu
• ddeall am yr hyn mae rhai crefyddau'n ei ddweud am le pobl yn y byd e.e. eu harbenigrwydd neu eu hunigrywiaeth.

Sialensiau
Mae yna bum sialens:

Cerdded yn y Goedwig
Mae'r artist am ateb i'w gwestiynau: Sut mae pobl sy'n credu yn Nuw yn gwerthfawrogi'r byd naturiol? Pam? Sut maen nhw'n mynegi'r gwerthoedd hynny? Wrth i chi grwydro o gwmpas y goedwig holwch y bobl rydych chi'n cwrdd â nhw er mwyn darganfod yr atebion i'r cwestiynau.

Dyma gyfle i chi ystyried: Pa mor werthfawr ydych chi'n meddwl yw'r byd? Beth sydd gan bobl sy'n credu yn Nuw ei ddweud am edrych ar ôl yr amgylchedd?

> Chwarae Cerdded yn y Goedwig

Cyfoeth a Charpiau
Mae gwerthwr y 'Big Issue' am wybod pam fod yna anghydraddoldeb yn y byd. Beth mae pobl yn ei wneud ynglŷn â hyn? Holwch y bobl fyddwch chi'n cwrdd â nhw i ddarganfod yr ateb i'w gwestiynau.

Mae hwn yn gyfle i chi ystyried: Pam fod rhai pobl yn byw ar y strydoedd tra bod eraill y bwyta mewn tai bwyta ffansi? Beth mae pobl yn ei wneud i geisio helpu pobl mewn tlodi? Beth allech chi ei wneud?

> Chwarae Cyfoeth a Charpiau

Rhyfeddod Glan y Môr
Mae'r swyddog patrôl croesfan ysgol wedi sylwi bod pobl â diddordeb mawr mewn sicrhau bod y blaned mewn cyflwr da ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Pam? Pam ddylen nhw boeni am edrych ar ôl y byd? Ewch ar grwydr i geisio darganfod yr atebion.

Dyma gyfle i chi feddwl am: Pam fod pobl yn edrych ar ôl yr amgylchedd? Beth maen nhw'n ei wneud i wella'r blaned? Beth allech chi ei wneud?

> Chwarae Rhyfeddod Glan y Môr

Tref Wedi Mynd â'i Phen Iddi
Mae'r ddynes sy'n eistedd yn sedd y car yn gofyn i chi ddarganfod pam fod y fath fyd prydferth wedi mynd i'r fath gyflwr ac a oes yna unrhyw un sydd eisiau gwneud unrhyw beth am hyn. Bydd pobl y dref yn gallu eich helpu chi ateb ei chwestiynau.

Dyma gyfle i ystyried pam fod pobl yn gwneud y fath lanast o'r amgylchedd.

> Chwarae Tref Wedi Mynd â'i Phen Iddi

Llygredd yn y Pentref
Mae'r cyfarwyddwr teledu'n gofyn, os creodd Duw y fath fyd prydferth, pam fod pethau mor erchyll yn digwydd? Sut mae digwyddiadau o'r fath yn effeithio ar berthynas pobl â Duw? Pam fod pobl yn credu yn Nuw? Holwch bobl y pentref i weld os oes ganddyn nhw'r atebion

Dyma gyfle i ystyried: Pam fod pobl yn credu yn Nuw? Beth maen nhw'n ei gredu am Dduw? A yw'n gwylltio Duw pan fo pobl yn difetha'r byd?

> Chwarae Llygredd yn y Pentref

Chwarae'r gêm
Mae yna ddau ddull o chwarae'r gweithgareddau.

Dull sialens
Crwydrwch o gwmpas y gwahanol leoliadau i ddod i hyd i'r cymeriadau gwahanol.

Modd testun
Chwaraewch y gêm gan ddefnyddio'r testun yn unig heb orfod crwydro o gwmpas y lleoliadau gwahanol yn chwilio am gymeriadau.

Dewiswch eich cymeriad
Gallwch adeiladu'ch cymeriad fydd yn ymddangos yn y gêm.

Dewiswch fentor
Y mentor sy'n eich arwain trwy gydol Codi Cwestiwn ac mae bob amser ar gael i'ch helpu .

Symud o gwmpas
Gallwch chi symud o gwmpas y gemau wrth glicio ar y sgwâr rydych chi am symud iddo. Er mwyn siarad gyda'r cymeriadau, cliciwch ar y sgwâr glas golau yn eu hymyl.

Cymeriadau
Ym mhob sialens byddwch yn cwrdd â chymeriad sydd a chwestiwn penodol am y byd. Eich tasg chi yw dod o hyd i ateb trwy siarad â'r holl gymeriadau eraill. Bydd gan y cymeriadau hyn safbwynt crefyddol ar y mater sy'n cael ei drafod. Yna, ewch yn ôl at yr holwr ac fe gewch chi wobr pan fydd ef neu hi'n hapus eich bod wedi ateb eu cwestiwn.

Er mwyn cwblhau'r sialens fe fydd angen i chi siarad â chymeriad gaiff ei alw'n Borthor. Dim ond trwy siarad â'r Porthor y gallwch chi fynd trwy rwystr a chwblhau'r sialens. Mae'r cymeriad yma wedi ei gynllunio i'ch helpu i fyfyrio ar yr hyn rydych wedi ei ddysgu a'i gymhwyso i'ch profiad eich hun a'ch dealltwriaeth o grefydd.

Cymorth sain a gweledol
Byddwch chi'n gallu clicio ar y botwm 'Cymorth Clyweledol' er mwyn:
• newid maint, lliw a chefndir testun ar y sgrîn
• clywed y testun ar y sgrîn yn cael ei ddarllen
• arddangos capsiynau ar gyfer unrhyw fideo a sain.

Allwch chi ddim clicio ar y botwm 'Cymorth Clyweledol' tra eich bod chi'n darllen yr adran Gwybodaeth.

Gallwch chi hefyd ddefnyddio'r bysellfwrdd i symud o gwmpas y rhan fwyaf o'r cynnwys.

Cerdded yn y Goedwig

Pa mor werthfawr ydych chi'n meddwl yw'r byd? Beth sydd gan bobl sy'n credu yn Nuw ei ddweud am edrych ar ôl yr amgylchedd?

Mae'r sialens yma'n codi'r cwestiynau allweddol canlynol:
• Sut mae rhai pobl sy'n credu yn Nuw yn gwerthfawrogi'r byd naturiol?
• Sut maen nhw'n mynegi'r gwerthoedd hynny?
• Pa mor werthfawr ydych chi'n feddwl yw'r byd?
• Sut mae'ch syniadau am y byd naturiol yn effeithio ar y ffordd rydych yn byw?

> Chwarae Cerdded yn y Goedwig

Y Cymeriadau
Fe fydd angen i chi siarad â'r cymeriadau drwy gydol yr amser, heb gerdded i ffwrdd yn y canol, er mwyn symud ymlaen.

Fe fyddwch yn dod ar draws y bobl ganlynol:

Artist
Mae'r artist yn gofyn y cwestiwn: Sut mae pobl sy'n credu yn Nuw yn gwerthfawrogi'r byd naturiol? Pam? Sut maen nhw'n mynegi'r gwerthoedd hynny?

Parcmon (Cristion)
Mae'r parcmon yn gwerthfawrogi'r byd naturiol oherwydd ei bod yn credu mai Duw a'i greodd, ac felly ei fod yn dda; mae hi'n credu bod gan bobl gyfrifoldeb a ddaeth oddi wrth Dduw dros weddill y greadigaeth. Mae'n mynegi'r gwerthoedd hyn trwy weddïo yn ystod Tymor y Gweddïau a thrwy'r Diolchgarwch.

Bachgen yn Pysgota (Iddew)
Mae'r bachgen yma sy'n pysgota yn mynegi'r farn bod yr Iddewon yn cael eu gorchymyn gan Dduw, y creawdwr yn y Torah 'i lafurio ac i gadw' (Gen 2:15) y byd naturiol, bod gan y ddynol ryw hawl i 'arglwyddiaethu' (Gen 1:26) drosto a bod ganddyn nhw gyfrifoldeb dros gadwraeth. Mae'r credoau hyn yn cael eu mynegi'n ymarferol trwy gynnig bendithion a dilyn y Torah, trwy gadw at yr egwyddor Sabothol ac mewn gwyliau tebyg i Tu b'Shevat a Sukkot.

Torheulwr
Bachgen yn Sgimio Cerrig
Dynes yn Bwyta Brechdanau

Mae'r tri chymeriad yma'n gymeriadau sy'n 'tynnu sylw'. Fydd siarad â nhw ddim yn eich helpu i gwblhau'r sialens, ond fe fyddan nhw'n codi cwestiynau sy'n gysylltiedig ag edrych ar ôl y byd y byddech chi'n hoffi eu hystyried efallai.

Awgrymiadau a Chynghorion
Ymwelwch â'r cymeriadau yn y drefn ganlynol:
1. yr artist er mwyn darganfod beth yw ei gwestiwn
2. y bachgen sy'n pysgota a'r Parcmon (mewn unrhyw drefn)
3. yr artist eto - mae angen i chi roi'r atebion cywir i'w gwestiynau er mwyn cael y wobr
4. y porthor, yn sefyll ger yr afon.

Unwaith y byddwch wedi cael y wobr, os byddwch yn cwblhau'r sgwrs gyda'r porthor, fe all ef adael i chi groesi'r afon a gallwch ddychwelyd i'r prif ddewislen.

Cyfoeth a Charpiau

Pam fod rhai pobl yn byw ar y strydoedd tra bod eraill y bwyta mewn tai bwyta ffansi? Beth mae pobl yn ei wneud i geisio helpu pobl mewn tlodi? Beth allech chi ei wneud?

Mae'r sialens yma'n codi'r cwestiynau allweddol canlynol:
• Beth yw'r pethau mae pobl eu hangen yn wirioneddol?
• Pam fod adnoddau naturiol y byd wedi eu rhannu mor anghyfartal?
• Oes yna unrhyw bwynt mewn rhannu?
• Beth mae aelodau o gymunedau ffydd yn ei wneud am anghydraddoldebau?

> Chwarae Cyfoeth a Charpiau

Y Cymeriadau
Fe fydd angen i chi siarad â'r cymeriadau drwy gydol yr amser, heb gerdded i ffwrdd yn y canol, er mwyn symud ymlaen.

Fe fyddwch yn dod ar draws y bobl ganlynol:

Gwerthwr y 'Big Issue'
Mae gwerthwr y 'Big Issue' yn gofyn pam fod yna anghydraddoldeb yn y byd. Beth mae pobl yn ei wneud ynglŷn â hyn?

Newyddiadurwr (Iddew)
Mae'r newyddiadurwr yn sôn am ei brofiadau yn rali 'Rhown Derfyn ar Dlodi' yng Nghaeredin ac mae'n dangos bod yr ymgyrch yn ymwneud â chyfiawnder a bod yr ymdriniaeth yma'n gwneud gwahaniaeth gydol oes i'r rhai sydd mewn tlodi. Mae'n teimlo'i bod yn bwysig sefydlu cyfiawnder oherwydd ei fod yn rhan o athrawiaeth y Torah.

Gwirfoddolwr Cymorth Cristnogol (Cristion)
Mae'r cymeriad hwn yn cynnig y persbectif bod pobl o nifer o safbwyntiau crefyddol a dyneiddiol yn gweithio gyda'i gilydd i gwrdd ag anghenion pob bod dynol, a bod pob gweithred fechan gan unigolyn yn gallu cyfrannu at leihau tlodi. Mae wedi ei galw i weithio dros Dduw wrth annog pobl i daclo anghyfiawnder a thlodi.

Llawfeddyg Oedrannus (Mwslim)
Mae'r cymeriad hwn yn credu bod gan Fwslimiaid ymrwymiad i ymateb i anghydraddoldebau'r byd. Mae'n credu bod gweithredoedd unigolion yn y gymuned Fwslimaidd yn eu helpu i ddeall ac ymateb i'r anghydraddoldebau hyn trwy rannu'r buddiannau. Mae'n egluro sut mae 'zakah' a 'ramadan' yn cefnogi'r credoau hyn.

Dyn yn y Car Mawr
Cogydd
Dynes 'Posh'
Dyn Digartref

Mae'r pedwar cymeriad yma'n gymeriadau sy'n 'tynnu sylw'. Fydd siarad â nhw ddim yn eich helpu i gwblhau'r sialens, ond fe fyddan nhw'n codi cwestiynau sy'n gysylltiedig ag anghydraddoldeb a helpu rhai sydd mewn tlodi y byddech chi'n hoffi eu hystyried efallai.

Awgrymiadau a Chynghorion
Ymwelwch â'r cymeriadau yn y drefn ganlynol:
1. y gwerthwr 'Big Issue' i ddarganfod beth yw ei gwestiwn
2. y gwirfoddolwr Cymorth Cristnogol, y newyddiadurwr yn cael coffi a'r llawfeddyg oedrannus (mewn unrhyw drefn)
3. y gwerthwr 'Big Issue' eto. Mae angen i chi roi'r atebion cywir i'w gwestiynau i gael y wobr
4. Y Porthor, yn sefyll ger y bws.

Unwaith y byddwch wedi cael y wobr, os byddwch yn cwblhau'r sgwrs gyda'r porthor, fe all ef adael i chi groesi'r afon a gallwch ddychwelyd i'r prif ddewislen.

Rhyfeddod Glan y Môr

Pam fod pobl yn edrych ar ôl yr amgylchedd? Beth maen nhw'n ei wneud i wella'r blaned? Beth allech chi ei wneud?

Mae'r sialens yma'n codi'r cwestiynau allweddol canlynol:
• Beth alla i ei ddysgu o'r ffyrdd mae pobl yn dangos eu pryder am yr amgylchedd?
• Sut mae cymunedau ffydd yn gweithredu? Pam?
• Beth alla i ei wneud i wella'r amgylchedd?

> Chwarae Rhyfeddod Glan y Môr

Y Cymeriadau
Fe fydd angen i chi siarad â'r cymeriadau drwy gydol yr amser, heb gerdded i ffwrdd yn y canol, er mwyn symud ymlaen.

Fe fyddwch yn dod ar draws y bobl ganlynol:

Swyddog Patrôl Croesfan Ysgol
Mae'r swyddog patrôl croesfan ysgol wedi sylwi bod pobl â diddordeb mawr mewn sicrhau bod y blaned mewn cyflwr da ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Pam? Pam ddylen nhw boeni am edrych ar ôl y byd?

Dynes yn yr Ardd Dawel (Cristion)
Mae'r ddynes hon yn cyflwyno'r persbectif bod aelodau o gymunedau ffydd gwahanol, gan seilio'u credoau ar eu dysg crefyddol, yn cydnabod sancteiddrwydd y ddaear, yr angen i ofalu amdani a chael ysbrydoliaeth oddi wrthi.

Ffermwr Organig (Cristion)
Mae'r cymeriad hwn yn cymryd camau oherwydd ei gred bersonol bod Duw'n gofyn i bobl edrych ar ôl y byd. Mae'n egluro bod rhai pobl yn dangos parch at yr amgylchedd trwy geisio brynu eitemau masnach deg a defnyddio adnoddau'r ddaear yn gyfrifol.

Dilynwr Hare Krishna
Mae'r dilynwr Hare Krishna yn egluro'i gred yn Krishna, a'i gred y dylai pobl ddim ond cymryd yr hyn maen nhw'i angen oddi wrth y byd. Mae'n credu bod Krishna'n ei ddysgu y dylai'r ddaear gael ei pharchu.

Pysgotwr
Dynes yn Gwerthu Jam
Cath
Sglefrfyrddiwr

Mae'r pedwar cymeriad yma'n gymeriadau sy'n 'tynnu sylw'. Fydd siarad â nhw ddim yn eich helpu i gwblhau'r sialens, ond fe fyddan nhw'n codi cwestiynau sy'n gysylltiedig â sut mae pobl yn gweithredu i edrych ar ôl y byd y byddech chi'n hoffi eu hystyried efallai.

Awgrymiadau a Chynghorion
Ymwelwch â'r cymeriadau yn y drefn ganlynol:
1. swyddog patrôl y groesfan ysgol i ddarganfod beth yw ei chwestiwn
2. y ddynes ar y fainc, y ffermwr organig, y dilynwr Hare Krishna (mewn unrhyw drefn)
3. swyddog patrôl y groesfan ysgol eto; mae angen i chi roi'r atebion cywir i'r swyddog patrôl y groesfan ysgol er mwyn cael y wobr
4. y porthor, sy'n sefyll wrth y gât i'r llwybr ar ben y graig.

Unwaith y byddwch wedi cael y wobr, os byddwch yn cwblhau'r sgwrs gyda'r porthor, fe all ef adael i chi groesi'r afon a gallwch ddychwelyd i'r prif ddewislen.

Tref Wedi Mynd â'i Phen Iddi

Pam fod pobl yn gwneud y fath lanast o'r amgylchedd?

Mae'r sialens yma'n codi'r cwestiwn allweddol canlynol:
• Pam fod bodau dynol yn gwneud y fath lanast o'r blaned?

> Chwarae Tref Wedi Mynd â'i Phen Iddi

Y Cymeriadau
Fe fydd angen i chi siarad â'r cymeriadau drwy gydol yr amser, heb gerdded i ffwrdd yn y canol, er mwyn symud ymlaen.

Fe fyddwch yn dod ar draws y bobl ganlynol:

Dynes yn Sedd y Car
Wrth siarad â'r cymeriad yma, rydych yn cael sialens i ddod o hyd i eglurhad pam fod y fath fyd prydferth wedi mynd i'r fath gyflwr ac a oes yna unrhyw un sydd eisiau gwneud unrhyw beth am hyn. A yw credoau crefyddol pobl yn gwneud gwahaniaeth i'w hagwedd at yr amgylchedd? Beth maen nhw'n ei wneud? Bath all hi ei wneud? Beth allwch chi ei wneud?

Ficer (Cristion)
Mae'r cymeriad hwn yn credu bod Duw wedi creu'r byd ac wedi rhoi'r cyfrifoldeb i bobl i edrych ar ei ôl. Mae pobl wedi dinistrio creadigaeth Duw oherwydd eu tueddiad i gael eu temtio i fynd eu ffordd eu hunain, yn hytrach na ffordd Duw. Mae gan bobl y cyfle i gywiro pethau oherwydd mae Duw bob amser yn rhoi cyfle arall i bobl.

Dynes yn Clirio Sbwriel (Iddewes)
Mae'r cymeriad hwn yn egluro bod y cysyniad cyfan o stiwardiaeth y byd yn bwysig i Iddewon; rhaid i bobl edrych ar ôl yr hyn sydd ganddyn nhw a rhwystro niwed. Mae'n sôn am y cysyniad Tikkun Olam (iacháu'r byd), sy'n bennaf yn delio â chyfiawnder cymdeithasol ond sydd hefyd yn cynnwys gofalu ar ôl yr amgylchedd.

Dyn gyda Chlipfwrdd (Mwslim)
Mae'r cymeriad hwn yn egluro bod rhaid i Fwslimiaid arfer cyfrifoldeb wrth reoli'r byd a byw mewn cytundeb ag ewyllys Allah. Mae Mwslimiaid yn cael eu galw i fyw bywyd o ymostyngiad i Allah ac mae'r ffordd maen nhw'n ymateb un pennu eu tynged.

Dyn yn Llwytho Bocsys
Dyn â Chan Chwistrellu
Hen Bysgotwr

Mae'r tri chymeriad yma'n gymeriadau sy'n 'tynnu sylw'. Fydd siarad â nhw ddim yn eich helpu i gwblhau'r sialens, ond fe fyddan nhw'n codi cwestiynau sy'n gysylltiedig â sut mae pobl yn ymateb i drin y byd yn wael gan ddynol ryw i y byddech chi'n hoffi eu hystyried efallai.

Awgrymiadau a Chynghorion
Ymwelwch â'r cymeriadau yn y drefn ganlynol:
1. y ddynes yn sedd y car ar y traeth er mwyn darganfod beth yw ei chwestiwn
2. y gweithiwr Cymorth i Islam, y ficer a'r ddynes sy'n pigo sbwriel ar y traeth (mewn unrhyw drefn)
3. y ddynes yn sedd y car ar y traeth eto; mae angen i chi roi'r atebion cywir i'r ddynes yn sedd y car er mwyn cael y wobr
4. y porthor, yn sefyll ger y gwaith ffordd.

Unwaith y byddwch wedi cael y wobr, os byddwch yn cwblhau'r sgwrs gyda'r porthor, fe all ef adael i chi groesi'r afon a gallwch ddychwelyd i'r prif ddewislen.

Llygredd yn y Pentref

Pam fod pobl yn credu yn Nuw? Beth maen nhw'n ei gredu am Dduw? A yw'n gwylltio Duw pan fo pobl yn difetha'r byd?

Mae'r sialens yma'n codi'r cwestiynau allweddol canlynol:
• Beth a pham mae pobl yn credu yn Nuw?
• Os mai Duw greodd y byd, a yw'n gwylltio Duw pan fo pobl yn ei ddifetha?
• Beth mae Cristnogion, Iddewon a Mwslimiaid yn ei gredu'n gyffredin am eu cred yn Nuw a sut maen nhw'n gwahaniaethu?
• Pa gwestiynau sydd ganddoch chi ynglŷn â chredu yn Nuw?

> Chwarae Llygredd yn y Pentref

Y Cymeriadau
Fe fydd angen i chi siarad â'r cymeriadau drwy gydol yr amser, heb gerdded i ffwrdd yn y canol, er mwyn symud ymlaen.

Fe fyddwch yn dod ar draws y bobl ganlynol:

Cyfarwyddwr Teledu
Mae'r cyfarwyddwr teledu'n gofyn, os creodd Duw y fath fyd prydferth, pam fod pethau mor erchyll yn digwydd? Sut mae digwyddiadau o'r fath yn effeithio ar berthynas pobl â Duw? Pam fod pobl yn credu yn Nuw?

Dyn Camera (Cristion)
Mae'r cymeriad hwn yn credu Mai Duw greodd y byd a bod pobl yn aml yn ei ddifetha. Rhaid iddyn nhw ddysgu i wneud defnydd da o'r byd naturiol a'i adnoddau. Mae'n credu unwaith y byddan nhw'n gweld y bai yn eu ffordd o fyw, efallai y byddan nhw'n gofyn am faddeuant Duw, ac mae Duw bob amser yn maddau os ydyn nhw'n wirioneddol gydnabod eu bai.

Botanegwr (Iddew)
Mae'r cymeriad hwn yn derbyn bod y byd yma'n addfwyn yn ei hanfod. Sut mae Duw'n ymateb? Pwy sy'n gwybod? Mae'n credu mai'r hyn sy'n bwysig yw bod pobl yn byw'r bywyd gorau a'r mwyaf cyfrifol ag y gallan nhw. Fe ddylen nhw adael y byd yn le gwell na phan ddaethon nhw i'r byd.

Newyddiadurwraig (Mwslim)
Mae'r cymeriad hwn yn derbyn bod y byd yn ganlyniad creadigaeth gan Allah a bod yna agweddau amherffaith mewn profiad dynol. Mae bodau dynol yn difetha creadigaeth hyfryd Allah ac fe fydd rhaid iddyn nhw ateb am eu gweithredoedd. Mae hi'n credu bod person yn cael ei farnu ar ddiwedd ei fywyd ac y bydd yn mynd i baradwys neu uffern yn dibynnu ar ei weithredoedd yn ystod ei fywyd.

Cyflwynydd Teledu
Dyn Sain
Afanc

Mae'r tri chymeriad yma'n gymeriadau sy'n 'tynnu sylw'. Fydd siarad â nhw ddim yn eich helpu i gwblhau'r sialens, ond fe fyddan nhw'n codi cwestiynau sy'n gysylltiedig â sut mae pobl yn ymateb i neu'n cael ei heffeithio gan ddifetha'r byd gan bobl, cwestiynau yr hoffech eu hystyried efallai.

Awgrymiadau a Chynghorion
Ymwelwch â'r cymeriadau yn y drefn ganlynol:
1. y cyfarwyddwr teledu - er mwyn canfod beth yw ei gwestiwn
2. y dyn camera, y newyddiadurwr yn eistedd ar y fainc a'r botanegwr yn sefyll yn y dŵr (yn unrhyw drefn)
3. y cyfarwyddwr teledu eto; mae angen i chi roi'r atebion cywir i'r cyfarwyddwr teledu er mwyn cael y wobr
4. y porthor, yn sefyll ger y tŷ.

Unwaith y byddwch wedi cael y wobr, os byddwch yn cwblhau'r sgwrs gyda'r porthor, fe all ef adael i chi groesi'r afon a gallwch ddychwelyd i'r prif ddewislen.