Am y wefan

Adnodd dysgu rhyngweithiol ar gyfer Addysg Bersonol a Chymdeithasol i blant 11-14 oed yw Ar y Stryd. Ceir pump adran o fewn yr adnodd, sy'n annog plant i ddysgu am sut i fod yn ddinasyddion cyfrifol.

Mae'r pump adran yn rhoi cyfle i blant wneud penderfyniadau pwysig sy'n effeithio ar eu bywydau yn ogystal â datrys nifer o broblemau yn seiliedig ar y themâu canlynol:

Cyflwynir hefyd faterion megis hawliau dynol, y gyfraith, y system cyfiawnder ieuenctid, democratiaeth a llywodraeth leol o fewn cyd-destun perthnasol. Bydd y plant yn dod i ddysgu am y byd go iawn drwy archwilio'r materion hyn mewn ffordd weithredol a rhyngweithiol.

Sut mae chwarae
Cyflwynir yr adnodd o fewn tref ddychmygol, gyda phump o adeiladau ar y stryd a phob un yn cynrychioli thema benodol. Drwy ddal y llygoden dros adeiliad, datgelir enw a chynnwys pob thema. Cliciwch ar adeilad er mwyn dechrau'r gweithgaredd.

Mae pob thema yn dechrau gydag animeiddwaith cychwynnol sy'n dadlennu problem arbennig i'w datrys. Ar ôl gwylio'r animeiddwaith hwn, ceir yr opsiwn i ddatrys y broblem mewn un o ddwy ffordd wahanol:

Wedi dewis un o'r opsiynau hyn, mae'r defnyddwyr yn cael eu tywys drwy'r gweithgareddau gan y cymeriadau a ymddangosodd yn yr animeiddwaith cychwynnol.

Mae'r defnyddwyr yn cael eu hannog gan y cymeriadau i wneud gwaith ymchwil cyn dechrau ar y prif weithgaredd drwy glicio ar y botymau Llyfr Nodiadau ac Ymchwil ar ochr dde y sgrîn.

Drwy gwblhau'r gwaith ymchwil, mae cliwiau ac adnoddau ychwanegol yn cael eu datgloi o fewn y prif weithgareddau. Mae'r adnoddau ychwanegol hyn yn ei gwneud hi'n haws i'r defnyddwyr ddatrys y problemau, felly mae'n bwysig eu hannog nhw i wneud y gwaith paratoi hwn cyn dechrau ar y brif dasg. Serch hynny, mae hi'n bosibl cwblhau'r prif weithgaredd heb fynd i'r adrannau arbennig hyn.

Ar ôl gorffen naill ai'r opsiwn ymarferol neu'r opsiwn cyfwynebol, gwelir ail animeiddwaith sy'n rhoi adborth cadarnhaol ac yn cyflwyno gweithgaredd i gloi. Ar ddiwedd y crynodeb hwn, mae'r gêm yn dychwelyd i'r hafan, lle gall y defnyddwyr ddewis naill ai thema newydd neu fynd yn ôl i'r un un thema ac archwilio'r ail ffordd o ddatrys y broblem.

Rhestr gemau
Gellir mynd at yn syth at y gweithgareddau gan osgoi'r hafan a'r animeiddwaith cychwynnol drwy glicio ar y ddolen Rhestr gemau ar y tudalennau Gwybodaeth.

Cliciwch yma i fynd yn syth at y Rhestr gemau.

Themâu
Nodir cynnwys y themâu isod:

Gwella bywyd ysgol
Dydy'r fwydlen newydd yn yr ysgol ddim hanner cystal â bwyd cartref mam! Mae'n un o'r ychydig faterion ysgol rydych chi'n teimlo'n gryf amdano. Rydych chi wedi penderfynu eich bod eisiau cael eich ethol ar gyngor yr ysgol. Er mwyn profi eich sgiliau, mae'n rhaid i chi benderfynu sut i ymateb i'r problemau o flaen panel, a chynghori ar broject mentora.

Cyfiawnder ieuenctid
Mae ffrind da wedi cael ei arestio ar amheuaeth o chwistrellu graffiti ar ddrws cymydog. Gan fod ganddo gerydd blaenorol am wneud graffiti, mae hi'n bosibl y bydd e'n cael ei ddedfrydu - ond rydych chi'n siŵr mai nid ef achosodd y difrod. Dysgwch am y system cyfiawnder ieuenctid a rhoi cyngor adeiladol iddo.

Gwirfoddoli mewn canolfan anifeiliaid
Mae cŵn strae ar y stryd wedi bod yn dychryn pobl yn y gymuned. Mae'r cŵn wedi cael eu rhoi yn y lloches anifeiliaid, sy'n brin iawn o arian a staff. Dyma gyfle gwych i wirfoddoli a chynnig help llaw.

Bod yn gyfrifol am wefan ar gyfer pobl ifanc
Mae golygydd gwefan y gymuned leol yn mynnu newid proffiliau personol y defnyddwyr er mwyn gofalu am ddiogelwch pobl ifanc ar y we. Mae'r proffiliau newydd yn gwneud i bawb swnio'n ddiflas. Dyma gyfle i drafod a negodi gyda'r golygydd a'i berswadio bod pobl ifanc yn ddigon cyfrifol i redeg y wefan eu hunain.

Ymgyrchu i achub canolfan ieuenctid
Mae adeiladwyr wrthi'n troi'r hen ganolfan ieuenctid yn fflatiau newydd. Trafodwch a negodi gyda'r cynghorydd Rhonwen Griffiths i'w darbwyllo hi i gynnwys canolfan ieuenctid yn rhan o'r datblygiad newydd. Gofynnwch am gyngor gan aelodau'r gymuned ynglyn â sut i drafod yn synhwyrol.