Ar Daith

Mae Ar Daith yn rhan o gasgliad o wefannau addysgol gan y BBC ar gyfer plant 7-11 oed. Mae'r adnoddau canlynol hefyd yn addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2:


Mae Ar Daith yn cynnwys pedair gêm ryngweithiol yn seiliedig ar y thema mudo. Dilynwch hanesion y bobl a ymfudodd yn ystod yr ugeinfed ganrif a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Cewch hefyd gyfle i adrodd eich storïau eich hun ac i greu mapiau o'ch teithiau chi.

Y pedwar gweithgaredd yw:

Dyddiaduron
Darllenwch am ddeuddeg o blant a ymfudodd yn ystod yr ugeinfed ganrif a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Dychmygol yw'r dyddiaduron ond maen nhw wedi eu seilio ar ddigwyddiadau hanesyddol a maen nhw'n llawn ffotograffau a lluniau hanesyddol.

Creu Dyddiadur
Ewch ati i wneud eich dyddiadur eich hun wrth greu testun a dewis pa ffotograffau a lluniau hanesyddol rydych am eu cynnwys.

Map Mudo
Mae'r map yma'n gronfa ddata anferth sy'n llawn gwybodaeth am ymfudiadau yr ugeinfed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae'r wybodaeth am bob ymfudiad yn egluro lle a phryd digwyddodd e, pwy a ymfudodd, sut teithion nhw a pham gwnaethon nhw ymfudo. Mae ffotograffau, lluniau neu ffilm hanesyddol wedi eu cynnwys yn y wybodaeth yma.

Creu Map
Ewch ati i greu map i ddangos taith rydych chi wedi ei gwneud.

Cymorth Sain a Gweledol
Cliciwch ar y botwm 'Cymorth Clyweledol' er mwyn:
• arddangos isdeitlau'r fideos yn Dyddiaduron
• newid maint, lliw a chefndir testun isdeitlau fideos Dyddiaduron
• clywed y testun ar y sgrîn yn cael ei ddarllen.

Allwch chi ddim clicio ar y botwm 'Cymorth Clyweledol' tra eich bod chi'n darllen yr adran Gwybodaeth.

Gallwch chi hefyd ddefnyddio'r bysellfwrdd i symud o gwmpas y rhan fwyaf o'r cynnwys.

Dyddiaduron

Darllenwch storïau deuddeg o blant a ymfudodd yn ystod yr ugeinfed ganrif a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Dyddiaduron dychmygol yw'r rhain ond maen nhw wedi eu seilio ar ddigwyddiadau hanesyddol ac ymfudiadau go iawn.

Mae fideo rhagarweiniol yn cyflwyno pob dyddiadur.

Gallwch chi ychwanegu ffotograffau a lluniau at y dyddiaduron.

Ewch i'r dyddiaduron

Creu Dyddiadur

Ewch ati i greu eich dyddiadur eich hun wrth naill ai addasu un o ddyddiaduron y plant neu greu un o'r newydd. Mae lluniau a ffotograffau dyddiaduron y plant ar gael i chi i'w defnyddio yn eich dyddiadur chi.

Os ydych chi am addasu dyddiadur parod, cliciwch ar y dyddiadur ar ochr chwith y sgrîn.

Gallwch chi newid yr enw ar y clawr, y testun tu fewn a'r lluniau. Mae'r lluniau wedi eu grwpio yn ôl dyddiaduron y plant. Mae'r opsiwn Fframiau Lluniau yn gosod ffrâm ar y dudalen lle gallwch chi dynnu eich llun eich hun ar ôl i chi argraffu eich dyddiadur.

Os ydych chi am greu dyddiadur o'r newydd, cliciwch ar un o'r ddau ddyddiadur ar y dde.

Rhowch gynnig ar greu eich dyddiadur eich hun

Map Mudo

Mae'r mapiau yn y gweithgaredd yma'n dangos ymfudiadau yn ystod yr ugeinfed a'r bedwareddd ganrif ar bymtheg. Mae Map y Byd yn dangos ymfudiadau i Brydain ac Iwerddon ac oddi yno rhwng 1820 a 1980. Mae ymfudiadau o fewn Prydain ac Iwerddon i'w gweld ar Fap y Deyrnas Unedig. Mae'r wybodaeth am bob ymfudiad yn cynnwys ffotograffau, lluniau neu ffilm hanesyddol.

Dewis Map
Defnyddiwch fotymau Map y Byd a Map y DU yn y gornel chwith uchaf i newid rhwng y ddau fap yma.

Newidiwch rhwng ymfudiadau i Brydain ac ymfudiadau o Brydain wrth ddefnyddio swits O'r DU ac I'r DU yn y gornel dde uchaf.

Defnyddio'r Llinell Amser
Sgroliwch trwy'r degawdau rhwng 1820 a 1980 ar y llinell amser. Mae gwybodaeth bellach am ddigwyddiadau o bwys ac ymfudiadau nodedig yn ystod degawd i'w gweld ar y panel sy'n ymddangos uwchben y llinell amser.

Ymfudiadau
Mae pob saeth coch ar y map yn cynrychioli ymfudiad. Mae saeth coch gyda llinellau gwyn toredig yn cynrychioli mwy nag un ymfudiad.

Darganfod Mwy am Ymfudiad
Cliciwch ar saeth coch i agor panel lle gallwch chi ddarganfod mwy o wybodaeth am yr ymfudiad arbennig hwnnw o dan y penawdau canlynol:
• Ble a Phryd?
• Pwy?
• Sut?
• Pam?

Mae'r wybodaeth yma'n cynnwys ffotograffau, lluniau neu ffilm hanesyddol. Cliciwch ar y ffotograffau a'r lluniau i'w gwneud nhw'n fwy a chliciwch ar y ffilm i'w gwylio.

Os cliciwch chi ar Dangoswch i Fi, fe gewch chi gyfarwyddyd ar sut i ddefnyddio'r adnodd yma.

Ewch i'r map mudo

Creu Map

Ewch ati i greu eich map eich hun sy'n dangos taith rydych chi wedi ei gwneud ac sy'n cynnwys gwybodaeth amdani.

Atebwch y cwestiynau canlynol am eich taith:

1. Pryd ddigwyddodd eich taith?
2. Oedd rhan o'ch taith chi y tu allan i'r Deyrnas Unedig?
3. Lle dechreuodd eich taith chi?
4. Lle gorffennodd eich taith chi?
5. Pwy aeth ar y daith?
6. Sut teithioch chi?
7. Pam teithioch chi?

Ar ôl i chi olygu eich map gallwch chi edrych arno, ei argraffu neu ychwanegu ymfudiad arall ato.

Rhowch gynnig ar greu eich map eich hun