BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Shelley Rees Nadolig y darllenwyr
Rhagfyr 2004
Bu gohebydd Y Gloran yn siarad â nifer o bobl yr ardal yn gofyn iddynt beth oedd eu cynlluniau dros ŵyl y Nadolig a pha ddymuniadau arbennig oedd ganddynt. Dyma rai o'r atebion:
Shelley Rees (Stryd Crawshay, Ton Pentre)
Fel actores yn 'Pobol y Cwm' rwy'n teimlo fy mod wedi cael y Nadolig yn barod am inni recordio rhifynnau'r Nadolig rai wythnosau yn ôl. Ond bydd hi'n braf cael chwarae â Lowri, fy merch fach a rhannu ei thrganau! Yn fwy na dim, bydd hi'n braf peidio â gorfod dysgu sgript newydd am wythnos neu ddwy. A bydda' i'n siŵr o fwyta lot!

Esme Holmes (Warden Tŷ Siloh, Y Pentre)
Heddwch ac iechyd yw'r unig ddau ddymuniad sy gen i. Rwy'n ymwybodol hefyd fod llawer o hen bobl yn cael eu hesgeuluso yr adeg hon o'r flwyddyn a fy ngobaith i yw eu bod yn cael pob gofal a sylw.

Malcolm Thomas (Perchennog 'Carpets & Carpets', Treorci)
Mae eleni wedi bod yn ofnadwy o brysur yn y siop ac rwy'n edrych ymlaen at ymlacio. Cerdded o gwmpas Bae Caerdydd gyda fy wyresau Holly a Scarlet a chael ambell i bryd o fwyd yn 'Salts'. Ond cyn hynny rhaid ffitio cant a mil o garpedi ond gallaf warantu y byddaf yn rhydd i weld Treherbert yn curo Treorci ar y cae rygbi.

Hefin Gruffydd (Prifathro Ysgol Gymraeg Bronllwyn)
Bydd fy rhieni yn dod aton ni dros y Nadolig a bydd hynny'n braf. Rwyf bob amser wrth fy modd yn cael pleser wrth weld y plant yn agor eu hanrhegion fore'r Nadolig ond efallai mai'r pleser mwyaf fydd ymlacio a gwneud dim ar ôl holl brysurdeb tymor ysgol.

Tina Morgan (Stryd Bailey, Ton Pentre)
Cael cyfle i ymlacio gyda'r teulu fydd y pleser mwya' ond byddwn hefyd yn cael parti i'r teulu ar Ddydd San Steffan. Adeg y Nadolig hefyd, rwy'n hoffi mynd am dro ar lan y môr gyda Dai, fy ngŵr, India fy merch a Kian, fy ŵyr bach.

Malcolm Wilkinson (Siop Iechyd, Y Stryd Fawr, Treorci)
Adeg i roi yw'r Nadolig. Byddwn yn mynd at deulu fy ngwraig yn Swydd Lincoln dros y gwyliau. Bydd tuag 20 ohonom yn cwrdd yno ond mae trefniant nad oes neb yn prynu anrheg werth mwy na £5 i unrhyw un arall. Cwrdd â'n gilydd yw'r peth pwysica' ond rwy'n sicr bod rhoi, yn enwedig i rywun mewn angen, yn rhoi mwy o bleser na dim yr adeg 'ma o'r flwyddyn.

Susan Young
Dwi'n edrych ymlaen at chwarae gyda'r plant, cael cyfle i ddarllen a dw i'n siŵr y byddaf i'nbwyta ac yfed llawer gormod. Amser i'r plant yw'r Nadolig - ein pleser ni yw i'w gweld nhw'n mwynhau.

Colin James (Siop Bwydydd Anifeiliaid, Stryd Bute, Treorci)
Adeg y Nadolig, am ein bod yn cau, bydd pobl yn prynu dwywaith cymaint o fwyd ac felly rhaid gweithio ddwywaith mor galed ag arfer am hanner wythnos cyn cau. Byddan nhw'n prynu anrhegion i gŵn a chathod - gwelyau, teganau a hosanau Nadolig yn enwedig. Ar ôl i'r siop gau, byddaf ond yn barod i ymlacio.

Mrs Rona Pugh (Tŷ Siloh, Y Pentre)
Mae mynd i Bontypridd at Marilyn, fy merch a'i phriod, bob amser yn bleser. Rwyf hefyd yn hoff iawn o wrando ar garolau, yr adeg hon o'r flwyddyn. Dyw anrhegion ddim mor bwysig ag y buon nhw unwaith, ond wedi dweud hynny, rwy'n gobeithio y bydd Siôn Corn yn dod â 'dressing gown' newydd imi!

Mrs Beti Owen (Tŷ Siloh, Y Pentre)
Rwy'n hoff iawn o'r Nadolig ei hun ond yn casau'r ffws a'r ffwdan sy'n gysylltiedig â'r cyfnod cyn yr ŵyl.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Gasnewydd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy