BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gloran
Ysgol Bronllwyn, y Gelli, Rhondda Ysgol yn derbyn clod
Mai 2008
Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn, y Gelli wedi derbyn clod mawr gan arolygwyr ei mawrhydi yn dilyn arolwg diweddar.

Allan o 7 maes a archwiliwyd, cafwyd bod yr ysgol yn deilwng o radd 1 mewn chwech ohonynt, canlyniad gyda'r gorau a gafwyd gan unrhyw ysgol gynradd yn y cwm. Wrth grynhoi eu casgliadau dywedodd yr arolygwyr, "Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn yn ysgol dda gyda nodweddion rhagorol.

Mae'r disgyblion yn derbyn profiadau cwricwlaidd cyfoethog sy'n meithrin eu Cymreictod a'u hymwybyddiaeth o'u rôl fel dinasyddion byd-eang. Mae'r ysgol yn gymuned hapus a chartrefol lle rhoddir pwyslais ar gyd-fyw, parch a chwrteisi." Yn groes i'r arfer, mynnodd y tim arolygu fod yr ysgol "wedi tanbrisio ei heffeithiolrwydd" mewn pedwar o'r cwestiynau a chodwyd y radd o 2 i radd 1.

Un o'r nodweddion y tynnwyd sylw ato yw parodrwydd y plant i ddefnyddio'u Cymraeg mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. Dywed yr adroddiad, "Nodwedd arbennig ar draws y ddau gyfnod allweddol yw bod y disgyblion yn cyfathrebu â'i gilydd yn Gymraeg ar y buarth a bod y Gymraeg yn iaith gwaith a chwarae". Mae hyn yn gryn gamp ac yn glod i'r athrawon o gofio bod y rhan fwyaf o lawer o'r disgyblion yn dod o aelwydydd di-Gymraeg.

Telir teyrnged i'r prifathro a'i ddirprwy am eu harweiniad a'u brwdfrydedd a dywedir bod "ysbryd tîm yn amlwg ym mywyd pob dydd yr ysgol ac mae'r holl staff yn gynwysiedig mewn penderfyniadau a wneir trwy ddeialog dyddiol a chyfarfodydd."

Dywedir bod y cynnydd er yr arolygiad diwethaf yn rhagorol. Mae llwyddiant Bronllwyn a'n hysgolion Cymraeg eraill yn hysbyseb dda i addysg Gymraeg ac mae pawb sy'n poeni am ddyfodol yr iaith yn drwm yn nyled yr athrawon sy'n rhoi o'u hamser a'u doniau i hyrwyddo addysg ein plant.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy