BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod Celf a Chrefft 2003

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Eisteddfod Celf a Chrefft 2003
Detholwyr
Enillwyr
Arddangosfa
Dewis y Bobl Comisiwn Madog
Cynllun preswyl Maldwyn
Gwobr Ifor Davies
Iorwerth Peate
Ackroyd Harvey
Derek Williams


Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Ysgoloriaeth Pensaernïaeth

Sefydlwyd yr ysgoloriaeth hon er mwyn hybu pensaernïaeth a dylunio yng Nghymru ac fe’i dyfernir i'r ymgeisydd mwyaf addawol er mwyn ei alluogi i ledaenu ei ymwybyddiaeth o bensaernïaeth greadigol. Mae'r ysgoloriaeth yn agored i'r sawl dan 25 oed.

Ysgoloriaeth: £1,500

Detholwyr: Robert Camlin, David Lea

Dyfarnwyd yr Ysgoloriaeth i Laura Clark a Lucie Phillips

Sylwadau'r Detholwyr:
Bu i ni ddewis yr ymgeiswyr ar sail y meini prawf canlynol:

- Fflach greadigol a ffordd wreiddiol o feddwl
- Medr wrth drin gofod, lle, arwyneb a deunydd, hanfodion celfyddyd pensaernïaeth
- Tystiolaeth mewn llyfr braslunio o syniadau a gwaith bras
- Dawn dylunio
- Eglurder bwriad a chyflwyniad
- Ymateb i bwrpas yr ysgoloriaeth

Dim ond pedair ymgais a dderbyniwyd, nifer siomedig, ond roedd ymdrechion dwy a ymgeisiodd yn eithriadol o dda. Bu i ni benderfynu rhoi’r ysgoloriaeth i’r ddwy oherwydd ein bod yn dymuno gwobrwyo brwdfrydedd, synnwyr greddfol am y gwrthrych, craffter, a’r potensial ar gyfer datblygiad yn y dyfodol, yn ogystal â chyrhaeddiad.

Mae Laura Clark yn ei blwyddyn olaf yn Ysgol Bensaernïaeth Mackintosh yn Glasgow. Mae ei ffotograffiaeth yn dangos llygad mor gywir a sensitif sydd ganddi, a sut y gall ddarganfod a phortreadu harddwch a drama yn y pethau symlaf. Mae’r ddawn hon yn sail i’r holl waith yn ei phortffolio. Mae’r cynlluniau ac adrannau ei hadeiladau yn syml, yn gynnil ac yn gain; edrychwch er enghraifft ar y prosiect ‘Contain your Living’ lle mae’r wal storio gam yn cynhyrchu amrywiaeth o ofodau o faint priodol o fewn blwch petryal tynn.

Mae ei dyluniadau yn rhydd o ystrydebau ac iaith chwyddedig ac mae hyn i’w groesawu. Caiff cyfeintiau petryalog eu trin a’u trafod i ddarparu gofodau a ffasadau mewnol cymhleth wedi eu haenu gyda sgriniau. Mae’r gyfres o ddelweddau hardd ar gyfer Tai Oban Drive a Chanolfan Dysgu Lanark yn gyfansoddiadau pensaernïol arbennig o argyhoeddiadol ac hefyd yn arddangos ei medr gyda rendro cyfrifiadurol.

Mae ei synnwyr o liw bob amser yn gynnil ac yn gytûn ac nid yw’n tynnu oddi ar eglurder y cyflwyniad. Nid yw’r cydbwysedd hwn rhwng delwedd a thestun bob amser yn hawdd i’w gyflawni. Mae rhaglen gymdeithasol, ymarferol a threfol sydd wedi ei mynegi’n gryno yn sail i’r rhan fwyaf o’r prosiectau, yn y traddodiad modernaidd gorau. Mewn rhai achosion hoffem weld dyluniadau strwythurol gyda mwy o ddychymyg ac wedi eu dylunio yn llawnach, ond mae’n sicr y bydd hyn yn digwydd yn nes ymlaen.

Mae Lucie Phillips yn dilyn cwrs mewn Pensaernïaeth a Chynllunio ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste. Mae ganddi hi synwyrusrwydd pensaernïol cwbl wahanol. O’i hastudiaeth Lefel A, Prosiect 1, ymlaen mae’n ymchwilio i ddrama bodolaeth wedi ei fynegi mewn ffurf gerfluniol, wedi ei lluniadu. Mae gan yr astudiaethau hyn gadernid arbennig, tensiwn a phðer, pðer sy’n cael ei drosglwyddo yn uniongyrchol i bedair ystafell Prosiect 3. Mae’r gofodau bychain hyn yn eithriadol o ddwys ac yn mynd yn syth at galon pensaernïaeth. Maent yn cynnig dulliau hudolus o weddnewid awyrgylch o fewn gofod cyfyngedig iawn. Maent yn trin a thrafod gofod, golau, arwyneb a deunyddiau mewn dull haniaethol heb fod yn atebol i arddulliau. Edrychwch ar y golau sy’n crychu ac ar waliau’r ystafell arteffactau, a chynllunio croeslinol yr ystafell ymolchi Dwrcaidd - syniadau syml a chryno, bwriadau clir a gyflawnir mewn modd uniongyrchol. Byddent yn hawdd i’w hadeiladu.

Mae Laura Clark a Lucie Phillips yn mynegi eu pryder am froydd eu mebyd yng Nghymru, eu dymuniad i ddychwelyd a chyfrannu eu doniau i wneud y byd yn well lle. Ni allwn or-bwysleisio’r angen am benseiri sy’n deall bod pensaernïaeth yn gelfyddyd yn bennaf, ac mai ei thasg yw ychwanegu at fywyd yr ysbryd, a dymunwn gryfder iddynt i wrthsefyll cyfyngiadau materol arfer, sy’n bygwth celf ym mhob man.

Robert Camlin, David Lea

Artistiaid
A - H | I - O | P - Y

Rhestr yr enillwyr

Dewis y Bobl

Detholwyr

ysgoloriaeth pensaerniaeth
Laura Clark Laura Clark
Enillydd Ysgoloriaeth Bensaernïaeth
(Rhennir y wobr)

Rwyf newydd gwblhau fy addysg bensaernïol yn Ysgol Bensaernïaeth Mackintosh yn Glasgow. Pensaernïaeth a chelf fu prif ddiddordebau fy mywyd erioed.
Lucie Phillips Lucie Phillips
Enillydd Ysgoloriaeth Bensaernïaeth
(Rhennir y wobr)

Mi wnes i ddechrau cymryd diddordeb mewn pensaernïaeth pan oeddwn i'n bedair ar ddeg oed.
y fedal aur - pensaerniaeth
Penseiri Nicholas Hare Penseiri Nicholas Hare
Enillydd Y Fedal Aur mewn Pensaernïaeth - Gwobr Goffa Alwyn Lloyd am Rhif 1. Sgwâr Callaghan, Caerdydd.
Y prosiect hwn yw'r datblygiad sylweddol cyntaf ar y safle ac y mae'n ganolfan i swyddfeydd yn bennaf ond mae posibiliadau i'w ddefnyddio i ddibenion adwerthu.
Plac Pensaerniaeth
Pensaernïaeth Davies Sutton Pensaernïaeth Davies Sutton
Enillydd y Plac Teilyngdod mewn Pensaernïaeth am Ty Teilo, Llandw, Bro Morgannwg.
Roedd y cleient, Esgobaeth Llandaf, yn awyddus i Davies Sutton Architecture ddatblygu coetsiws fel man i encilio ynddo.
Crefft a Dylunio
Mari Thomas Mari Thomas
Enillydd Y Fedal Aur Crefft a Dylunio
Cyfres Haenau

Yr allwedd i'r casgliad hwn yw'r syniad o gyflwyno ffurfiau a siapiau clir a syml.
Celfyddyd Gain
Tim Davies Tim Davies
Enillydd Y Fedal Aur mewn Celfyddyd Gain
Er nad wyf yn dymuno bod yn gyfarwyddol am fy ngwaith, oherwydd bod pob un sy'n edrych arno yn dod â'u dealltwriaeth a'u dehongliad eu hunain i bob darn, bydd y nodiadau hyn, gobeithio, yn egluro fy nghymhellion a'm cyfeiriadau wrth ei gyflawni.
artist ifanc
Richard Bevan Richard Bevan
Enillydd yr Ysgoloriaeth Artist Ifanc
Mae fy ngwaith yn ymwneud â'm bywyd ac olion corfforol bywydau fy mherthnasau a'm ffrindiau.


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy