BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eich Llais

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Eich Llais
Kate a Huw Newid bywyd
Fe wnaeth Huw a Kate gyfarfod yn SWS, ac ers priodi mae'r ddau wedi mwynhau pob eiliad o'u bywyd yn Llundain. Gyrfa dda, bywyd cymdeithasol, a'r holl hwyl sydd ynghlwm gyda byw yn un o ddinasoedd mwyaf cynhyrfus y byd.

Ond bu'r ddau hefyd yn sôn am ddychwelyd i Gymru ... rhyw ddydd... ac ers Hydref 2006, maent wedi llwyddo i wireddu'r freuddwyd honno. Ond dyw gadael dinas fawr a chyflog da, er mwyn symud i ffermdy yng nghanol y wlad tu allan i Dresaith, a chychwyn busnes newydd sbon, ddim yn hawdd o bell ffordd...

 • Cliciwch yma i wrando ar ddyddiadur radio Kate a Huw.

  Isod, gweler ddyddiadur Kate a Huw ers mis Hydref 2007.

  Huw

  6 Medi, 2007

  Diwrnod olaf yn yr hen swydd ac heno fyddai ar y trên nôl i Gymru am y tro olaf. Heddiw yw fy mhenblwydd i hefyd, felly dau reswm i ddathlu heno! Teimlo tamed bach yn drist i adael achos rwyf wedi neud ffrindiau da dros y blynyddoedd diwethaf yn y swydd yma, ond fyddai ddim yn gweld eisiau'r teithio a byw mewn gwesty.

  Kate

  Mae Huw wedi symud nôl yn llawn amser o'r diwedd - diolch byth! Mae wedi bod yn unig iawn yn byw ar ben fy hun trwy'r wythnos ac yn anodd ceisio gweithio a rhedeg y busnes ar ben fy hun wrth weithio'n llawn amser. Rydym yn edrych ymlaen i wir ddechrau ein bywyd newydd gyda'n gilydd o'r diwedd.

  Huw

  Mis Medi - Mis cyn i fi ddechrau'r swydd newydd ond bydd ddim amser i ymlacio. Mae rhestr hir o jobau i wneud dros yr wythnosau nesaf - paentio, garddio, torri coed, gwaith cynnal a chadw, ac yn y blaen. Rwy'n edrych mlaen i fynd bant am wythnos i wlad Groeg ar ddiwedd y mis!

  Y job arall i fi yn ystod y mis nesaf fydd prynu car. Doedd ddim angen car yn Llundain ond nawr fydd rhaid i ni redeg dau gar achos mae fy ngwaith i i'r cyfeiriad gyferbyn â gwaith Kate.

  Kate

  Diwedd mis Medi, mae tymor uchel yr haf yn dod i ben i'r bwthyn a wythnos bant yn Groeg i Huw a fi. Oedd e'n hyfryd i jyst ymlacio yn yr haul ar ôl gweithio mor galed trwy'r haf gyda Bwthyn Barri, y tŷ a'r gerddi a swyddi llawn amser. Hefyd, mae Huw wedi prynu car newydd sbon! Dw'i tamed bach yn genfigennus achos hen gar sydd da fi, ond mae angen car da achos mae fe'n teithio 120 milltir bob dydd.

  Huw a Kate

  Dechrau mis Hydref - Newyddion da, mae'r caniatad cynllunio am yr ysgubor adfeiliedig wedi cyrraedd yn swyddogol ar bapur o'r diwedd. Dim ond rhyw 14 mis ers i ni ddechrau'r broses gyda'r pensaer yn mesur lan mis Awst diwethaf. Y cam nesaf fydd rheoliadau adeiladu ac rydym yn gobeithio dechrau'r gwaith adeiladu cyn diwedd y flwyddyn. Huw

  8 Hydref, 2007 - Diwrnod cyntaf yn y swydd newydd yn Baglan. Mae'r taith yn 60 milltir bob ffordd ac, wrth gwrs, does na ddim cludiant cyhoeddus rhwng Ceredigion a Baglan! Fydd hynny'n wahanol iawn i fi ac rwy'n siŵr fydd e'n cymryd rhywfaint o amser i ddod yn gyfarwydd. Byddai ddim yn gallu cysgu neu darllen y papur ar y ffordd i gwaith nawr!

  Hefyd mae'r adeiladwyr wedi dechrau gweithio yn ein tŷ ni. Mae'r tŷ yn ddau can mlwydd oed eleni ac mae fe'n llaith iawn. Felly mae rhaid gosod cwrs lleithder newydd ac i wneud hynny mae'n rhaid tynnu'r plastr bant o'r waliau ym mhob stafell. Mae'r llwch yn ddychrynllyd! Lwcus fod y bwthyn yn wag, felly fyddwn ni'n cysgu yn y bwthyn am y bythefnos nesaf.

  Kate

  5 Tachwedd, 2007 - Mae'r adeiladwyr dal i fod gyda ni - rhyw bump wythnos i fewn i jobyn oedd fod cwblhau o fewn pythefnos! Mae ymwelwyr wedi bod yn y bwthyn felly i ni nôl yn y tŷ yng nghanol y llwch a'r annibendod! Mae'r tŷ'n edrych fel bod bom wedi disgyn ond, esgus da i adael y difrod heno - rydym yn mynd i weld y tân gwyllt yng Nghastell Newydd Emlyn.

  Huw

  10 Tachwedd, 2007 - Dwi wedi bod yn y swydd newydd am dros fis nawr ac rwy'n mwynhau. Mae'r gwaith yn ddiddorol ac mae'r bobl yn gyfeillgar. Dw'i wedi cael ambell daith i Lundain i gyfarfodydd ond dim ond am ddiwrnod neu ddau ar y tro. Er fod y daith i'r swyddfa yn cymryd rhyw awr a chwarter, ma' fe'n neud gwahaniaeth mawr i gael mynd adref a gweld Kate bob nos. Hefyd, rwy'n gallu gweithio o gartref ambell i ddiwrnod ac mae hynny'n help mawr iawn.

  Y broblem fwyaf yw fod sut gymaint o jobau i wneud gartref ac ar ôl diwrnod caled yn y gwaith a'r holl deithio, does dim llawer o amser na chwant i wneud dim byd yn y nosweithiau. Felly mae'r penwythnosau'n brysur iawn a does dim llawer o amser i ymlacio. Mae'r adeiladwyr wedi gorffen o'r diwedd felly fydda i'n paentio am yr wythnosau i ddod!

  Huw a Kate

  12 Tachwedd, 2007 - Mae'r busnes wedi bod yn llwyddiannus dros y flwyddyn gyntaf. Mae'r bwthyn wedi bod yn llawn dros yr haf i gyd, o fis Mehefin hyd ddiwedd mis Medi, ac rydym wedi bod yn brysur trwy fisoedd Hydref a Thachwedd hefyd. Yn well byth, mae sawl wythnos wedi eu bwcio yn barod ar gyfer y flwyddyn nesaf. Rydym yn bles iawn gyda'r flwyddyn gyntaf ac rydym yn gobeithio fydd blwyddyn nesaf yn well byth achos fydd y carafan ar gael dros yr haf ac erbyn diwedd y flwyddyn ryn ni'n gobeithio fydd y gwaith adeiladu yn dod i ben a fydd y bythynnod newydd yn barod i'w rhentu. Ma' fe'n waith caled ambell waith ond mae na foddhad mawr trwy ddatblygu'r busnes.

  Kate a Huw tu allan i'w cartrefMae fe wedi bod yn flwyddyn anarferol i'r ddau ohonom, weithiau yn galed, ond yn gyffrous iawn. Un peth ryn ni wedi dysgu dros y flwyddyn ddiwethaf yw fod popeth yn cymryd fwy o amser nag ydych chi'n meddwl! Ond rydym wedi mwynhau yn fawr iawn ac rydym yn sicr ein bod ni wedi 'neud y penderfyniad iawn i symud nôl i Gymru. Rydym yn mwynhau bod yn agos i'n teuluoedd ac rydym yn barod yn teimlo'n fwy yn rhan o'r gymuned leol nag oedden ni byth yn Llundain. Dydy ni ddim wedi cael llawer o amser i fwynhau'r arfordir, y traethau a'r golygfeydd eto ond gobeithio fydd yr amser yn dod cyn bo hir. Mae tipyn o waith caled i ddod dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf ond rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i'r her.

 • Cliciwch yma i wrando ar ddyddiadur radio Kate a Huw.


 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Peidiwch â datgelu eich cyfenw os ydych o dan 16 oed.
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.  Papurau Bro
  Trefi


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy