BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Côr ABC yn ddeng mlwydd oed
Mawrth 2005
Côr ABC yn dathlu ei benblwydd yn ddeg oed. Anwen Pierce sy'n cofio'r dyddiau cynnar.

Mae'n anodd iawn credu bod Côr ABC bellach yn ddeng mlwydd oed. Ionawr 23 1995 oedd y dyddiad pwysig, sef dyddiad y cyfarfod cyntaf i drafod y syniad o sefydlu côr ieuenctid yn ardal Aberystwyth, a hynny yn hen swyddfa'r Urdd, Ffordd Llanbadarn.

Bu'r ymateb yn gadarnhaol iawn, a chynhaliwyd yr ymarfer cyntaf yn neuadd Ysgol Penweddig, yn yr hen ysgol, ar nos Iau, 16 Chwefror, a chadwyd at yr arfer o gwrdd ar nos Iau ers hynny. Bu'r cantorion hefyd yn ymarfer yn y Cŵps, ac yn Ysgol Llwyn-yr-eos, Penparcau.

'Côr Aelwyd Bro Ceredigion' oedd yr enw'n wreiddiol, gan ein bod yn rhan o'r Aelwyd honno, a'i phencadlys yn Theatr Felinfach. Deg mlynedd yn ddiweddarach, 'Côr ABC' yw'r enw swyddogol; o ystyried oedran rhai ohonom ni'r aelodau, ni allwn alw'r côr yn gôr ieuenctid bellach!

Yn y cyfnod hwn, rydym wedi cael dau brif gyfeilydd, sef Branwen Evans (sydd bellach yn cyfeilio i Gôr Godre'r Garth), a Louise Amery. Dau arweinydd sydd wedi bod gan y Côr hefyd, sef Jamie Medhurst, ac Angharad Fychan, yr arweinydd presennol, er i ni fwynhau cwmni ambell arweinydd gwadd yn ystod y misoedd cyntaf, gan gynnwys Islwyn Evans a Rhiannon Lewis.

Rydym wedi diddanu nifer o gynulleidfaoedd amrywiol trwy Geredigion yn ystod y blynyddoedd ers sefydlu ABC, yn gymdeithasau capeli, clybiau cinio, grwpiau henoed neu Ferched y Wawr, ynghyd a chystadlu mewn eisteddfodau lleol yn rheolaidd, megis Penrhyn-coch a Swyddffynnon.

Rydym wedi mentro i lawr i Bontypridd, i ganu mewn cyngerdd gyda Chôr Godre'r Garth a Dawnswyr Nantgarw, a chafwyd taith gofiadwy iawn i St Brieg, Llydaw ym mis Tachwedd 1999. Buom yn diddori cynulleidfaoedd yn Theatr Felinfach, yn Llandysul, yn Llanilar, Bronnant, Tregaron, Llanfarian a Llangeitho. Mentrwyd hefyd i Fachynlleth, a chafwyd noson hwyliog yn Aberaeron yng nghwmni Dawnswyr Talog.

Mae ABC wedi cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol bron yn flynyddol ers 1998, ac wedi canu'n ddigon parchus pob tro. Yn ogystal, fe fu'r côr yn cystadlu yng Ngŵyl Fawr Abertefi, yng nghystadleuaeth gorawl Radio Cymru, ac yng Ngŵyl Gerdd Dant Aberystwyth 2003.

Crysau polo glas, gyda chrysau chwys i fatsio oedd y wisg swyddogol gyntaf, ond mae'r wisg wedi esblygu, a chrys a thei yw gwisg y tenoriaid a'r baswyr bellach, tra bod gan y sopranos a'r altos wisgoedd clasurol du.

Mae rhai cantorion wedi dod ac wedi mynd, tra bod rhai ohonom ni wedi aros yn aelodau o'r cyfarfod cyntaf hwnnw ddeng mlynedd yn ôl hyd at heddiw. Pen blwydd hapus iawn i'r Côr yn ddeng mlwydd oed!

Erthygl gan Anwen Pierce


Cyfrannwch

Annette Strauch, Machynlleth & Yr Almaen
Rwy'n mwynhau'r cerddoriaeth y cor! Da iawn.Hwyl fawr X


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy