BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
31ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Myfyrwyr Myfyrwyr yn Galw am Goleg Cymraeg
Mawrth 2004
Bu protest arall gan fyfyrwyr UMCA Aberystwyth ar y 9fed o Chwefror 2004.

Cynhaliwyd piced o 9 tan 5 a oedd yn atal traffig i mewn i'r campws.

Mae cyfres o brotestiadau gan y myfyrwyr yn dangos pa mor anniddig y maent. "Mae ein neges yn glir" meddant. "Mae'n rhaid i'r brifysgol yma yn Aberystwyth wneud safiad dros y Gymraeg gan gefnogi'r alwad am Goleg Ffederal Cymraeg. Dyma'r unig ateb a fyddai'n sicrhau strwythur i'r iaith Gymraeg. Ynghyd â hyn, mae'n rhaid i'r Cynulliad ymrwymo i'r Gymraeg a buddsoddi yn y Gymraeg gyda chyllid sylweddol. Ar hyn o bryd, mae llywodraeth Cymru fel petai hi'n dweud un peth ac yn gwneud y llall.

Mae myfyrwyr UMCA yn gwybod fod yna gyfrifoldeb arnyn nhw i leisio fod yna anghyfiawnderau. Mae myfyrwyr sy'n dewis gwneud eu pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg (hynny ydy, y rheiny sy'n cael y dewis o gwbl), yn cael eu trin fel dinasyddion eilradd.

Ni fydd yna daw nes y bydd y sefydliadau dan sylw yn cydnabod maint yr anghyfiawnder ac yn cefnogi'r alwad am Goleg Ffederal Cymraeg. Mae myfyrwyr wedi eu cynddeiriogi. Gobeithio yn fawr y bydd myfyrwyr o golegau eraill yn ennill hyder o'n hymdrechion ni ac y bydd yr effaith fel caseg eira.

'Dydy pobl ddim yn protestio am ddim rheswm. Os ydy iaith leiafrifol yn cael ei thrin fel baw mae pobl yn mynd i ddechrau lleisio ein anhapusrwydd."

Bydd y myfyrwyr yn parhau â'u protest y mis nesaf trwy gynnal rali yng Nghaerdydd. Byddant yn gwersylla tu allan i'r Cynulliad ar noson 9 Mawrth ac yn dechrau'r rali ger yr Eglwys Norwyaidd am 10.30 y bore canlyno!.

Gofynnwyd i awdurdodau'r Coleg am ymateb i brotest y myfyrwyr a chafwyd y datganiad canlynol :-

Y mae Prifysgol Cymru ers rhai blynyddoedd wedi bod yn creu cynllun a fyddai, o'i wireddu, yn cynyddu'n ddirfawr yr addysg drwy'r Gymraeg a fyddai ar gael i'w myfyrwyr. A bu Aberystwyth yn flaenllaw (a) yn cyfrannu at y gwaith hwnnw, a (b) yn ceisio darbwyllo'r Cyngor Ariannu a Llywodraeth y Cynulliad i gyllido'r cynllun. Bellach, y mae'r Cyngor cyllido yn gweld ei werth. Barnaf y bydd y Gweinidog Addysg yn gweld ei werth cyn bo hir.

Y mae'n gynllun manwl, amlweddog, uchelgeisiol. Ynddo sonnir am dri pheth:

(1) adnoddau dysgu (o ran paratoi cyrsiau, llyfrau, gwefannau, &c.); (2) adnoddau dynol (o ran hyfforddi darpar-ddarlithwyr a thiwtoriaid); (3) denu darpar-fyfyrwyr i gymryd cyrsiau Cymraeg.

Ar y pwynt cyntaf, noder mai ychydig lawn iawn o ddeunydd ysgolheigaidd sydd ar gael ac eithrio ym maes y Gymraeg ei hun a hanes Cymru. Ar yr ail, noder bod prinder affwysol o academyddion sy'n Gymry Cymraeg, hyd yn oed yn y pynciau hynny sy'n ymwneud â Chymru ei hun. Ar y trydydd pwynt, da fyddai gweld rhagor o fyfyrwyr yn ymrwymo i'r cyrsiau sydd gennym eisoes drwy'r Gymraeg. Yn Aberystwyth, er enghraifft, y mae dros ddeg a phedwar ugain o fodiwlau drwy'r Gymraeg. Niferoedd bychan iawn o fyfyrwyr sydd yn eu cymryd.

Rhaid ceisio caei y pethau hyn oll ynghyd, adnoddau, addysgwyr ac efrydwyr. Nid oes neb yn mynd i sefydlu Coleg Cymraeg a gobeithio'r gorau. Y mae'r ymdrech fawr i geisio arian i wireddu cynllun Prifysgol Cymru yn mynd rhagddi beunydd.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy