BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Logo Oxfam Pen blwydd Hapus OXFAM
Mai 2004
Mae dathlu pum-mlynedd ar hugain o unrhyw beth yn achlysur arbennig iawn, boed yn briodas neu sefydliad.
Ar 21 Ebrill, dathlodd siop OXFAM Aberystwyth chwarter canrif o fodolaeth. Ac mae'r siop yn mynd o nerth i nerth. Diolch i Miriam a Jenny, y ddwy reolwraig ymroddgar, a'r llu o wirfoddolwyr sy'n gweithio yno, llwyddwyd i godi £2.5 miliwn o bunnoedd yn ystod y pum mlynedd ar hugain. £2.5 miliwn! Mae'n anhygoel i feddwl fod y siop yn ein tre fach ni wedi llwyddo mor ardderchog, a hynny trwy werthu dillad ail law, llestri ag ati ac wrth gwrs bwyd a chynnyrch Masnach Deg.

Rwyf fi wedi bod yn wirfoddolwr ers rhai blynyddoedd bellach (mae'n gyfleus byw mor agos, a rhedeg draw ar fyr rybudd pan fydd rhywun yn sâl!) Ac mae'n hwyl! Un o fy hoff bethau yw cwrdd a siarad efo bobol, a dyma'r union le i wneud hynny. Mae bobol garedig Aber yn hael iawn yn eu cyfraniadau o nwyddau i'w gwerthu - yn ddiweddar gwerthwyd "oud" - (offeryn cerddorol!) am £195.

Dro yn ôl daeth dau frawd i mewn i'r siop. Dau hen lanc annwyl dros ben, ar acen ardal Llandinam yn dew ar eu gwefusau - eisiau crys yr un. Cyn pen hanner awr, gwerthwyd dau grys yr un iddynt, dau dei, pâr o drowsus yr un, pâr o esgidiau a belt. A'r cyfan o dan £10 yr un! Bargen. Y ddau frawd hoffus wedi cael modd i fyw, ac yn canmol y siop i'r cymylau.

Mae rhai o'r gwirfoddolwyr yn gweithio'n gudd yn y llofftydd, yn dethol a phrisio'r dillad a'r bric-a-brac a'r llyfrau. Maent yno am rai oriau yn gweithio'n dawel ac yn ddiwyd.

Pan daw achlysur arbennig fel Gŵyl Ddewi bydd Jenny yn mynd ati i wneud gwisgoedd Cymreig. Mae fel gwiwer fach am wythnosau yn casglu defnydd neu lês ac yna yn gwinio ffedogau, sioliau a sgerts, a chredwch fi ma nhw'n gwerthu fel "teisennau poeth! Mae hefyd yn mynd ag unrhyw ddefnydd sydd wedi melynu a'i olchi adref nes ei bod yn wyn fel ceramic, ac hefyd yn gwneud yn siŵr fod pob darn o jig-so yn y bocs cyn ei werthu!

Rhaid bod ganddi ŵr amyneddgar! Mae Miriam, sydd wedi bod yn gweithio i OXFAM o'r cychwyn cyntaf, fel yo-yo i fyny ac i lawr y grisiau drwy'r dydd, yn Ilenwi'r silffoedd gyda bwydydd a chynnyrch Masnach Deg, yn gofalu fod y nwyddau yn mynd yn y lifft i'w dethol, yn addurno'r ffenest, a chant a mil o bethau eraill, a hi sy'n gwneud y rhan helaeth o'r gwaith papur. Hi yw arbenigwraig Masnach Deg dros ardal eang yng Nghymru, a bydd yn mynd i gynadleddau Masnach Deg yn aml. Ydych chi wedi profi te Masnach Deg? Mae'n fendigedig! A'r bisgedi, a'r cnau a'r siocled...

Ydy, mae OXFAM yn llawn bwrlwm. Mae'n fraint i fedru helpu y rhai llai ffodus na ni drwy roi ychydig o oriau yn y siop, a'r bonws yw, mae'n hwyl! Mae angen llawer rhagor o wirfoddolwyr i weithio yn OXFAM. Beth am roi ychydig o'ch amser (os nad eich arian!) ar ddechrau'r chwarter canrif nesaf yma yn hanes OXFAM? Dewch i mewn i'r siop - cewch eich synnu at yr holl amrywiaeth o bethau sydd yno! Mae'n ddyletswydd arnom ni i roi cymorth i'n brodyr a'n chwiorydd llai breintiedig ym mha bynnag ffordd y medrwn. Dyma fy ffordd i - beth amdanoch chi?

June Griffiths


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy