BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Ray a Roger - ar ddyletswydd
Ionawr 2006
Ray a Roger yn sôn am obeithion y flwyddyn i ddod ar gyfer gwaith y Fyddin Iachawdwriaeth.

Ar 11 Rhagfyr fe gyhoeddwyd bod Capten Ray Hobbins, Byddin yr Iachawdwriaeth, wedi cael ei ddyrchafu i reng Uwchgapten yn yr eglwys honno. Daeth Ray i Gymru i wasanaethu ym Myddin yr Iachawdwriaeth tua ugain mlynedd yn ôl ar ôl gwasanaethu am ddeuddeng mlynedd yn y fyddin arall. Bu Ray yn aelod o'r 'Dragoons' ac er mai "marchfilwr" yw ystyr "dragŵn" roedd Ray mewn catrawd nad oedd byth yn mynd ar gefn ceffyl. "Diolch i'r nefoedd am hynny!" meddai ef.

Brodor o Swydd Warwig ydyw ac mae wedi ymroi i ddysgu'r Gymraeg ers dod i Gymru. Bu'n cenhadu yn Ninbych y Pysgod am un mlynedd ar ddeg ac ym Margoed am bedair blynedd wedi hynny, cyn dod i Aberystwyth bum mlynedd yn ôl. Mae'r Cymry Cymraeg yn agos at ei galon.

Llwyddodd Ray, haf y llynedd, i gael arian i gyflogi Roger Thomas fel Gweithiwr Cristnogol yn y fyddin am flwyddyn. Byddin y Iachawdwriaeth hynny yw. Ond erbyn hyn mae Roger wedi'i benodi i fod yn Gaplan yn Y Fyddin Diriogaethol - y TA - ar ben ei ddyletswyddau eraill. Roger, hyd y deallir, yw'r unig Gaplan yn y TA sy'n medru'r Gymraeg ac mae ei apwyntiad felly yn bwysig iawn i'r Fyddin Diriogaethol.

Brodor o Rydargaeau yn Sir Gâr yw Roger ac mae wedi bod yn Aberystwyth ers 2003. Mae'n gweithio gyda Ray Hobbins sy'n Gaplan, gyda llaw, i Wardiau Angharad a Meurig yn Ysbyty Bronglais, i Glwb y RAFA, i'r RNA (Royal Naval Association) ac i'r Sea Cadets lleol.

Bu'r ddau yn brysur iawn dros yr Adfent yn helpu'r Sea Cadets gyda'r gwaith o baratoi parseli o degannau i'w rhoi i'r Gwasanaethau Cymdeithasol i'w dosbarthu ganddynt hwy, dros y Nadolig, rhwng teuluoedd difreintiedig yn yr ardal. Rhan o'r Apêl Genedlaethol 'Pasio'r Parsel' oedd hyn ac anrhegion a roddwyd gan y cyhoedd ac a gasglwyd yn siop Superdrug yn y dref oeddynt. Trefnodd Roger hefyd i barseli o nwyddau gael eu paratoi a'u hanfon at filwyr TA o Gymru a oedd ar ddyletswydd yn Irac dros yr Wŷl.

Gobaith Ray ar gyfer y flwyddyn newydd yw cael arian i'w alluogi i gyflogi Roger am flwyddyn arall o fis Mehefin ymlaen. Mae'r ddau yn gwerthfawrogi haelioni'r Eglwys Efengylaidd Gymraeg yn Aberystwyth wrth dalu costau a threuliau Roger yn ei waith. Mae Roger yn mwynhau'r gwaith yn fawr iawn. Mae'n pregethu ddwywaith y mis mewn capeli ac eglwysi rhywle yng Nghymru sydd heb weinidog. Mae'n ymweld â nifer fawr o ysgolion ledled y Sir ac yn mynd i sioeau a ffeiriau. Ers mis Hydref mae wedi bod yn ymweld hefyd â barics a chanolfannau'r Fyddin Diriogaethol (e.e. yn Wrecsam, yng Nghaerfyrddin, ym Maendy ac ati) a 'phan fydd amser yn caniatau mae'n bwrw draw i Lanbadarn i weld aelodau Clwb Ieuenctid Saron. Mae Roger a Ray yn ddynion egnïol iawn ac nid yw'n syndod bod cadw'n heini yn bwysig i'r ddau - maent yn filwyr i Grist wedi'r cwbl!


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy