BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Agoriad swyddogol estyniad ysgol penrhyncoch Agor Ysgol Newydd Penrhyn-coch
Medi 2005
Mae Ysgol Penrhyn-coch yn cael estyniad newydd. Dyma adroddiad o seremoni yr agoriad swyddogol.

Ar ddydd Gwener, yr 8fed o Orffennaf, agorwyd yr estyniad i Ysgol Gynradd Gymunedol Penrhyn-coch yn swyddogol gan y Cyng. Haydn Richards, Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion, yn ystod seremoni a lwyddwyd gan y Cyng. Emlyn Thomas, yr Aelod Cabinet â Chyfrifoldeb am Addysg a Gwasanaethau Cymunedol.

Cafwyd cymhorthion grant oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad, ac mae'n darparu cyfleusterau modern gan gynnwys dosbarth a maes chwarae estynedig ar gyfer addysg y blynyddoedd cynnar.

Mae hyn oll yn creu amgylchfyd sy'n briodol i gwrdd ag anghenion y 90 o ddisgyblion yn ogystal â'r athrawon a'r staff. O'r blaen, roedd hanner y disgyblion yn cael eu dysgu mewn adeiladau dros dro. Mynegodd Mrs. Shân James, Cadeirydd y Corff Llywodraethol, a Mr. Emyr Pugh-Evans, y Pennaeth, eu pleser a'u llawenydd â'r cyfleusterau newydd gan ddiolch i'r Awdurdod Addysg a'r rhieni am eu cefnogaeth.

Difyrrwyd y gwesteion gan ddisgyblion yr Ysgol. Dyluniwyd yr estyniad gan Benseiri'r Sir a chodwyd yr adeilad gan T. O. Jones a'i Feibion.

Hefyd yn ystod y dathliad, dadorchuddiwyd cwilt oedd yn cynnwys gwaith a grewyd gan bob un o blant yr ysgol dan oruchwyliaeth Mrs Melanie Evans, i nodi pwysigrwydd yr estyniad hwn.

Datganodd y Cyng. Haydn Richards, Cadeirydd y Cyngor Sir, "Mae'n fraint bod yn rhan o achlysur mor hapus. Fel Awdurdod, mae'n bleser gennym gael cyfle i ddarparu cyfleusterau modern ar gyfer y disgyblion a'r staff. Carwn gydnabod y cyllid a dderbyniwyd oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a alluogodd inni wireddu'r prosiect hwn."

Ychwanegodd y Cyng. R. Emlyn Thomas, yr Aelod Cabinet â Chyfrifoldeb am Addysg a Gwasanaethau Cymunedol, "rwy'n falch iawn ein bod, o'r diwedd, fel Cyngor wedi gallu darparu cyfleusterau priodol yn yr ysgol hon i gwrdd â sialensiau'r 21ain ganrif. Hefyd, cydnabyddwn gyfraniad sylweddol y Llywodraethwyr, Mr. Emyr Pugh-Evans, y Prifathro a'r holl Staff tuag at addysg a lles y disgyblion sy'n rhan o deulu'r ysgol gynnes a gofalgar hon."

Yn y llun gwelir yn y blaen y Cynghorydd Haydn a Mrs Richards; rhes gefn: Dewi Hughes (Cyfarwyddwr Addysg Cynorthwyol), Emyr PughEvans, Shan James, Y Cynghorydd Emlyn Thomas, (Aelod o'r Cabinet), Gareth Jones (Cyfarwyddwr Addysg), y Cynghorydd Dai Suter, a'r Cynbrifathrawon Alun John a R.T. Evans.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy