BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Linda Healy Llwyddiant ym Meifod
Medi 2003
Yn haul tanbaid ddechrau Awst bu wythnos y Genedlaethol yn wythnos i'w chofio i nifer o drigolion ardal Y Tincer .

Yn sicr un o'r bobl prysura oedd Linda Pen bryn i bobl Maldwyn, neu Linda Healy i ni. Roedd y ffaith bod ei hen gartref, sef fferm Pen bryn, yn edrych i lawr ar faes yr eisteddfod yn destun balchder i Linda. Gan fod y Genedlaethol wedi dod i'w milltir sgwâr, ddiflannodd mo'r wên o'i hwyneb agydol yr wythnos ac yn wir roedd acen Maldwyn yn gryfach nag a fu erioed, os oedd hynny'n bosibl.

Daeth grwp Plethyn ynghyd unwaith yn rhagor i berfformio ar y Nos Wener yng nghyngerdd agoriadol y Brifwyl a chawsant dderbyniad twymgalon gan y dyrfa fawr yn y pafiliwn. Yna, ar y Nos Fercher cawsant noson gofiadwy yn y Cann Office wrth i Linda lansio ei CD newydd 'Ôl Ei Droed' a CD yn cynnwys caneuon gorau y grwp Plethyn.

Bu hefyd yn beirniadu yr adran canu gwerin gydol yr wythnos ac yn ogystal â hyn roedd wedi paratoi rhyw ddwsin o becynnau gogyfer â Radio Cymru i'w darlledu. Doedd hynny chwaith ddim yn ddigon o goflaid iddi gan y bu nifer ohonon ni, drigolion ardal y Tincer, yn ddigon ffodus o gael mynd ar bererindod o gwmpas ardal Ann Griffiths a llecynnau eraill oedd, a sydd, yn bwysig iddi. Roedd hwn yn brynhawn cofiadwy mewn eisteddfod gofiadwy.

Cafodd y ddau frawd o Bow Street, Alex a Gregory Roberts wythnos dda ym Meifod hefyd mewn cystadleuaeth yn yr oedran 19-25. Daeth Alex yn ail yng nghystadleuaeth y Lieder, Gregory'n ail ar yr unawd alaw werin ac yn drydydd yn yr unawd operatig. Braf clywed hefyd bod disgybl i Greg, Richard James wedi ennill ar yr alaw werin o dan 12.

Teulu arall a gafodd wythnos lwyddiannus oedd y brawd a'r chwaer o Benrhyncoch - Charlotte ac Ellis Griffiths. Enillodd Charlotte y ddawns disgo unigol, dod yn ail mewn cystadleuaeth ddawnsio arall, a gyda Marged Howells, Ponterwyd, sicrhau'r ail wobr mewn cystadleuaeth i bâr. Daeth Ellis yn drydydd ar y gystadleuaeth llefaru o dan 12. Roedd aelodau Grwp Marged o ysgol ddawns Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a gafodd yr ail wobr yng nghystadleuaeth y Grwp Dawnsio Disgo yn dod o Benrhyn-coch, Bow Street, Clarach a Phonterwyd - Bethan Jenkins, Caryl Daker, Marged Howells, Rebecca Thomas, Angharad Fflur a Mari Wyn Lewis.

Bu Buddug James Jones a Chwmni Licyris Olsorts yn brysur hefyd - yn ogystal â pherfformio yn y Theatr Fach ar y Maes, bu iddynt ennill y drydedd wobr yn y Gystadleuaeth Perfformio drama Fer Agored gyda'r ffars hwyliog 'Dr Arecchino' ac enillodd Buddug gwpan am y cynhyrchydd gorau.

Rhaid peidio ag anghofio'r Jonesiaid o Bow Street a enillodd wobrau cyntaf. Vernon Jones y cywydd, Gareth William Jones ar y nofel i blant oed 7 i 9 oed ac Eddie Jones am gyfansoddi dawns werin i drioedd. Amlygodd Vernon ei hun hefyd wrth gael hwyl ar feirniadu'r llefaru yn ystod yr wythnos.

Cafodd Eddie ei anrhydeddu wrth gael ei urddo yng ngorsedd y beirdd fore dydd Gwener a doedd e dim yn unig yno. Yn gwmni iddo cafodd John o'r Figyn, sef John Hefin o'r Borth a dderbyniodd y wisg wen, a Lona Gogerddan sef Lona Jones o Benrhyncoch, hithau hefyd yn cael ei derbyn i'r orsedd.

Fore Llun yr Urddwyd Bethan Penderyn (Bethan Mair Jenkins, Bow Street) a lwyddodd yn arholiadau Gorsedd y Beridd. Llnogyfarchiadau calonnog i bawb.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy