BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gambo
Llun cyffredinol o gerddwyr Cerdded yn ardal Y Gambo
Ebrill 2007
Hynt a helynt teithiau cerdded Cerddwyr Y Gambo a manylion am y teithiau sydd ar y gweill dros y misoedd nesaf.
Yn fore o hyd y mae'r fro - yn annog
Ac yn enw'r Gambo
Daw yr heidiau i rodio
A daw'r iaith hefyd am dro.
Tudur Dylan

Y Teithiau Nesaf
Dydd Sadwrn, Ebrill 14, am 10.30 a.m.
Taith gylch hawdd ar y gwastad o Aberteifi i Gilgerran drwy Warchodfa Natur Corsydd Teifi. Cwrdd ger yr hen orsaf yn Aberteifi (dilyn arwydd Marchnad Anifeiliaid). Cofiwch ddod â phryd canol dydd ac esgidiau addas. Bydd cyfle i ymweld â Chanolfan yr Ymwelwyr. Arweinydd: Gwyneth Mai.

Dydd Sadwrn, Mai 12, am 10.30 a.m.
Taith nôl-a-'mlan o Glwb Golff Aberteifi yn Gwbert. Taith fer, hawdd. Gellir prynu brechdanau yn y Clwb, neu ddod â rhai eich hun fel arfer. Arweinydd: Gerwyn Morgan (Beulah) Ffôn (01239) 810752. Dewch yn haid i gefnogi arweinydd newydd!

Diolch yn fawr i Helen a Digby Bevan am arwain taith hyfryd yn ardal Bwlchygroes/ Maesllyn ar Sadwrn braf ar Fawrth 10, ac am ysgrifennu'r adroddiad diddorol canlynol.

Taith Gerdded 10 Mawrth
Daeth 13 o gerddwyr ynghyd ar fore braf o Fawrth ar gyfer taith yn ardal Bwlchygroes a Maesllyn ger Llandysul. Hyfryd o beth oedd cwrdd eto ag un a arferai gerdded droeon gyda Cherddwyr y Gambo, sef John Jones, neu Johnny Bachyrhew, a ddaeth i ffarwelio â ni ar y daith.

Ar ôl gadael maes parcio Capel Bwlchygroes, cymerwyd yr heol i lawr i fferm gaws Glynhynod lle y gellid clywed sŵn afon Chwerchyr yn y cwm islaw. Ymlaen wedyn heibio i fferm Wernddu a rhyfeddu ar ei lleoliad heddychlon ac anghysbell. Er mai dechrau mis Mawrth oedd hi, roedd yn syndod gweld bod eirin yn dal i fod ar goed celyn a bod blodau'r gwanwyn i'w gweld ymhobman.

Ymlaen â ni, heibio i Frynteg, a dod allan ym Maesllyn lle roedd nifer o'r cerddwyr yn hel atgofion am ymweld â'r felin ar adegau gwahanol. Soniwyd hefyd am y llwybrau bychain yn yr ardal a ddefnyddid gan weithwyr y melinau i gyrraedd eu gwaith ac un arbennig am un dyn anffodus oedd yn gorfod eu teithio o Benrhiwllan i felin yn Llangrannog ac yn ôl a hynny'n ddyddiol. Nodwyd i'r bont dros y Chwerchyr gael ei chodi ym 1824 ond doedd dim un o'r cerddwyr yn cofio'r digwyddiad yn glir!

Gan mai un sedd yn unig sydd yng ngardd Mileniwm Maesllyn, penderfynwyd parhau i fyny'r rhiw serth tuag at fferm y Gernos i ddod o hyd i le addas i gael cinio. Aethom heibio i hen erddi'r stad, sydd bellach yn rhan o Gerllyn, a chanmol eu cyflwr graenus. Cafwyd seibiant yng nghysgod adfeilion Plas y Gernos a chlywed hanesion difyr am un o'r cyn-berchnogion oedd yn cadw moch yn y plas er mwyn eu tewhau.

Ymlaen wedyn ar y llwybr hyd at adfail bwthyn pert y cyfeirir ato ar y map fel `New House'. Yn y caeau cyfagos cedwir cannoedd o ddefaid dof fferm Blaenwaun. Defnyddir gwaed y defaid hyn i greu gwrthwenwynau sy'n cael eu hallforio ledled y byd i drin pob math o afiechydon difrifol. Yn ôl ar yr heol eto i Fwlchygroes lle gwelodd Digby a Clem farcud coch yn ymosod yn aflwyddiannus ar iâr.

Roedd y tywydd yn braf drwy gydol y daith a chyrhaeddodd pawb adre mewn da bryd i weld gêm siomedig Cymru'n erbyn yr Eidal.

 • Mwy o deithiau cerdded yn yr ardal

 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy