BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Ddolen
Gŵyl Rhedeg a Cherdded y Barcud Coch Gŵyl Rhedeg
Gorffennaf 2008
Daeth pobl o bob cwr o Brydain i Nant yr Arian, Ponterwyd i ymuno yn Sialens y Barcud Coch a oedd hefyd yn Bencampwriaeth Rhedeg Llwybrau Prydain a Chymru.

Ar benwythnos Canol-Haf cynhaliwyd Gŵyl Rhedeg a Cherdded y Barcud Coch. Yn ystod y penwythnos bu dau gant o bobl o bob oedran yn cymryd rhan. Ar y Sadwrn daeth pobl o bob cwr o Brydain i Nant yr Arian, Ponterwyd i ymuno yn Sialens y Barcud Coch a oedd hefyd yn Bencampwriaeth Rhedeg Llwybrau Prydain a Chymru.

Ar ôl brwydro dros un filltir ar ddeg ar hyd llwybrau mynyddig ardal Nant yr Arian, Goginan a Phendam, llwyddodd Mathew Collins o Glwb Athletau Caerdydd i ennill y ras am y trydydd tro yn olynol mewn 1 awr 14 munud a 50 eiliad gyda Martin Shaw o Glwb Aberhonddu a Mark Shepherd o Dîm Kennet, Rhydychen yn ail a thrydydd.

Yn dynn wrth ei sodlau yr oedd y ferch gyntaf, Anna Frost o Glwb Wrecsam, sy'n enedigol o Seland Newydd ond sy'n awr yn athrawes yn Llangollen, mewn amser anhygoel o gyflym, 1 awr 19 munud a 21 eiliad, gan greu record newydd. Yn ei dilyn o bell roedd Rachel Elliott o Dîm Kennet a Phoebe Webster, enillwraig y llynedd o Glwb Prifysgol Aberystwyth.

Cafodd rhedwyr lleol dipyn o lwyddiant yn eu categorïau, gyda'r brodyr Clifford a Dic Evans o Abermagwr yn ennill medalau aur, Dave Powell o Ystumtuen a Geoff Oldrid o Aberffrwd yn cael medalau arian a Kevin Holland o Aberystwyth yn ennill medal efydd.

Yn ogystal â'r rhedwyr, troediwyd y llwybrau ychydig yn fwy hamddenol gan tua dau ddwsin o gerddwyr a llwyddodd pawb i gyrraedd yn ôl mewn pryd i weld y Barcutiaid Coch yn cael eu bwydo gan Ceredig Morgan.

Yn dilyn y Sialens, ar fore'r Sul, cynhaliwyd Ras y Diafol dros 18 milltir o Barc Carafannau'r Woodlands, Pontarfynach i fyny i Gwm Myherin, heibio'r Bwa, i lawr i dir yr Hafod, yn ôl heibio Gelmast a'r Bwa cyn disgyn yn ôl i mewn i Gwm Myherin ac i'r Maes Carafannau.

Y tro hwn Mark Shepherd a Rachel Elliott oedd yn fuddugol a thrwy hynny enillodd y ddau ohonynt dlysau Sialens y Barcud Coch am eu hymdrechion dros y penwythnos.

Fel ar y diwrnod cyntaf, cynhaliwyd taith gerdded o 12 milltir i gydredeg â'r ras, yn dechrau o'r Bwa ac yn dilyn y ddwy ran olaf o'r cwrs redeg.

Y tro hwn daeth bron 40 o blant ac oedolion i gerdded, llawer ohonynt yn codi arian tuag ar elusen yr ŵyl, sef 'Ward y Galon' Ysbyty Bronglais.

Ar ôl trosglwyddo'r gwobrau ar y Sul anrhegwyd rhai unigolion am eu hymdrechion dros nifer o flynyddoedd - Rowland a Pat Sherwood am weithio'r canlyniadau ar y cyfrifiadur, Enid Lewis Evans am godi'r swm mwyaf o arian tuag at yr Ysbyty yn 2007, ac i ddymuno'n dda i ddau aelod o Gymdeithas y Barcud Coch ar achlysur arbennig, sef Menna Stephens yn dilyn ei phriodas â Mark Bunton y prif gadlywydd a fydd yn dechrau ei yrfa yn y Llu Awyr yn fuan.

Hoffai Dic a'r pwyllgor, sy'n anelu at roi cyfle i bobl o bob cwr o Brydain a thu hwnt i gymryd rhan mewn gweithgaredd yn eu hamgylchfyd braf ac i godi arian tuag ar elusen leol, ddiolch o galon i bawb a gefnogodd yr ŵyl, y Noddwyr hael, y tirfeddianwyr, Cymdeithasau Rhedeg Prydain ac Athletau Cymru, yr holl wirfoddolwyr a'r cyfranogwyr a ddaeth o bell ac agos."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy