BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Barcud
Bardd y Gardair Dai Rhys Davies, Pendre, Llandysul gyda plant y ddawns flodau o Ysgol Pontrhydfendigaid Eisteddfod Pantyfedwen
Mehefin 2007
Cynhaliwyd Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid dros benwythnos Gŵyl Banc Calan Mai, ym Mhafiliwn Bont.
Mwynhawyd cystadlu o'r safon flaenaf gydol yr amser yn Eisteddfodau Pontrhydfendigaid, ac ar y dydd Llun cafwyd hyd at ddeg ar hugain o gystadleuwyr mewn ambell ddosbarth.

Lyn EbenezerEnillwyd y goron gan ŵr lleol, Lyn Ebenezer, a'r gadair arian o waith yr un gemwyr, am gerdd mewn cynghanedd ar y testun 'Enfys', gan Dai Rees Davies o Rydlewis. Roedd y ddwy seremoni yng ngofal un o'r ysgrifenyddion cyffredinol, Selwyn Jones.

Fel arfer, cymerwyd rhan yn y seremonïau gan ddisgyblion o Ysgol Uwchradd Tregaron, sef Cerith Morgan ar y Corn Gwlad, Guto Morgan a Christa Ellis yn canu cân coroni a chân y cadeirio, i gyfeiliant Delyth Hopkins Evans, gyda beirdd lleol, John Jones, Raymond OSborne Jones, Menna Jones, ac Emyr Jones a Lyn Ebenezer yn cyfarch y beirdd a'r Ddawns Flodau'n cael ei pherfformio gan ddwy ar hugain o ferched Adran yr Urdd Ystrad Fflur.

Eleni hefyd cyfeiliwyd i'r ddawns gan dair o ferched ifanc, sef Tanwen Davies a Manon Fflur Jones ar y piano, ac Elinor Fflur Lloyd ar y ffliwt, ac fe gyrchwyd y bardd coronog i'r llwyfan gan ddau aelod o Aelwyd yr Urdd Ystrad Fflur, Tomos Lewis a Rhian Davies. Mae'n hyfryd gweld cymaint o ieuenctid lleol mor barod i gymryd rhan fel hyn. Cyrchwyd y bardd cadeiriol i'r llwyfan gan ddwy aelod o Sefydliad y Merched- Jean Williams a Mair Jones.

Coffawyd am bedwar o ffyddloniaid yr eisteddfod a gollwyd yn ystod y flwyddyn gan Selwyn Jones ar ddechrau'r seremoni goroni, sef Glenys Slaymaker Thomas, cyn ysgrifennydd yr Ŵyl Ddrama a Swyddog Hysbysebu, un sydd wedi cyfrannu nifer o gwpanau fel gwobrau yn yr eisteddfod, Rhys Edwards, un o'r stiwardiaid ffyddlon a gweithgar, Mrs Ethel Jones, un a oedd wedi gweithio ers dechrau'r eisteddfodau'n y Bont a chystadlu gyda'i chorau'n llwyddiannus iawn dros y blynyddoedd, ac wrth gwrs, Mr Jim Jones, un o'r Llywyddion Anrhydeddus a gafodd y fraint y llynedd o fod yn Llywydd yr Ŵyl - y flwyddyn gyntaf i'r eisteddfodau gael eu cynnal yn y pafiliwn newydd moethus. Roedd Jim wedi bod yn allweddol iawn mewn sefydlu Eisteddfodau Teulu James yn y cychwyn, mewn sefydlu'r pafiliwn cyntaf a'r pafiliwn newydd yn y Bont.

Cafwyd canmoliaeth fawr gan y gynulleidfa i'r pafiliwn newydd dros y penwythnos, ac hefyd gan y beirniad a oedd yn meddwl ei fod yn neuadd gyngerdd ardderchog, gyda'r acwstig yn cael ei ganmol droeon yn ystod beirniadaethau.

Cynhaliwyd arbrawf gyda Thalwrn y Beirdd eleni, pryd y cafodd ei gynnal yn 'goruwch-ystafell' y pafiliwn, gyda phump o dimau brwd yn cystadlu o dan lygaid craff y ddau Feuryn, Y Prifardd Dic Jones a Karen Owen.

Llywydd Anrhydeddus yr Ŵyl eleni oedd Mrs Ceirios Dudley Davies o Bontarfynach, un o ferched Ffair Rhos, gynt o Lwyngwyddil, ac roedd yn hyfryd gweld ei merch, Bethan Dudley, a oedd yn un o'r beirniaid cerdd, ynghyd â'i dau blentyn, Adam ac Elan ar y llwyfan gyda Ceiros, gyda Bethan yn annerch ar ran ei mam. Cyflwynwyd y llywydd gan John Jones, a chyflwynwyd blodau iddi gan un o ddisgyblion yr ysgol leol, Dewi Tomos Jones.

Cynhaliwyd seremoni fach hyfryd arall ar y nos Lun, gyda Delyth Hopkins Evans, cadeirydd y pwyllgor cerdd yn cyflwyno anrheg i ddangos gwerthfawrogiad y pwyllgor a'r cystadleuwyr, i Christine Reynolds, a oedd wedi ymddeol ar ôl cyflawni gwaith canmoladwy iawn fel cyfeilydd am nifer fawr o flynyddoedd.

Dymuna'r pwyllgor ddiolch am bob cefnogaeth, am y cyfraniadau a'r holl waith gwirfoddol gafodd ei wneud dros y penwythnos.


Cyfrannwch

Owen Evans, Trisant
Da iawn, o'n i wedi joio mas draw. Diolch am y stori.


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy