BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Twynog Davies yn arwyddo ei lyfrau Cymeriadau bro
Tachwedd 2007
Roedd y Grannell, Llanwnnen dan ei sang nos Iau 25 Hydref ar gyfer noson lansio cyfrol Cymeriadau Bro gan Twynog Davies.

Cyfrol yw hon yn cynnwys erthyglau ar 44 o gymeriadau a gyhoeddwyd yn wreiddiol ym mhapur bro Clonc. Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y papur, cyhoeddwyd y gyfrol.

Cafwyd cyhoeddusrwydd da i'r noson o flaen llaw gydag eitemau ar Radio Ceredigion, BBC Radio Cymru ac ar Wedi 7.

Noson y lansiadDaeth rhyw 140 o bobl ynghyd i'r lansiad a braf oedd gweld nifer fawr o'r cymeriadau eu hunain yn bresennol. Cyflwynodd Dylan Lewis y siaradwyr gwadd sef Twynog Davies, John Williams, Andrew Jones, Dylan Iorwerth a Megan Jones. Darllenodd Dylan Iorwerth englyn o'i waith hefyd.

Aredig portreadau - yn nhir bras
Daear bro; rhoi'r geiriau
Yn oludog fel hadau
Yn y pridd - er mwyn parhau.

Cafwyd dwy gân gan Kees Huysmans gydag Elonwy Pugh yn cyfeilio. Gwahoddodd y gynulleidfa i ymuno ag ef yn yr ail gân. Y cyfan yn ddifyr ac yn adloniant pur. Gweinwyd cawl blasus a phice bach gan staff y Grannell wedyn, a phawb wedi mwynhau gwledd.

Yn ystod hyn oll, gwelwyd lluniau o'r cymeriadau sy'n destun i'r gyfrol ar sgrîn fawr yn yr ystafell.

Cyfrannodd nifer o bobl wobrau i'r raffl, a gwerthfawrogir hynny'n fawr iawn. Yr enillwyr oedd: Gwynfor Lewis, Alan Morgan, John Meirion Jones, Liz Mills, Megan Jones, Magw Hughes, Rhian Twynog, Anita Williams a Twynog Davies.

Noson y lansiadCyn i bawb gasglu a phrynu eu copïau diolchodd Dylan i bawb a gymerodd ran, ac i bawb a gefnogodd ac a gyfrannodd tuag at lwyddiant y noson a'r gyfrol. Cyflwynwyd tlws i Twynog fel gwerthfawrogiad o'i waith gan Iestyn a Morgan, a chyflwynwyd blodau i Hazel gan Sara a Mari.

Bu Twynog yn ddigon caredig i arwyddo llyfrau i'r rhai â diddordeb, tra bu gweddill y gynulleidfa yn cymdeithasu wedi noson hwylus a braf.

Gwerthfawrogwyd cydweithrediad swyddogion Prosiect Papurau Bro Ceredigion a Sir Benfro gyda chasglu deunydd a theipio. Diolchir hefyd am gefnogaeth ariannol 'Milltir Sgwâr' a 'Cynnal Ceredigion', ac i wasg Y Lolfa am eu gwaith glan. Gwerthwyd 272 o danysgrifiadau o flaen llaw, a diolch i Nia a Mary am y gwaith gweinyddu trefnus.

Gobeithir y bydd y llyfrau ar werth nawr yn yr un siopau sy'n gwerthu Clonc o fis i fis yn ogystal ag ambell siop arall yn yr ardal. Bargen am £4.95. Os na ellir dod o hyd i gopi ffoniwch Nia neu Mary ar 01570 480015. Codir £1 ychwanegol am bostio. Danfonwch eich sieciau'n daladwy i CLONC, Maesglas, Drefach, Llanybydder, SA40 9YB.

Rhai o'r cymeriadau bro

 • J. Dilwyn Williams, Felinfach
 • David Morgan, Cwmann
 • Aerwen Griffiths, Llanfair Clydogau
 • Harold Williams, Cwmann

  Mae dros deugain portread o gymeriadau lleol yn y llyfr, gan gynnwys Mr Dylan Iorwerth, Dr Islwyn Ffowc Elis, Mrs Sulwen Morgan, Miss Elin Jones, Y Parch Wynn Vittle a Mr Dylan Wyn.


 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Peidiwch â datgelu eich cyfenw os ydych o dan 16 oed.
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy