BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Llun o'r daith Hanes Taith Gyfnewid
Mehefin 08

Ar ddechrau Ebrill teithiodd Louise Jones o Glwb Cwmann, Rachel Hughes o Glwb Llangadog ac Einir Ryder o Glwb Pontsian draw dros y don i'r Ynys Werdd. Dyma eu hanes.

Clonc:"Pwrpas y daith oedd ymweld â Chlybiau Ffermwyr Ifanc Ulster ac i gynrychioli Cymru yng Nghyfarfod Cyffredinol Ulster. Bu Clonc yn ddigon lwcus i glywed yr hanes gan y ddwy o'r ardal hon sef Louise (L) ac Einir (E)."

C: Sut brofiad oedd clywed eich bod wedi cael eich dewis?

L: Roeddwn wedi cynhyrfu'n lan ond roeddwn hefyd yn nerfus iawn. Ond ar ôl cael yr alwad ffôn gan Andrew Garrett fy ngwesteiwr am y bythefnos, y noson cyn i mi fynd a darganfod fy mod i'n mynd i fod yn aros gydag Einir am y bythefnos, roeddwn yn teimlo llawer gwell gan fy mod yn adnabod Einir ers dyddiau ysgol.

C: Ble oeddech yn aros?

E: Roedd Lousie a minnau yn aros gyda'n gilydd ar fferm odro ym Millisle, a Rachel ar fferm ger Portrush. Roedd cartref ein gwestai ni, Andrew Garrett, yng nghalon Ballywalter, County Down ac yng nghwmni ffermwyr ifanc bywiog a byrlymus Ballywalter y buom am gyfnod o bythefnos. Cafwyd llawer o hwyl yng nghwmni'r aelodau hyn gan ddod i adnabod eu teuluoedd a llawer o gymeriadau difyr a diddorol ar draws Ulster gyfan. Roedd y bythefnos yn un prysur dros ben a chafwyd cyfle i ymweld â nifer o fannau diddorol a hanesyddol yn Ulster a dysgu llawer am yr ardal, ei thraddodiadau a'i diwylliant.

C: Oes unrhyw droeon trwstan yn aros yn y cof?

E: I ddechrau, yn ystod ein hail ddiwrnod ym Mallywalter, torrodd car Andrew i lawr pan oeddem ar ein ffordd i weld yr arfordir 'Ards Peninsula' a bu'n rhaid i ni wthio'r car am adref. Yna'r noson honno aethom i weld gêm rygbi rhwng Ulster a Connacht a hithau'n bwrw hen wragedd a ffyn - roedd hi'n union fel bod adref yn y tywydd gwael!

C: Sut le oedd Belfast?

E: Un diwrnod sydd yn aros yn y cof yn glir yw'r diwrnod pan aethom ar daith bws awyr agored o gwmpas Belfast gan ddysgu llawer am orffennol cythryblus y dref hanesyddol hon. Roedd gweld yr holl furluniau ar waliau'r dref yn olygfa brydferth oedd yn procio'r gydwybod, ond eto roedd y murluniau yn darlunio digwyddiadau gwaedlyd ac ysgytwol yr ardal pan oedd yr IRA yn ei anterth.

L: Roedd yn ddiddorol gweld y muriau lliwgar a oedd o amgylch y ddinas, er bod yna rai lluniau a oedd yn codi dychryn arnaf. Roedd yn rhyfedd gweld y tai a'r barics sydd wedi cael eu gadael yn wag ar ôl i'r milwyr Prydeinig fynd adref yn ôl y rhaglen heddwch. Roedd yn rhyfedd hefyd mynd trwy'r gwahanol strydoedd gyda'r ffensys a'r weiren bigog, a'r cyflwynydd yn adrodd ein bod nawr yn yr adran 100% Catholig yna yn y stryd nesaf ein bod yn yr adran 100% Protestanaidd.

C: Beth adawodd yr argraff fwyaf arnoch?

L: Un o'r diwrnodau mwyaf diddorol oedd pan gawsom fynd i ymweld â Stormont sef adeilad seneddol Gogledd Iwerddon. Cawsom daith o amgylch y lle cyn cael mynd i weld y senedd yn pasio deddf a chwrdd â Dr Ian Paisley a chael ein llun wedi ei dynnu gydag ef. Roedd yn ddiddorol hefyd oherwydd roedd Stormont ar y newyddion y noson honno oherwydd bod grŵp a oedd wedi bod yn Stormont ar yr un adeg â ni wedi ceisio dod â chyllyll pum modfedd i mewn i'r adeilad.

E: Uchafbwynt y pythefnos wrth reswm oedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol pan fuom yn aros mewn gwesty chwe seren a chael croeso tywysogaidd gan weddill aelodau Ulster. Yn debyg iawn i Gyfarfod Cyffredinol Cymru roedd hi'n benwythnos hwylus gyda thema "Carry On" ar y noson gyntaf pan benderfynais i wisgo fel merch o'r jyngl. Yn ystod y swper y noson hon, bûm yn eistedd ger Gweinidog Iechyd Llywodraeth Iwerddon sef John McAlister, a fu yn dadlau â mi bod pob Cymro neu Gymraes yn dod o'r cymoedd! Fe ddysgodd lawer am Gymru a'i phobl erbyn i mi orffen siarad ag ef, credwch chi fi!

Yna yn ystod y dydd Sadwrn roedd y cyfarfod ei hunan gyda swyddogion Ulster yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth "Strictly Come Dancing" yn Dawnsio Gwyddelig. Yna i ddilyn cafwyd cinio moethus a chrand yn ystod y nos. Roedd y penwythnos hwn yn un prysur a hwylus gyda phawb yn groesawgar a chyfeillgar dros ben.

C: Sut fyddech chi'n cymharu Cymru ac Iwerddon?

L: Ar ôl cyrraedd Gogledd Iwerddon dysgais yn gyflym fod y bobl yn llawer mwy ffwrdd â hi na ni yng Nghymru. Dysgais hefyd fy mod i'n aros ar y fferm a gafodd y robot godro gyntaf yng Ngogledd Iwerddon. Roedd gweld y robot yma'n ddiddorol iawn, yn enwedig o weld faint o waith yr oedd yn arbed i'r ffermwr a pha mor rhwydd oedd y system yn gweithio. Roedd gan y teulu tua 100 o dda, ac oherwydd bod ganddynt y robot roedd ganddynt lawer mwy o amser i wneud gwaith arall oedd ei angen ar y fferm. Oherwydd hyn roedd mab y fferm yn gallu mynd i weithio gyda ffermwr arall.

E: Roedd tywydd County Down yn debyg iawn i Gymru, ond nid y tywydd yn unig oedd yn debyg ond roedd enwau rhai trefi hefyd yn debyg. Ar nifer o achlysuron mi fuom am noson allan i fwynhau lemonêd neu ddau (wir yr!!) mewn tref o'r enw Bangor. Roedd hyn yn ein hatgoffa o Gymru yn gyson. Buom hefyd mewn amgueddfa werin a thrafnidiaeth yn ystod yr wythnos gyntaf - digon tebyg i'n San Ffagan ni - gan weld holl adeiladau'r cyfnod yn ogystal â channoedd o geir, bysiau a beiciau o fewn un adeilad.

C: Unrhyw beth arall?

L: Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth gefnogi a rhoi'r cyfle i ni gael y profiad gwerthfawr yma. Roedd yn brofiad hynod arbennig a byddwn yn annog pob aelod o'r Mudiad i fanteisio ar y teithiau tramor sydd yn cael eu cynnig yn flynyddol.

E: Profiad bythgofiadwy. Os gewch chi'r cyfle i fynd i'r ardal hon - ewch 'da chi!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy