BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Sydney Ymweliad â Seland Newydd ac Awstralia
Mehefin 2004
Wedi treulio yn agos at fis cyfan yng nghwmni Gwynfor a Valmai, dyma'r diwrnod olaf yn eu cwmni (tan y tro nesaf) yn dod ar ein traws.


Y bore trannoeth yr oeddem yn hedfan yn ôl i Auckland o Ynys y De. Ar ôl diwrnod hyfryd felly a swper blasus dyma'r amser yn cyrraedd i ni ffarwelio â Gwynfor a Valmai. Yr oeddent ill thu yn troi tua Leeston tuag at gartref Gareth a Pamela (eu mab hynaf a'i wraig) ac yn golygu aros yno am wythnos arall.

Wedi cyrraedd Auckland ar ôl rhyw awr o hedfan dyma ni'n mynd am y gwesty a oedd ger y maes awyr. Yr oedd y tywydd yn braf ac felly dyma ni'n penderfynu mynd am dro i weld beth oedd o amgylch. Ymhen tipyn dyma ni'n cael neges oddi wrth Clive a Jane Green. Clive yn gyn-gydweithiwr i John, yn Trydan De Cymru. Yr oedd ef a'i wraig Jane wedi ymddeol yn gynnar i hwylio o amgylch y byd. Dyma ni felly yn trefnu cwrdd a braf oedd cael gwneud hynny gan fod chwe blynedd wedi mynd ers i ni ffarwelio â nhw yn Aberdaugleddau wrth iddynt ddechrau ar eu hantur mewn cwch hwylio Bennudan Sloop 35 troedfedd, o'r enw 'Jane-G'. Dyma ni'n cwrdd felly a chael dal lan ar eu hanes diweddara dros bryd o fwyd. Rydym yn cadw mewn cysylltiad cyson drwy'r ebost ac mae Jane yn croniclo pob rhan o'u hantur wrth iddynt fynd o fan i fan.

Drannoeth dyma ni'n thu yn mynd o amgylch y ddinas a gweld Mount Eden ac Eden Park, sef cartref tîm enwog yr 'All Blacks'. Buom wrth harbwr Waitermata lle y cynhaliwyd y rasys llongau hwylio (Cwpan Americas) yn y flwyddyn 2000. I fyny wedyn i ben y bryn (y fan uchaf i ni ei chyrraedd yn ystod ein taith) i'r Amgueddfa. Fe'i hadeiladwyd er cof am filwyr y ddau ryfel byd - adeilad tebyg iawn i'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Mae Auckland yn ddinas hyfryd, gyda lawntiau a gerddi o flodau ym mhob man. Cawsom seibiant wedyn am ryw awr neu ddwy ar draeth Mission Bay gyda golygfa fendigedig o'n hamgylch. Gallem weld ynysoedd - rhai ohonynt yn weddillion llosgfynyddoedd. Yn y fan hon cyfarfuasom â Darrel a Beryl o Melbourne a oedd yn aros yn yr un gwesty â ni. Yr oedd y ddau wedi ymfudo o India i Awstralia, ond ar wyliau yn Seland Newydd ar y pryd ac yn gobeithio ymweld â Chymru yn y dyfodol agos.

Dyma fore Sadwrn yn cyrraedd felly a'r amser yn dod i ni adael Seland Newydd a throi am Sydney, Awstralia. Gwesty'r 'Four Points' ger 'Darling Harbour' oedd ein cartref am y tridiau nesaf. Yn anffodus roedd y tywydd dipyn yn oerach yno nag yn Seland Newydd. Darling Harbour yn brysur iawn gan dwristiaid a'r lle yn boblogaidd ac yn llawn bwrlwm. Y bore canlynol cawsom hwylio o gwmpas harbwr mawr Sydney sy'n ymestyn allan i'r Môr Tasman.

Ar y daith cawsom bryd o fwyd pedwar cwrs - y cyfan yn fendigedig. Ar ôl hynny aethom am dro a chyrraedd 'Y Rocks. Dyma lle'r ymsefydlodd yr Ewropeaid rhwng 1788 a 1792. Canolfan fasnach forwrol ydyw'n bennaf ac mae rhai o'r adeiladau gwreiddiol i'w gweld yno hyd heddiw. Mae yno gofgolofn drichornel o garreg tywod ac wedi'u cerfio arni - ffigurau a garcharorion, milwyr a gwladychwyr. Yna cerddasom o amgylch Sydney Cove a chyrraedd yr enwog Dŷ Opera Sydney. Mae'n adeilad hardd a gynlluniwyd gan Jørn Utzon. Dechreuwyd ar y gwaith adeiladu ym 1959 a gorffennwyd ym 1973.

Ddydd Llun aethom ar daith mewn bws i ochr ogleddol yr harbwr. Aethpwyd a ni draw i draeth Manly. Enwyd y traeth hwn gan Gapten Cook pan gyfarfu ag Aborigine o gorff mawr dynol! Ar em ffordd yn ôl cawsom y profiad o deithio dros bont Harbwr Sydney. Cymerwyd naw mlynedd i adeiladu'r bont ac fe'i gorffennwyd yn y flwyddyn 1932. Mae'r bont yn cymryd tipyn o bwysau rhwng trafnidiaeth cerbydau a rheilffyrdd, ac mae yno lwybrau hefyd i gerddwyr. Cyn gadael Sydney, rhaid oedd mynd ar daith ar y Monorail. O'r trên cawsom weld adeiladau arbennig, Harbwr Darling a ChinaTown a llawer i fan arall o ongl wahanol.

Yn ein herthygl y mis nesa byddwn yn ffarwelio ag Awstralia ac yn cyrraedd Bangkok.

John ac Elizabeth Warmington


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy