BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Y dyrfa yn disgwyl yn eiddgar i'r cerddwyr ddod i'r golwg yn Llanbed O gam i gam
Gorffennaf 2003
Roedd Dylan Iorwerth yn un o'r rhai o ardal Llanbed a ymunodd â Thaith Gerdded Apêl S4C ddiwedd Mehefin. Yma mae'n adrodd yr hanes o gam i gam ..
Doedd hi ddim yn olygfa y byddai neb ohonoch chi am ei gweld. Rhai o drigolion Llanbed am chwarter i saith y bore. Roedd hi'n amhosib dychmygu y bydden nhw'n edrych yn waeth erbyn wyth o'r gloch y noson honno, ond dyna'r gwir.

Bore Sadwrn, Mehefin 21, oedd hi a dyma'r criw oedd ar fin dringo i fws mini'r ysgol er mwyn cyrraedd Pontarfynach a dechrau ar y daith gerdded yn ôl i Lanbed i godi arian at Ty Hafan a Thy Gobaith. Ychydig o bobol sy'n sylweddoli fod Cerdin Price wedi cerdded mwy na neb arall y diwrnod hwnnw, roedd wedi treulio'i esgidiau cyn dechrau wrth grwydro o gwmpas y patsh gwyrdd y tu allan i'r ysgol yn chwilio am ei ffôn symudol.

Ond roedd hi'n gysur mawr ei fod yno - roedd yn golygu fod gwasanaeth cyflawn ar gael os oedd y daith yn mynd yn ormod i rywun; roedd yno feddyg ac ymgymerwr angladdau ... a finnau i sgrifennu pennill coffa.

Ar ôl cyrraedd maes parcio'r Bwa ger Pontarfynach, dyma weld y criw o sêr teledu oedd yn cerdded yr holl daith. Am funud, ro'n i'n meddwl fy mod i wedi gweld dwy goeden yn symud, ond wedyn sylweddoli mai coesau lolo Williams oedden nhw. Pawb yn diolch nad oedd Gary wedi gwisgo shorts rhy fyr - rhag tynnu sylw oddi ar y dyn adar.

Roedd dechrau'r daith yn braf - tros y mynydd i Ystrad Fflur, tros y grog a'r migwyn, heibio i lynnoedd Teifi ac i lawr tros y llechweddau tuag at glwyd yr hen abaty. A Hag yn dangos ei sgiliau darllen map a ffeindio'r ffordd - ychydig yn rhy effeithiol i blesio trefnwyr y daith.

O fewn hanner milltir i ddechrau cerdded, roedden ni wedi cael welshcecs a phaned gan deulu fferm Tynewydd yng Nghwm Ystwyth. Mi fyddwn i wedi cwyno pebai rhywun wedi rhoi rhagor o bwysau yn y bag ar fy nghefn ond doedd rhagor o bwysau yn y stumog ddim yn broblem.

Y rhan anodd oedd yr hewl hir, galed, yr holl ffordd o Ystrad Fflur i Lanbed, a phethau'n waeth am fod merched Barclays wedi ymuno ger yr abaty, yn edrych yn ffresh ac effro. Roedd Cerdin yn dweud ei fod yn mynd fel cobyn; a finnau'n teimlo'n debycach i geffyl gwedd.

Roedd siwpyr-syb yr ysgol wedi cyrraedd Ystrad Fflur hefyd - mae'n debyg fod y staff yn betio pa mor bell y byddai Dylan Wyn yn cyrraedd. Doedd dim angen yr holl ffys - fe aeth y prifathro fel bom ac, o'r hyn dw i'n ei ddeall mae o'n dal i gerdded o hyd rhywle i'r gogledd o Rufain.

Roedd hi'n de parti yn Llanddewi Brefi a llond lle o Gymry'r ardal wedi dod allan gyda'u cacennau a'u brechdanau a'u sosej rôls. Stwffiwch eich hampyrs a'ch mefus a'ch smocd samon, does dim byd yn well na the parti Cymreig.

Y broblem fwya' oedd diffyg archwaeth. Ac roedd rhaid bod yn ofalus wrth yfed. Roedden ni wedi llyncu cymaint o ddwr erbyn hynny nes bod y cloddiau rhwng Tregaron a Llanbed yn diferru. Ddyweda' i ddim mwy, heblaw i bwysleisio na fydda' i'n mynd y ffordd honno i hel mwyar duon eleni.

Y profiad rhyfedda' o'r cyfan, cofiwch, oedd cyrraedd yn ôl i Lanbed a channoedd o bobl allan fan'ny yn aros amdanon ni. Ro'n i'n teimlo fel Paula Radcliffe ar ddiwedd marathon ... wel, bron iawn.

Ac, wrth gwrs, yr arian. Yn y diwedd, dyna oedd y peth pwysica' i gyd, am fod yr arian yn mynd i helpu'r plant. A go brin fod yr un ardal wedi gwneud mwy o ymdrech nag ardal Clonc. Rhwng y cwis a'r bore coffi a'r cerdded ... a'r rhoddion unigol ... mi wnaethoch chi wyrthiau. Ac, felly, dim ond un gair oedd eisiau wrth inni fynd i socian ein traed yn y Radox.
Diolch.

Dylan Iorwerth


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy