BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clonc
Llun o aelodau'r gymdeithas hŷn yn eu hen wisgoedd. Dathlu Ffair Wenog
Chwefror 2005
Bu dathlu Ffair Wenog yn llwyddiant ysgubol ym mhlwyf Llanwenog.

Bydd Nos Sadwrn y 15fed o Ionawr yn noson a gofir yn hir ym mhlwyf Llanwenog. Dyma'r noson yr atgyfodwyd "Ffair Santes Wenog" yn Ysgol Llanwenog. Achlysur oedd hwn a drefnwyd gan 'Bwerdy Llanwenog', dan arweiniad Euros Lewis, er mwyn rhoi gwybodaeth i'r trigolion lleol am yr hyn sy'n digwydd yn y plwyf.

'Roedd yr ymateb yn syfrdanol gyda'r ysgol yn orlawn. Roedd gan bob mudiad yn y plwyf fyrddau arddangos o amgylch yr ystafell.

Roedden nhw i gyd yno - Yr Eglwys a'r Capeli lleol, y W.I. a'r Henoed, Y Cyngor Plwyf, Ysgol Cwrtnewydd a Llanwenog ynghyd â'r Ysgol Feithrin, Clwb Cledlyn a C.Ff.I. Llanwenog, gyda sawl stondin yn dangos crefftau lleol. Roedd car ralio Dorian Rees, Tanrhos yn atyniad mawr i bob oedran.

Cafwyd eitemau gan gôr unedig y ddwy ysgol ac aelodau'r C.Ff.I. Rhoddodd Eifion Davies frasluno hanes Ffair Wennog, a chafwyd cyfieithiad ar y pryd i'r di-Gymraeg yn y gynulleidfa. Roedd y cyfieithu yng ngofal uned 'Cymraeg i Oedolion', Felinfach a chawsant gyfle hefyd i ledaenu gwybodaeth am gyfleoedd i ddysgu'r iaith yn y sir.

Roedd awyrgylch hyfryd yn yr ysgol a chyfle am wydraid o win a chaws, neu gwpanaid o de a chacen. Roedd plant a ffrindiau'r ddwy ysgol wedi bod yn ddiwyd yn gwneud calonnau a dynion sinsir ac roedd y rhain ynghyd â 'loshin du' a bara sinsir ar werth, a'r arian yn mynd at Apêl y 'Tsunami'.

Ar ddiwedd y noson, diolchodd Geraint Davies, Cadeirydd y Pwerdy, i bawb a gyfrannodd mewn unrhyw ffordd at lwyddiant arbennig y noson.

Darllenwch anerchiad Eifion noson Ffair Santes Wenog


Cyfrannwch

Meirion Jones o Ddinas Mawddwy
Dwi'n aelod o Gwmni Theatr Maldwyn ers bron i dair blynedd. Rwyf wedi dysgu llawer o sgiliau ac wedi cael cyfleon a profiadau byth gofiadwy!Mae'r sioe Llwybyr Efnisien newydd cael ei gwneud ac yn falch iawn o fod yn ran o'r cwmni!Hoffwn ddiolch yn fawr i Penri,Linda a Derec!!!Maent wedi rhoi cyfleon gwych i ni ac mae pawb o Faldwyn ai pob cyfnogaeth tu ol i'r cwmni!!!!

Lynwen Roberts o Llangadfan
Gai jyst ddeud pa mor FFANTASTIG oedd y sioe "Llwybr Efnisien" a berfformiwyd gan Ysgol Theatr Maldwyn yn ddiweddar. Mi fuaswn i'n argymell i unrhywun weld y sioe yma yn eich theatr lleol neu i brynu'r DVD. Grêt! 11 allan o 10!XXX

Llio Elin o Tal y Llyn
Rydw i hefyd yn aelod o Ysgol theatr maldwyn. Rydan ni gyd yn edrych ymlaen i berfformio'r sioe diweddaraf sef 'Llwybr Efnisien'... Mae yna llawer o waith ac ymarferion wedi rhoi i fewn i'r sioe yma felly diolch yn fawr i Penri, Linda, Derec a Mel am eu gwaith arbennig!!.

Sioned Besent o Pennal
Dwin aelod o Cwmni Theatr maldwyn ers blwyddyn 8!!! Mae'n gret! Fi methu aros tan den ni'n perfformio ein sioe nesaf. Llwybr Efnisien!! . . . diolch yn fawr i penri.. linda.. a Mel!!!

Luke McCall o Bala
Dwi'n aelod o gwmni theatr maldwyn ers mis medi 2006, mi wnes i fwnhau gwneud y cyngerdd 'dolig, ac yn edrych ymlaen at mis Mai, pryd fyddwn yn perrformio sioe gerdd newydd or enw "Llwybr Efnisien" diolch yn fawr i Penri, Linda a Mel am ein dysgu!

Rhys Robets o Tregynon
Wnes i ymuno a Theatr Maldwyn yn mis Medi ac wedi cael llawer o hwyl yn cwrdd a pobl newydd a paratoi am y cyngerdd Nadolig. Dwi'n edrych ymlaen at wneud ein sioe yn Mis Medi.

Derek Pugh o Gaergrawnt
Mae gen i cryn diddordeb yn Rheilffordd y Cambrian. Roedd fy nhadcu yn gweithio ar y Cambrian a fuodd fy nhad yn gweithio ar y rheilfford hefyd. Hanesydd yng Nghaergrawnt ydw i. Fyddai lawr yn yr ardal yr hen Cambrian wythnos yma.

Gareth Ellis o Groesoswallt`
Rydw i wedi bod yn aelod o Gwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn yn y blwyddyn diwethaf. Mwynhaeais yn fawr a cafais lawer o hwyl gyda fy ffrindiau yn perfformio.Roedd y sioeau yn werth yr ymarfer i gyd! Roeddent yn gret! Roeddwn wedi siomi bod yr un hyn mor bell i ffwrdd achos dydw i ddim yn gallu cyrraedd yno! Er hynny,diolch am yr hwyl i gyd!

Catrin Evans o Llangynog
Dwi'n aelod o Gwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn! Mae'n ardderchog!! Dwi 'di neud llawer o ffrindiau ac yn ddiolchgar am y cyfle i gael perfformio. Dwi methu aros tan Mai (dyna pryd fyddwn ni'n gwneud ein sioeau.)Felly diolch yn fawr i pawb sydd yn ein dysgu bob nos iau!


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy