BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
T James Jones, 'awdur' Dan y WenalltDan y Wenallt
Cynhyrchiad cyntaf taith Theatr Ieuenctid yr Urdd 2007
 • Adolygiad Catrin Dafydd o Dan y Wenallt - Theatr Genedlaethol yr Urdd - Talaith y Canolbarth. Caerfyrddin. Nos Iau, Rhagfyr 12, 2007.

 • Yr her
  Mae perfformio Dan y Wenallt yn her.
  Nid am ei fod yn gofyn am berfformiadau grymus nac am ei fod yn trafod materion mawr y byd.

  Yr hyn sy'n her amdano yw ei undonedd a'i arddull anecdotaidd.
  Ni welwch linyn stori clir nac uchelbwyntiau dramatig yng ngwaith Dylan Thomas, dim ond cip dros dro ar fywydau unigolion.

  Ni chewch weld digwyddiadau arswydus ar lwyfan, dim ond eu lled awgrymu nhw wna Thomas.

  A dyma'r her.
  Her o allu perfformio gwaith sydd heb linyn storïol pendant yn ogystal a'r her o berfformio gwaith sydd wedi ei wneud gymaint o weithiau o'r blaen.
  Bron iawn hyd syrffed...

  Deall pam
  Ond, a'r holl rhagdybiaethau hyn yn fy mhen, siomwyd fi ar yr ochr orau gan berfformiadau meistrolgar actorion Talaith y Canolbarth a ddaeth a chmeriadau yn fyw o flaen y gynulleidfa.

  Wrth wylio fe ddes i ddeall pam fod yr Urdd wedi dewis y fath ddrama i'r criw ifanc hwn.

  Fel y gŵyr pawb, cyfres o olygfeydd blith draphlith a gawn yn Dan y Wenallt. Golwg gudd ar fywydau beunyddiol trigolion Llaregyb.

  Er y gallasai rhai ddehongli'r cymeriadau fel cymeriadau stoc fe lwyddodd Theatr Genedlaethol yr Urdd i'w codi i lefel uwch. Roeddech yn uniaethu ac yn pendroni, yn chwerthin ac yn deisyfu clywed rhagor am fywydau'r cymeriadau.
  Roedd cil y drws wedi agor, ac roedd blys am fwy arnoch.

  Wrth reswm, profodd addasiad Jim Jones o Under Milk Wood yn gymorth mawr i'r actorion gan nad cyfieithiad mo hwn ond creadigaeth all sefyll yn gydradd a'r gwreiddiol.

  Mae'r elfennau barddonol ynddi yn hudo dyn a thro arall yn ei gynddeiriogi.

  Braidd yn gawslyd
  Er i'r perfformiad gychwyn braidd yn gawslyd gyda llun Dylan ar sgrin fawr o'n blaenau, dim ond gwella a wnaeth.

  Profodd rhai actorion eu doniau cerddorol gan ganu câneuon a gyfansoddwyd ar gyfer y cynhyrchiad ac ychwanegodd hyn elfen bersonol a deinamig i'r cychwyn a hynny i'w ganmol yn fawr, yn bennaf am y rhydd ryw elfen o berchnogaeth i'r bobl ifanc ar eu cynhyrchiad.

  Cyfle i gymaint
  Rheswm arall am ddewis y fath waith a Dan y Wenallt oedd ei fod yn cynnig cyfle i gymaint o actorion berfformio.

  Cafodd ambell aelod y cyfle i fod yn ddarllenwyr stori ac fel canolbwynt i'r ddrama fe arweiniwyd ni gan y storïwyr i fydoedd a chartrefi gwahanol.

  Oherwydd amrywiaeth yr actorion a ddarllenodd y stori nid aeth yr arddull hyn yn fwrn. A da o beth hynny oblegid gallasai fod wedi rhygnu ryw ychydig.

  Mewn jeans
  Roedd pob actor ar y llwyfan wedi eu gwisgo mewn rhyw lun ar jeans ond wn i ddim beth oedd union arwyddocâd hyn i'r cast ond yr hyn a gasglais i oedd fod yna fodd i daflunio ein bywydau modern ni yn erbyn byd dychmygol Thomas, a chanfod cyffelybiaethau.
  Hyd yn oed os na ddymunem weld cyffelybiaethau!

  Rhagfarn yn erbyn rhai yn ein cymuned, rhwystredigaethau priodasol a charwriaethol, casineb, cariad a chwant. Yr elfen fusneslyd sy'n annatod ohonom ni'r Cymry.

  Ac, yn bwysicach na hyn oll, hiwmor.
  Ac roedd digon o hwnnw yn y cynhyrchiad hwn. O'r gwartheg i'r gwragedd oedd yn rheoli eu dynion.

  Yr actorion
  Heb enwi actorion, fe ddangosodd nifer fawr ohonynt botensial enfawr a diau y gwelwn ni nhw ar y sgrin fach dros y blynyddoedd nesaf.

  Prysuraf i ddweud y dymunwn i weld nifer ohonynt ar ein llwyfannau ni yn ogystal. Yn fwy na heb, fe lwyddodd y cast i greu cameos o gymeriadau mewn dim o dro, gan ddangos dawn geirio a symud. Nid hawdd o beth yw cyfleu cymeriad mewn chwinciad chwannen, ond fe lwyddwyd i wneud hynny.

  O gymeriadau lliwgar Mrs Dai Bara Brown a Dai Bara Gwyn i Mr a Mrs Puw, Lili, Mrs Preis y siop losin, Martha Mei a Sinbad a nifer fawr o gymeriadau eraill cafwyd gwledd o olygfeydd doniol a dyrys.

  Deliwyd yn dda iawn gyda'r agweddau sinistr a thywyll yn Dan y Wenallt hefyd gan bwysleisio'r agweddau rhyfedd ac anghyffredin ar bersonoliaethau trigolion Llaregyb.

  Roedd hi'n wych o beth gweld yr actorion i gyd yn bresennol ar y llwyfan drwy gydol y perfformiad.

  Chwyrligwgan
  Da o beth hefyd oedd i'r cynhyrchiad bara am awr ac ychydig yn unig. I mi, dyma brawf llwyddiant y perfformiad. Chwyrligwgan chwareus oedd hi, un ddi-stop. Ond gallasai troelli ar y chwyrligwgan am lawer yn hwy fod wedi fy ngwneud yn swp sâl.
  Diolch am ddethol darnau felly.

  Y set
  O safbwynt set, aed ati yn gynnil ond yn bwrpasol i lunio cyfres o flociau glas golau a'u gosod yn ddestlus yng nghanol y llwyfan.
  Taenwyd rhwydi dros y blociau a dyna'r set.
  Yn syml, ond yn effeithiol.

  Rhaid canu clodydd y bobl fu'n gyfrifol am y goleuadau hefyd. O daflu'r goleuadau glas go gyfer y nos a'r goleuadau euraidd a chochlyd i gynrychioli'r dydd, newidiwyd naws yr adrannau yn y cynhyrchiad gan greu teimlad o drefn.

  Ymddengys i mi ei fod yn holl bwysig i actorion ifanc ein cenedl berfformio llenyddiaeth a dramau clasurol ac enwog fel Dan y Wenallt.

  Dyna wnaethpwyd yn y cynhyrchiad hwn, ac er bod yr her yn un swmpus fe lwyddodd y cwmni.

  Serch hyn, byddai'n hyfryd o beth gweld sut y byddai'r actorion yn ymateb i'r her o gael perfformio drama dywyllach neu fwy modern.
  Diau y daw hynny yn y dyfodol agos.

 • Cliciwch YMA i ddarllen rhagor am Theatr Ieuenctid Genedlaethol yr Urdd a'i dri chynhyrchiad newydd.

 • Rhagor am daith 2007 Cwmni Theatr ieuenctid yr Urdd

 • Cysylltiadau Perthnasol
  Theatr Ieuenctid yr Urdd
  Theatr Ieuenctid yr Urdd - taith 2007


  cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy