BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bethan Gwanas - awdur Taith Ysgol NiTaith Ysgol Ni
Drama o le a chyfnod gwahanol
 • Adolygiad Alwyn Gruffydd o Taith Ysgol Ni. Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd. Talaith y Gogledd. Theatr Gwynedd Bangor, 19, Gorffennaf, 2007.


 • Mae'n rhyfedd fel y gall celfyddyd, boed yn llyfr, cân, drama neu lun ddiffinio cyfnod yn oes rhywun.

  Cri cenhedlaeth
  Wrth ddwyn i gof ddechrau Wythdegau'r ganrif ddiwethaf a chyfnod polisïau economaidd andwyol Margaret Thatcher a'i Llywodraeth byddaf yn cael fy atgoffa'n ddi-feth o gyfres deledu anfarwol Alan Bleasdale, Boys from the Blackstuff.
  Dyma oedd realiti diweithdra a'r anobaith ddeuai yn ei sgil.

  Daeth cri ingol a chyson y prif gymeriad Yosser Hughes am unrhyw fath o waith - "Gissa' Job" - yn gri cenhedlaeth gyfan.

  Trigolion ardaloedd dosbarth gweithiol dinas Lerpwl yw cymeriadau Alan Bleasdale a dyma hefyd fu cynfas ffrwythlon un arall o ddramodwyr Glannau Mersi, Willy Russell.

  Does yna neb bron sydd heb glywed am o leiaf un darn o'i waith. Cafodd ei ddrama gerdd, Blood Brothers glod o bob cwr, ac addaswyd ei ddramâu llwyfan, Educating Rita a Shirley Valentine, yn ffilmiau llwyddiannus.

  ffilm deledu
  Ond addasiad ar gyfer llwyfan o ffilm deledu Willy Russell yw dewis cynhyrchiad cyntaf ers ugain mlynedd Talaith y Gogledd Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd.

  Mae Our Day Out (1976) ym ymdrin â thaith bws disgyblion difreintiedig, anllythrennog ac anystywallt un o ysgolion cyfun canol dinas Lerpwl i Gastell Conwy am y dydd.

  Dan yr wyneb
  Ar yr wyneb mae'n ddrama sy'n cofnodi rhialtwch pobl ifanc yn cael diwrnod i'r brenin - mae pawb fu ar daith ysgol erioed yn gallu uniaethu â hynny.

  Ond o dan yr wyneb mae yna anesmwythyd creulon wrth i'r disgyblion sylweddoli eu caethiwed i'w sefyllfa drist ac mai'r daith o bosib fuasai pinacl eu bywydau diwerth.

  Yn y cyfieithiad Cymraeg, Trip Ysgol Ni, gan Bethan Gwanas, Ynys Enlli yw diwedd y daith.

  Teitl difflach braidd - ac anghywir - a doedd yr iaith wallus ddim wedi'i chyfyngu i'r teitl ac ar adegau roedd absenoldeb y rhagenw blaen yn y perfformiad yn Theatr Gwynedd ym Mangor yn merwino'r glust ond ni wn ai'r cyfieithiad ynteu cyfarwyddid roed i'r actorion ifanc fu'n gyfrifol.

  Ar ôl dweud hynny cafwyd perfformiadau digon derbyniol gan y cast o 21 gyda Steffan Parry, oedd yn chwarae rhan Mr Edwards yr athro cas - neu Edi Bêr chwedl y disgyblion - a Lynwen Edwards, sef Mrs Hughes yr athrawes glên, yn cario llawer iawn o bwysau'r cynhyrchiad.

  At ei gilydd cafwyd perfformiadau clodwiw gan y ddau a bydd portread Steffan Parry o Mr Edwards yn crafangu ar ei bedwar ar ben dibyn yn aros yn y cof.

  Cafwyd cameo cwbl nodweddiadol o yrrwr bws gan Dylan Parry.

  O ran y disgyblion daeth Garmon Rhys (Iws) a Casi Wyn (Carol) i'r brig. A dweud y gwir roedd datganiad Casi Wyn a'i llais unigryw o unig gân y cynhyrchiad yn un o'r nodweddion mwyaf canmoladwy.

  Ond teilyngdod hefyd i'r gweddill.

  Acenion amrywiol
  Un gair bach arall am y cast.
  Gyda'r aelodau wedi'u tynnu o bob cwr o'r Gogledd roedd hi'n bleser amheuthun clywed y gwahanol dafodieithoedd naturiol gyda'i gilydd ar lwyfan.
  Tafodiaith Sir y Fflint un funud - De Meirionnydd y funud nesaf - heb sôn am acen amlwg y dysgwyr.

  Profiad gwerth chweil ac yn cyfiawnhad di-ddadl dros benderfyniad yr Urdd i atgyfodi'r Theatr Ieuenctid.

  Cyfarwyddwr Trip Ysgol Ni oedd Iola Ynyr o Gwmni'r Frân Wen ac roedd y set yn syml ac aml-bwrpas.

  Yn eu tro bu'r sgaffaldiau ar y llwyfan yn fws, cwch a chlogwyn.
  Di-rwysg ond effeithiol.

  Fodd bynnag, bydd y lluniau ar y sgrîn deledu uwchben y llwyfan yn parhau'n ddirgelwch!
  Siawns bod lefel deallusrwydd y gynulleidfa'n ddigonol heb yr angen am luniau i gadarnhau golygfa mewn bws, neu ffair, neu ar ynys.

  Do a naddo
  Ond a wnaeth y cyfanwaith argyhoeddi?
  Wel, do - a naddo.

  Fel cynhyrchiad roedd o'n ddiddrwg, didda. Yn sicr roedd y gynulleidfa o rieni a neiniau a theidiau a modrybedd ac ewythredd aelodau'r cast ddaeth i Theatr Gwynedd wedi eu boddhau acrwyf innau'n rhannu'r bodlonrwydd hwnnw.

  Ond tybed a oedd y ddrama ei hun yn rhy uchelgeisiol?
  I ddechrau, mae cefndir y ddrama wedi'i gosod yn solet yn Lerpwl gyda phobl y ddinas yn rhan annatod ohoni.

  Yn ail, mae'n trethu'r dychymyg rhywsut tadogi'r fath anobaith a geir yn y ddrama wreiddiol i ddisgyblion yma yng Nghymru - a disgyblion Cymraeg eu hiaith yn fwyaf arbennig.

  Ond yn drydydd mae One Day Out yn ddrama, fel Boys of The Blackstuff, yn perthyn i gyfnod sydd ddeng mlynedd ar hugain yn ôl bellach.
  Efallai mai addasrwydd y ddrama yw gwendid Trip Ysgol Ni, nid y cynhyrchiad drwyddo draw.

 • Rhagor am daith 2007 Cwmni Theatr ieuenctid yr Urdd • cyfannwch

  Anhysbys
  Lynwen Roberts oedd yn chwarae rhan Mrs Hughes NID Lynwen Edwards.  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy