BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Rapsgaliwns
Ymroddiad dros wewyr yr ifanc
 • Alwyn Gruffydd yn adolygu cynhyrchiad Talaith y Gogledd, Cwmni Theatr Ieuenctid Genedlaethol yr Urdd, o Rapsgaliwns yn Galeri, Caernarfon, Gorffennaf 9, 2008.


 • "Pwy faga blant - a thedi bêrs mor rhad?"
  Dyna sylw a glywir yn aml yn y cwmwd hwn pan fo plant neu bobl ifanc anystywallt yn mynd dros ben llestri.

  Ond ar ôl dweud hyn ceir sylwadau hefyd sy'n llawn mor amddiffynnol o'n hieuenctid megis: "Does dim plant drwg yma - dim ond direidus ydyn nhw".

  O bell
  A dyna ni mewn ychydig eiriau'n crynhoi'r berthynas gymhleth ac oesol rhwng y cenedlaethau - a thrafod yr holl fater astrus hwn o safbwynt y bobl ifanc wna Rapsgaliwns " (sic), sef cynhyrchiad Talaith y Gogledd, Theatr Genedlaethol yr Urdd eleni.

  "Y Gogledd," medda fi mor ffwrdd â hi a phe bawn i'n sôn am y pentref nesaf oherwydd ymysg y cast o 21 ar lwyfan Galeri, Caernarfon, roedd yna bobl ifanc o cyn belled i ffwrdd â Dyffryn Banwy, Bro Ddyfi, Dyffryn Clwyd, Bro Dysynni a Phenrhyn Llŷn.

  Mae hynny ynddo'i hun yn brawf o ymroddiad y pobl ifanc hyn i fyd y ddrama Gymraeg ac, yn eironig ddigon - o ystyried y pwnc - ac aberth eu rhieni hefyd yn eu cludo'n ddiflino i'r ymarferiadau.

  Caboli'r cwbwl
  Y cast eu hunain fu'n gyfrifol am esgyrn sychion y sgript gyda'r llenor ifanc, Gwenno Mair Davies o Lansannan, yn caboli'r cwbl yn un cyfanwaith derbyniol odiaeth.

  Gwenno Mair Davies ar y cyd ag Ian Selwyn Jones fu wrthi'n ddiwyd yn cyfarwyddo'r sioe yn llwyddiannus ar gyfer y llwyfan. Roedd y rapio'n drawiadol a'r ymladd, o dan gyfarwyddid Elain Llwyd, yn hynod realistig.

  Catalog o bryderon a gobeithion pobl ifanc yn eu harddegau geir yn "Rapsgaliwns". Nid yw'n gyfnod braf. Mae'n gyfnod o newid corfforol. Mae'n gyfnod o ansicrwydd dybryd.

  Dyna'r cyfnod y mae'n rhaid i bobl ifanc ymdopi â phobl hŷn sy'n eu gweld nhw i gyd drwy'r un llygad gyhuddgar.

  Hynny yw, os yw un person ifanc sy'n gwisgo dilledyn gyda hwd yn ymddwyn yn annerbyniol yna mae POB person ifanc sy'n gwisgo'r un dilledyn yn sicr o ymddwyn yn yr un modd.

  Wn o ddim beth y mae seicolegwyr yn galw'r math yna o ragfarn ond fe bortreadwyd y stereoteip hwn yn hynod effeithiol yn Rapsgaliwns wrth i'r nain fethu ag adnabod ei hwyres ei hun hyd yn oed cymaint ei rhagfarn.

  Arholiadau
  Wedyn, y mae yna'r athrawon ysgol ymwthgar a'r rhieni disgwylgar.
  Gyda lle i gredu bellach fod graddau arholiadau TGAU plentyn yn diffinio beth yw statws cymdeithasol y rhieni mae pwysau'r arholiadau'n cael lle blaenllaw yn Rapsgaliwns a chyflwynwyd hynny'n frawychus o amrwd yn y cynhyrchiad hwn.

  Yna daw'r berthynas rhwng y pobl ifanc â'i gilydd. Mae'r oedran yma, fel y mae plant, yn gallu bod yn greulon iawn. Mae elfennau'r bwli yn eu hamlygu eu hunain yn Rapsgaliwns naill ai drwy ymosodiadau corfforol ar y gwan a'r gwahanol, neu drwy edliw gwisg, pwysau corfforol, plorod neu nodweddion gwrywgydiol.

  Ychwanegwch gyfrifoldeb teuluol, rhyw a beichiogrwydd yna does yna ddim llawer ar ôl ac mae nhw'i gyd ym mhair y Rapsgaliwns.

  Hynod syml
  Mae'r set yn hynod syml - un mur graffiti ac un fainc wrth arhosfan bws - ond mae o'n ddigon.

  O ran y cyflwyniad ei hun nid oedd y ddarpariaeth sain ar ei orau ac o ganlyniad fe gollwyd ambell berl rwy'n siŵr.

  At ei gilydd chwaraeodd pob aelod o'r cast eu rhan yn ddigon deche gydag ambell un yn cario mantell mwy nag un cymeriad ond yn gwneud hynny'n effeithiol.

  Mae'r portreadau o'r ddwy hen wraig, y rhieni ymwthiol a'r gyflwynwraig deledu yn dangos talent ac aeddfedrwydd actorion mor ifanc. Nid fod hynny'n tynnu dim oddi ar y perfformiadau eraill ond fy mod i, yn fy oed a'm hamser, yn gallu uniaethu mwy gyda'r cymeriadau hŷn yn y cynhyrchiad.
  Henaint sy'n gyfrifol ac rwy'n ymddiheuro am hynny i weddill y cast!

  Dosbarth canol
  Rhaid i mi gyfeirio at fater bach arall hefyd a'm tarodd yn ystod y perfformiad o. Cynhyrchiad plant dosbarth canol ar gyfer cynulleidfa dosbarth canol gafwyd yn y sioe - rhyw fath o Grease ar newydd wedd os mynnwch chi.

  Ac fel yn Grease mae yna un eithriad yn Rapsgaliwns hefyd a hwnnw'r tro yma yw'r hwdi mileinig. Ond mae yna resymau am ei ymddygiad yntau ac fel ei gyfoeswyr mwy ffodus nid yw hwn ychwaith heb ei hunllefau - a dweud y gwir mae hunllefau hwn yn llawer iawn gwaeth ac yn ennyn llawer iawn mwy o gydymdeimlad.

  Nid yn llawn
  Nid oedd Galeri yn llawn o bell ffordd ar gyfer unig berfformiad o Rapsgaliwns yn y gogledd. Mae hynny beth amheuthun pan y ceir cymaint o bobl ifanc yn ymddangos ar lwyfan gyda phob perthynas ers oes Adda, fel arfer, yn dringo waliau'r theatr er mwyn cael cip o'r actor yn y teulu.

  Ond peidied â phoeni.
  Daw cyfle arall i weld "Rapsgaliwns" a hynny am 4.30 o'r gloch, ddydd Iau, Awst 7, 2008, yn Theatr y Maes Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd aqc os y methwch chi hi'r eildro yna eich colled chi fydd hi!

 • Adolygiadau eraill o gynyrchiadau 2008 Theatr Ieuenctid Genedlaethol yr Urdd.

 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy