BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Golygfa o'r ddramaYn y Ffrâm
'Actio cryf mewn cynhyrchiad cryf'
 • Adolygiad Fiona Elias o Yn y Ffrâm. Talaith y Canolbarth, Theatr Ieuenctid Genedlaethol yr Urdd. Coleg y Drindod, Caerfyrddin, Gorffennaf 11, 2008.


 • Noson mewn amgueddfa
  Ar ddiwedd wythnos hir o ddysgu, a diwedd y tymor yn agosáu ond yn dal i deimlo fel oes cyfan i ffwrdd, y peth olaf roeddwn i eisiau ei wneud oedd treulio nos Wener mewn amgueddfa.

  Ond, dyna'n union wnes i, nos Wener, Gorffennaf 11, a rhaid cyfaddef imi fwynhau'r ymweliad yn fawr!

  Roedd hon yn amgueddfa ddiddorol a phrysur iawn.
  Cefais fy arwain o amgylch gan y tywyswyr brwdfrydig, ac roedd yn hyfryd gweld yr amgueddfa mor llawn.

  Yno, ar yr un noson a mi, roedd Mr a Mrs Charles a Heti Jones, criw siaradus a byrlymus o Ferched y Wawr, oddeutu 10 disgybl ysgol, Iolo'r artist a'i grŵp o ddilynwyr, y ddau feddwyn - a hyn dim ond i enwi llond llaw.

  Wrth gwrs, nid ymweld ag amgueddfa go iawn wnes i ond, yn hytrach, gwylio perfformiad talaith y Canolbarth o'r ddrama Yn y Ffrâm gan Catrin Dafydd.

  Roedd 38 o bobl ifanc a thalentog yn y cast; rhai ohonynt yn amlwg wedi teithio cryn bellter ar gyfer yr ymarferion, a hyn yn dangos eu hymrwymiad i'r cwmni a'u brwdfrydedd i berfformio.

  Hoelio sylw
  Wedi i ni'r gynulleidfa brynu ein tocynnau a sefyll am ychydig yn sgwrsio a hwn â'r llall, cawsom ein tywys i'r "amgueddfa" ac, o'r funud honno, roedd fy sylw wedi ei hoelio ar y perfformiad syml ond slic yma.

  Roedd awyrgylch eithaf sinistr wrth i'r ddrama ddechrau, gyda'r cast yn cerdded yn llechwraidd i'w safleoedd i gyfeiliant ffliwt, a'r mwg yn ychwanegu at y tymer priodol.

  Dechreuwyd y perfformiad gyda'r cast cyfan yn llefaru a chanu, a'r geiriau yma'n ymddangos yn rheolaidd trwy'r perfformiad.

  Fel sydd wedi'i gasglu'n barod, drama wedi'i lleoli mewn amgueddfa yw hon, ac yn y bôn y neges mae Catrin Dafydd yn ei chyfathrebu trwy'r digwydd a'r ddeialog yw'r hyn sydd yn digwydd mor aml yn ein cymunedau a'n siroedd yn ddiweddar, sef moderneiddio a newid.

  Tro ar fyd
  Trwy lygaid y tywyswyr, cawn gipolwg o'r hyn sy'n digwydd yn yr amgueddfa'n feunyddiol a'r math o bobl sy'n galw yno. Cofiwch, nid pawb sy'n dod i'r amgueddfa ar gyfer y rhesymau iawn!

  Actorion yn ymarfer Ond, daw tro ar fyd pan fo'r ddau gynghorydd yn galw draw i weld Mrs Davies, y rheolwraig, a mynnu bod angen newid, a hynny gydag 'N' fawr!
  Gwneud y busnes yn fwy llwyddiannus, a bod yn fwy trefnus.

  Pwy yw'r un fydd yn gallu achub yr amgueddfa a'i newid er gwell? Neb llai na'r rheolwr newydd, Alan Fisher.

  Er ei fod yntau yn siarad Cymraeg, mae ganddo acen Seisnigaidd ac mae'n fwriad ganddo weddnewid yr amgueddfa'n gyfangwbl.

  Mae'n gosod rheolau newydd; iwnifform newydd i'r staff, offer gwrando am £10 yn hytrach na gwasanaeth y tywyswyr , dim bwyta (trychineb mawr i Charles a Heti Jones!) ac yn bendant does dim croeso i'r henoed eistedd o amgylch yn gwneud dim.

  Rhaid i bawb symud o amgylch y lluniau fel peiriannau, does dim amser i stopio, edrych a gwrando.

  Ddim yn llwyddiant
  Wedi'r agoriad swyddogol mawreddog, gwario'r holl arian er mwyn gwneud mwy o elw - gydag 'E' fawr wrth gwrs - mae'n gwbwl amlwg nad yw'r ffordd fodern, newydd yn llwyddiant.

  Rhaid ffarwelio â Fisher a daw Mrs Davies yn ôl i'r amgueddfa ac wrth iddi godi'r allwedd oddi ar y llawr mae hynny'n symbol clir o'r hen ffordd o fyw yn trechu'r newydd.

  Diweddglo gobeithiol sy'n rhoi hyder i gymaint o bobl sydd yn brwydro yn erbyn newid a moderneiddio - cau ysgolion bychain, cymunedau gwledig yn colli eu swyddfeydd post - ac hefyd yn ddiweddglo, i bobl fel y cynghorwyr i gnoi cil arno, y rhai hynny sydd mor barod i wneud penderfyniadau fel hyn er mwyn arbed arian, a gwneud mwy o elw, ond nad ydynt wir yn sylweddoli'r effaith hir dymor.

  Yr actio
  Teimlaf bod nifer o gryfderau i'r perfformiad yma ac un ohonynt oedd safon yr actio.
  O ystyried oedran y cast gwelwyd enghreifftiau o gymeriadu cryf a chredadwy a phob actor yn defnyddio'u lleisiau'n effeithiol.

  Er nad oedd 'prif ran' roedd gan Gethin Lewis, un o'r tywyswyr, ran allweddol.

  Ef oedd un o'r rhai cyntaf i'n croesawu i'r amgueddfa ac ef hefyd oedd gyda'r olaf i ffarwelio â ni.
  Roedd yn sicr iawn yn ei ran ac roedd yn siarad yn ddiddorol.

  Camp anodd oedd gyda Guto Ifan a Elliw Dafydd, sef portreadu cymeriadau Charles a Heti Jones, y cwpwl oedrannus ac roeddwn wedi fy llwyr argyhoeddi gyda'r actio gyda'r ddau yn defnyddio eu cyrff a'u hystumiau'n briodol ac effeithiol.

  Roeddwn wedi gwirioni gyda'r criw o Ferched y Wawr. Credadwy a doniol yw'r ddau air mwyaf addas i'w disgrifio!

  Er mai ond llinell neu ddwy oedd gan rai aelodau o'r cast yn y perfformiad, roeddent yn actio gydol yr amser a nifer o'r actorion ifanc yn dangos emosiwn eu cymeriad yn gwbwl glir drwy'r wyneb a'r corff.

  Ar y llwyfan
  Cryfder arall oedd y modd roedd y cast wedi eu gosod ar y llwyfan.
  Gwnaethpwyd y defnydd gorau o'r gofod actio ac roedd yr actorion yn symud o amgylch y llwyfan yn gyson a slic.

  Wrth i sefyllfaoedd unigol gael eu cyflwyno i'r gynulleidfa, roedd gweddill y cast wedi'u gosod mewn lluniau llonydd ac er imi edrych yn graff ni welais yr un o'r 38 yn colli eu canolbwyntiad - da iawn wir.

  Roedd y set yn syml - chwe ffrâm o wahanol faint, cwpwl o feinciau, bwrdd a phiano - a hynny yn gwbwl ddigonol.

  Trawiadol oedd y defnydd a wnaed o'r golau gyda defnydd o amrywiaeth o liwiau er mwyn cyfleu'r awyrgylch briodol ar gyfer pob sefyllfa.

  Hoffais yn enwedig y defnydd a wnaed o'r golau er mwyn cyfleu camerâu, yn agoriad swyddogol yr amgueddfa ar ei newydd wedd.

  Cerddoriaeth
  Braf oedd gweld y cast eu hunain yn darparu'r gerddoriaeth, a diolch i Beca Davies am gyfeilio ar yr allweddell a Heledd Gwyn ar y ffliwt. Roedd y gerddoriaeth yn bendant wedi ychwanegu at y perfformiad.

  Dyma enghraifft dda o ddramodydd, cyfarwyddwyr ac actorion wedi cydweithio'n llwyddiannus i greu perfformiad diddorol - doniol ar adegau - ond hefyd yn codi cwestiynau oedd, yn fy marn i, yn cael eu ateb am werth newid a moderneiddio.

  Mwynheais bob munud o fod yn yr amgueddfa ac os cewch chithau'r cyfle yn ystod wythnos yr eisteddfod, mynnwch eich tocyn hefyd.

 • Adolygiadau eraill o gynyrchiadau 2008 Theatr Ieuenctid Genedlaethol yr Urdd. • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy