BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Ty ar y TywodTŷ ar y Tywod
Ffair heb ddiflastod na gwagedd
Adolygiad Nic Ros o gynhyrchiad Cwmni Theatr Genedlaethol Cymru o Tŷ ar y Tywod gan Gwenlyn Parry.

"Mae nifer o bobl yn byw mewn ystafell gaeedig, di-aer. Mae rhywun (o'r mynyddoedd neu o'r môr) yn cyrraedd sy'n taflu'r ffenstr yn agored. Mae pawb yn cael annwyd pen ac mae'r llen yn disgyn."

Mae condemniad enwog a doniol Somerset Maugham o waith cyfnod canol Ibsen - cyfnod Tŷ Dol a Dychweledigion - yn pwysleisio tueddiadau clasurol y dramodydd o Norwy.

Y byd bygythiol hwn y tu allan yw un o'r elfennau sy'n cysylltu Ibsen â Pinter a Parry, yn enwedig felly y tair drama hir gyntaf.

Rheibiwr ar y rhiniog
Mae'r rheibiwr ar y rhiniog mor nodweddiadol o Saer Doliau, Tŷ ar y Tywod ac Y Ffin ag yw o The Birthday Party a The Homecoming, Pinter.

Er y pwyslais ar yr abswrd wrth ddadansoddi ei waith, mae yma'n aml gynllwyn hollol glasurol.

Un o'r peryglon sydd ynghlwm wrth y clasuron yw'r duedd i bob dim ddigwydd oddi ar y llwyfan, ond mae Gwenlyn yn osgoi gwneud hyn oherwydd ei ddefnydd caboledig o ofod y llwyfan, gyda'i ddatblygiad (neu'n hytrach ddirywiad) o'r llwyfan yn ddrych i'r meddwl a'r enaid.

Dafydd Dafis Mae enwau cyffredinol y cymeriadau yn Tŷ ar y Tywod - Gŵr y Tŷ, Gŵr y Ffair - yn arwyddocaol gan nad oes iddynt yr un cymhlethdod cymeriadol ac a geir yn Ifans (Saer Doliau) ac yn Now a Wilias (Y Ffin).

Haniaethiad y cymeriadau sy'n cyfiawnhau fersiwn aml-haen Ceri Sherlock i Theatrig dau ddegawd yn ôl, lle y tynnwyd i'r wyneb yr is-themâu gwleidyddol a chymdeithasol megis perchnogaeth dynion ar ferched.

Nid yw fersiwn y Theatr Genedlaethol yn ddehongliad radical mewn unrhyw ffordd, ond y mae'n llwyfaniad effeithiol tu hwnt sydd, yn hollol wahanol i nod ac amcan Sherlock, yn dangos ac egluro'r ddrama.

Ymrafael oesol
Mae datblygiad cynllwyn Tŷ ar y Tywod yn ogystal â'i chymeriadau yn medru peri dryswch ond, yng nghanol elfennau abswrd a haniaethol Gwenlyn, mae yna ymrafael oesol rhwng yr hen werthoedd a'r newydd, rhwng y synagog a'r dafarn.

Fel ag yng ngwaith cynnar Pinter cynhelir y ddrama gan yr ornest am bŵer fydd â chanlyniad eithafol neu farwol.

Yn rhagorol
Er gwaethaf ambell lithriad geiriol o du Dafydd Dafis, roedd yntau a Johnathan Nefydd fel y ddau benben a'i gilydd yn rhagorol.

Wrth gastio'n gymharol ifanc roedd perygl i Wr y Tŷ fethu meddu ar y pathos amlwg a berthyn i holl brif gymeriadau hŷn Gwenlyn, sy'n sôn am ddiwygiad tra'n ymgorffori'r dirywiad.

Dyma felly un o berfformiadau mwyaf Nefydd, i'w osod gerbron Sundance, ac yma eto dangosodd ei allu anhraethol i fynnu sylw llwyr ag yntau ar ei ben ei hun ar lwyfan.

Fel yn y perfformiad hwnnw mae perygl iddo fynd dros ben llestri a throi'r elfennau comic yn gymeriadu ystrydebol, ond yma mae wedi ei gyfarwyddo'n gytbwys.

Cam gwag
Prawf o lwyddiant y cynhyrchiad fel cyfanwaith yw nad effeithiodd y camgastio yn ormodol ar y mwynhad.

Mae'n hollol bosib y bydd Dave Taylor yn cynnig llawer o berfformiadau gwefreiddiol yn y dyfodol, ond roedd ei gastio fel colbiwr yn gam gwag ofnadwy, gyda'r Delw yn dangos mwy o fygythiad!

Ar nodyn mwy positif, addawol iawn oedd perfformiad Mared Swain fel Y Ferch.

Siomedig a thila
Yn gam neu'n gymwys, ac er gwaethaf ein cenedl o bentrefi, bydd llwyddiant y Theatr Genedlaethol yn ddibynnol yn bennaf ar ei gallu i lenwi'r llwyfannau mawr.

Roedd yn Theatr Gwynedd nos Sadwrn Ebrill 30, dorf siomedig o dila, ond roedd yna ddrama fawr ar thema oesol (neu ar nifer ohonynt), ac roedd y set, hithau, yn ysblennydd, gyda chynllunio di-gyfnod Laura Hopkins yn dwyn i gof dirluniau trawsnewidiol yr athrylith Americanaidd Robert Wilson.

Nid oedd ots mai cwt digon tebyg i un Y Ffin sydd i fod yma.

Gwelwyd yn glir y rhwd lle roedd heli'r môr wedi gwneud ei farc, a chyda'r set gyfan wedi ei osod ar ongl megis y tŵr Eidalaidd, bregus iawn oedd ei olwg, gyda'r Ffair yn bygwth o'r tu cefn.

Roedd y trawsnewidiad personau yn cael eu adlewyrchu'n berffaith gan y llun llwyfan, ac wrth i'r Tŷ droi'n Ffair roedd y newid yn gyfareddol.

Theatigrwydd y gwaith
Ychydig o flynyddoedd yn ôl cyflwynwyd ar Radio Cymru addasiadau coeth iawn o ddramâu Gwenlyn.

Y cwestiwn sydd yn anorfod yn codi yn sgil llwyddiant y fath fenter ydy'r un ynghylch theatrigrwydd ei waith.

Yma roedd ateb cadarnhaol digamsyniol.

Roedd i'r cynhyrchiad hwn - fel y ddrama - ei frychau, a rhai o'r rhain yn cael eu rhannu rhyngddynt, megis diffyg cysondeb yng nghonfensiwn y Ddelw.

Serch hynny, fe gafwyd perfformiad nad oedd yn ddiflas, gyda dim ond ambell gyfnod rhy dawel yng nghanol yr ail act.

Roedd y cyfarwyddo'n fedrus ac yn gyffredinol gynnil.

Nid "ffair wagedd" a gafwyd y tro hwn.

Cysylltiadau Perthnasol
Gwybodaeth am y daith
Gwenlyn Parry


cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Eisteddfod
Bei-Ling Burlesque
Mwnci ar Dân
A Toy Epic
A4
Actus Reus
Actus Reus - adolygiad
Ar y Lein
Araith hir yn y gwres
Back to the Eighties
Bitsh
Branwen
Branwen - adolygiad
Bregus
Breuddwyd Branwen
Breuddwyd Noswyl Ifan
Bryn Gobaith
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caban Ni Caban Nhw
Caerdroia
Caffi Basra
Café Cariad
Café Cariad
Camp a Rhemp -
Canwr y Byd Caerdydd
Cariad Mr Bustl
Crash
Cymru Fach
Cysgod y Cryman
Cysgod y Cryman - barn arall
Dan y Wenallt
Dawns y Cynhaeaf
Deep Cut
Deinameit
Dewi Prysor DW2416
Digon o'r Sioe
Dim Mwg
Diweddgan
Diweddgan - barn Aled Jones Williams
Dominios - adolygiad
Drws Arall i'r Coed
Erthyglau Cynllun Papurau Bro
Esther - adolygiad
Ffernols Lwcus
Fron-goch
Gwaun Cwm Garw - adolygiad
Gwe o Gelwydd
Gwell - heb wybod y geiriau!
Halen yn y Gwaed
Hamlet - adolygiad 1
Hamlet - adolygiadau
Hedfan Drwy'r Machlud
Hen Bobl Mewn Ceir
Hen Rebel
Holl Liwie'r Enfys
Iesu! - barn y beirniaid
Jac yn y Bocs
Johnny Delaney
Life of Ryan - and Ronnie
Linda - Gwraig Waldo
Lleu
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llyfr Mawr y Plant
Llywelyn anghywir
Lysh gan Aled Jones Williams
Macsen
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
Maes Terfyn
Maes Terfyn - adolygiad
Marat - Sade
Mari'r Golau
Martin, Mam a'r Wyau Aur
Meini Gwagedd
Melangell
Mosgito
Mythau Mawreddog y Mabinogi
Môr Tawel
Nid perfformiad theatrig
Noson i'w Chofio
O'r Neilltu
O'r boddhaol i'r diflas
Owain Mindŵr
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar
Porth y Byddar:
adolygiadau ac erthyglau

Pwyll Pia'i
Rapsgaliwns
Redflight Barcud
Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
Sibrydion
Siwan - adolygiadau
Siwan - adolygiadau
Siwan - barn Iwan Edgar
Sundance
Tafliad Carreg
Tair drama tair talaith
Taith Ysgol Ni
Taith yr Urdd 2007
Theatr freuddwydion
Trafaelu ar y Trên Glas
Tri Rhan o Dair - Adolygiad
Tri Rhan o dair
Twm Siôn Cati
Tŷ ar y Tywod
Wrth Aros Godot
Wrth Borth y Byddar
Y Bonc Fawr
Y Crochan
Y Dewraf o'n Hawduron
Y Gobaith a'r Angor
Y Pair
Y Pair - Adolygiad
Y Pair - adolygiad Catrin Beard
Y Twrch Trwyth
Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
Yn y Ffrâm
Yr Argae
Yr Ystafell Aros
Zufall
Eisteddfod
Yr Eisteddfod
Genedlaethol
2008 - 2004

Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


Eisteddfod 2004
Eisteddfod 2003
Eisteddfod 2002
erthyglau
Bitsh! ar daith drwy Gymru
Adeilad y Theatr Genedlaethol
Alan Bennett yn Gymraeg
Beckett yn y Steddfod
Blink
Bobi a Sami a Dynion Eraill
Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
Buddug James Jones
Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
Caerdroia
Clymau
Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
Cysgod y Cryman - her yr addasu
Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
Dominos
Drws Arall i'r Coed
Ennyn profiadau Gwyddelig
Esther
Ffernols Lwcus
Fron-goch yng Ngwlad Siec
Frongoch
Grym y theatr
Gwaun Cwm Garw
Gŵyl Delynau Ryngwladol
Hamlet - ennill gwobr
Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
Hen Rebel
Holi am 'Iesu'
Iesu! - drama newydd
Llofruddiaeth i'r teulu
Lluniau Marat-Sade
Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
LluniauMacsen - Pantomeim 2007
Llyfr Mawr y Plant ar daith
Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
Marat - Sade
Marat - Sade: dyddiadur actores
Mari'r Golau
Mari'r Golau - lluniau
Meic Povey yn Gymrawd
Melangell
Migrations
Mrch Dd@,
Mwnci ar Dân
Myfyrwyr o Goleg y Drindod
Olifer - Ysgol y Gader
Owain Glyndŵr yn destun sbort
Panto Penweddig 2006
Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
Pishyn Chwech
Plas Drycin
Ploryn
Porth y Byddar
Romeo a Juliet
Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
Sion Blewyn Coch -
y seicopath?

Siwan ar daith
Streic ar lwyfan
Sundance ar daith
Teulu Pen y Parc
Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
Tŷ ar y Tywod
Tŷ ar y Tywod
- y daith

Wrth Aros Godot - holi actor
Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
Y Pair
Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
Y ferch Iesu
Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
Yr Argae ar daith


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy