BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Valmai JonesTri Rhan o Dair - Adolygiad
Myfyrion Alan Bennett - tri yn un yn y Gymraeg.

 • Adolygiad Lowri Rees o Tri Rhan o Dair. Neuadd Buddug, Y Bala, 13 Tachwedd 2007.

  Er imi fod yn gyfarwydd â gwaith Alan Bennett nid oeddwn wedi gweld perfformio y gyfres o fonologau Talking Heads o waith y meistr hwn o'r defnydd o'r iaith Saesneg.

  A minnau wedi clywed ers tro fod Bara Caws yn ymarfer tair o'r monologau yn y Gymraeg ar gyfer y daith bresennol yr oeddwn wrth fy modd mai yn Neuadd Buddug Y Bala y byddai'r perfformiad cyntaf.

  Gwahanol
  Roeddwn yn disgwyl perfformiad tra gwahanol nid yn unig o gymharu â pherfformiadau arferol Bara Caws ond o safbwynt y monologau eu hunain gan imi gael achlust y byddai'r cynhyrchydd, Betsan Llwyd, yn gwau'r tri monolog drwy'i gilydd yn hytrach na dilyn steil arferol Alan Bennett o actor yn perfformio monolog cyflawn yn syth i gamera.

  Yn amlwg, bum yn dyfalu sut y byddai'r neidio o un cymeriad i'r llall a'r symud yn ôl a blaen rhwng 'straeon' yn gweithio.

  Bu'n syniad gwych ac fe hoeliwyd diddordeb y gynulleidfa heb amharu ar yr hyn oedd gan yr unigolion ar y llwyfan i'w ddweud!

  Ond rhybudd, mae angen canolbwyntio'n drylwyr ar y geiriau os am amsugno hanes y tri chymeriad.

  Y tri monolog a ddewiswyd oedd:
 • A Chip in The Sugar - Chipsan yn y Siwgr gan Owen Garmon.
 • Bed Among the Lentils - Gwely Mysg y Ffa Bach Coch gan Olwen Rees.
 • A Lady of Letters - Ledi Lythrennog gan Valmai Jones.

  Tair cadair
  Erbyn imi gyrraedd Neuadd Buddug yr oeddwn yn falch o weld cynulleidfa eithaf teilwng yno'n barod a'r perfformiad newydd ddechrau gyda thair cadair wag wedi eu gosod yn ddestlus ar y llwyfan i wynebu'r gynulleidfa.

  Set seml dywyll a disylw i efelychu cartrefi a bywydau'r tri chymeriad a fyddai'n hel meddyliau ger ein bron.

  Daeth yr actorion i'r llwyfan, Valmai Jones, Olwen Rees ac Owen Garmon, i eistedd yn y cadeiriau ac yn fuan iawn gwelwyd defnydd effeithiol iawn o olau spot wrth symud o un cymeriad i'r llall a hynny'n ffordd heb ei hail o danlinellu geiriau'r cymeriadau - y tri wedi eu gosod mewn cefndiroedd Cymreig.

 • Roedd cymeriad Owen Garmon yn byw gyda'i fam a'i hanes yn cael ei ddatgelu ym manylder ei fywyd bob dydd.

  Mae'n dioddef o salwch meddwl a chawn gyfeiriadau at gyfnod mewn hostel a'i gred fod pobl yn ei ddilyn ac yn ei wylio.
  Dywedai'n yn aml bod ei fam yn dweud wrtho am gymryd tablet, a hynny yn ein harwain i feddwl ei fod yn ddibynnol ar feddyginiaethau er mwyn cadw ei hunan yn sefydlog.

  Nid yw'n hapus iawn gyda charwriaeth newydd ei fam a hwythau wedi treulio eu hamser ym mhocedi ei gilydd cyhyd cyn hynny a'r fam yn cyfeirio at ei mab fel ei 'chariad' a hwythau'n cerdded ym mreichiau ei gilydd.

  Roedd wedi colli ei dad ddeugain mlynedd ynghynt ac roedd yn llythrennol wedi neidio i'w esgidiau.
  Ni allai rhywun ond teimlo tosturi.

 • Mae cymeriad Olwen Rees yn wraig i'r ficer yn byw yng nghysgod ei gŵr, Iestyn, a'r ffaith iddo ei chymryd yn ganiataol, gan gynnwys ei chred yn Iesu Grist a'i mwynhad o fod yn wraig i ficer.

  Ond mae hithau hefyd yn wynebu gwallgofrwydd ac o'i chael hi'n anodd delio â bywyd bob dydd mae'n troi at y ddiod - gan gynnwys y gwin cymun - ac yn cael carwriaeth nwydus gyda gŵr Asiaidd sy'n rhedeg siop yng Nghonwy.

 • Myfyrion dynes fusneslyd (Valmai Jones) sy'n cael pleser o gwyno drwy lythyrau a bod yn niwsans i'r gymdeithas gyfan yw'r trydydd monolog.

  Gwêl ddrwg ym mhawb! Ond mae'r monolog er yn llawn tristwch am fywyd y cymeriad, yn andros o ddoniol hefyd tra bo'r geiriau a'r ymadroddion yn adlewyrchu bywyd caeth.

  Treuliodd ei bywyd yng nghysgod ei mam yn gofalu ac yn edrych ar ei hôl am flynyddoedd.

  Trist
  Mae'r tri monolog fel ei gilydd yn datgelu unigolion trist. Tri sydd mewn gwahanol ffyrdd wedi gofalu am a bod yng nghysgod eraill a hynny wedi effeithio yn fawr ar eu bywydau unig eu hunain.

  Camp Bennett yw ei fod yn gallu cyfleu hyn mewn ffordd mor arbennig sy'n hoelio cynulleidfa mewn cynhyrchiad arbennig a chlyfar iawn gyda chastio gwych a thri actor yn rhagorol!

  Yn bendant byddwn yn annog pawb fanteisio ar ymweliad y cynhyrchiad a'u theatr leol gan fod yma chwerthin a thristwch a dwys fyfyrio a gwledd o eiriau wedi eu gwau yn gywrain.

  Cynhyrchiad fydd yn aros yn y cof am yn hir. Gwych!

 • Rhagor am y cynhyrchiad a manylion y daith

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Adolygiad Glyn Jones

 • Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy