BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
theatr

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Ffion Dafis Siwan - adolygiadau
'Llwyfan i ddrama radio.'
Barn Vaughan Hughes ac Iwan Edgar

 • Adolygiad Vaughan Hughes o Siwan gan Saunders Lewis. Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru. Perfformiad agoriadol yn Theatr Gwynedd Bangor, nos Fercher Mai 7, 2008.


 • Roedd hi'n chwarter wedi saith yr hwyr ar ddiwrnod poetha'r flwyddyn.
  Wrth yrru dros bont y Borth am Fangor roeddwn i'n eithaf eiddigeddus o'r teuluoedd a welwn yn drachtio eu diodydd, a drachtio'r olygfa, wrth gysgodi o'r gwres hirhoedlog dan ambarelau gardd gwrw'r Antelope.

  Ac i wneud pethau'n waeth roeddwn i'n ymwybodol iawn o eironi'r hyn a oedd ar fin digwydd imi. Mewn cwta bum munud byddwn yn amddifadu fy hun o'r heulwen braf er mwyn mynd i mewn i theatr dywyll, glos i adolygu'r hyn sydd, mewn gwirionedd, ... yn ddrama radio!

  Dyfeisiadau radio
  Rhag ofn i unrhyw un gamddeall, nid beirniadaeth slei, dan din mo hynny. Drama radio ydi Siwan.
  Dyna'r gwir.

  Ar wasanaeth radio'r BBC yr ymddangosodd hi gyntaf ar Ddydd Gŵyl Dewi 1954 a dyna pam fod y ddrama drwyddi draw yn llawn o effeithiau sain a dyfeisiadau-drama-radio.

  Mae'r morthwylio a'r llifio sy'n digwydd yn y broses o adeiladu crocbren Gwilym Brewys, a thranc y creadur druan, i gyd yn digwydd oddi ar y llwyfan.

  Dibynnwn yn llwyr ar y ffaith bod Alis y forwyn yn gweithredu fel sylwebydd ar ran ei meistres - a hefyd ar ein rhan ninnau'r gynulleidfa:

  "Dos at y ffenest', Alis, a dywed be' sy'n digwydd," ydi gorchymyn Siwan.

  Siwan ac Alis Byddai beirniad mwy sinigaidd na fi yn mynnu holi sut fath o ddrama lwyfan, mewn difrif calon, ydi drama lwyfan sydd â'i huchafbwynt dramatig, sef crogi toy boy merch brenin Lloegr, yn digwydd yn ein clyw ond nid o flaen ein llygaid?

  Mae'r ddyfais yn gweithio'n ardderchog ar y radio.
  Tasg anos o lawer ydi ei thrawsblannu o'r radio i'r llwyfan.

  Drama fydryddol
  Ychwaneger at hynny'r ystyriaeth hollbwysig mai drama fydryddol ydi Siwan. Golyga hynny bod meistrolaeth Saunders Lewis dros y vers libre yn rhoi pleser pur i'r sawl sy'n hoffi darllen a chlywed barddoniaeth.

  Ar yr un pryd, mae'n gwbl hanfodol bod cyfarwyddydd a chast y ddrama heriol hon, boed ar radio neu ar lwyfan, yn gallu cyfleu'r ystod eang o rythmau, pwyslais, saib a goslef mae'r fydryddiaeth yn ei hawlio.

  Yn rhannol yn unig - a hynny'n ysbeidiol - y teimlais fod cyfiawnder llwyr yn cael ei wneud â godidowgrwydd y geiriau.

  Roedd hynny'n wir ar y noson agoriadol am bob un o'r cast, i wahanol raddau a gresyn am hynny gan fod Siwan yn cynnwys trysorfa o linellau grymusaf y ddrama Gymraeg:

 • "Rhodd enbyd yw bywyd i bawb."
 • "Unwaith, cyn fy henaint, daeth llanc, canodd delyn i'm calon hesb."
 • "Rhyngom yn y gwely os doi bydd celain yn crogi wrth raff."
 • "Rhoddais fy nghroth i wleidyddiaeth fel pob merch brenin."

  Dydw i'n amau dim na fydd y cast cyfan yn magu rhagor o hyder ac y bydd hynny'n esgor ar gyflwyniadau grymusach wrth i'r daith fynd rhagddi.
  Fydda i ddim fel rheol yn mynychu nosweithiau agoriadol ond gofynnwyd imi wneud hynny er mwyn i'r adolygiad hwn ymddangos ar fyrder.

  Perfformiadau
  Ffion Dafis sy'n chwarae rhan Siwan a Lisa Jên Brown ydi Alis.

  Dywedwyd droeon nad oedd neb tebyg i Saunders Lewis am ysgrifennu rhannau gwych ar gyfer merched.
  Mae Siwan yn greadigaeth orchestol ac, yn sicr, nid cymeriad ymylol a llwyr ddarostyngedig ydi ei llawforwyn, Alis, ychwaith.

  Heb ehedeg i'r uchelfannau, cafwyd perfformiadau teilwng gan y ddwy. Yn sicr roedd ganddyn nhw bresenoldeb llwyfan ac mae hynny'n rhinwedd mawr.

  Gorfod clustfeinio
  Ond nid fi oedd yr unig un a oedd yn cwyno ar y diwedd bod yn rhaid clustfeinio'n galed weithiau i geisio clywed y llinellau.

  Ar derfyn golygfa'r crogi mae Siwan, Ffion Dafis, yn poeri ei chynddaredd ar Lywelyn yn ingol ac argyhoeddiadol ond aeth hanner ei geiriau ar goll mewn sgrech.

  Clywais, "O waelod uffern fy enaid..." ond collais " ... fy melltith arnat, Llywelyn."

  Llywelyn Boddhaol oedd Rhys ap Hywel fel Gwilym Brewys. Teimlwn fod Siwan, Alis a Gwilym Brewys ar eu gorau pan oedden nhw'n rhannu llwyfan efo Llywelyn (Dyfan Roberts) gan fod ei brofiad a'i hyder yn hwb i'w gyd actorion.

  Nid y Llywelyn a welwyd ar y noson gyntaf ym Mangor, fodd bynnag, oedd un o berfformiadau mawr Dyfan.

  Cyfarwyddo
  Cyfarwyddwyd y ddrama gan Judith Roberts, dirprwy gyfarwyddwraig artistig Theatr Genedlaethol Cymru, ac fe all hi fod yn dawel iawn ei meddwl nad drama radio a lwyfannwyd ganddi er bod strwythur y ddrama ei hun, fel y crybwyllais, yn drwm dan ddylanwad radio.

  Siwan a Brewys Does dim byd yn bod ar lygaid Judith Roberts ond dydw i ddim mor siŵr o'i gallu i dynnu'r gorau o'i hactorion.
  Roedd cyflwyniad y Theatr Genedlaethol o Esther Saunders Lewis yn orchestol.
  Ai fi tybed oedd yr unig un a oedd yn gofidio na fyddai Daniel Evans, cyfarwyddwr Esther, wedi rhoi ei stamp ar Siwan hefyd?

  Set a gwisgoedd
  Colin Falconer gynlluniodd y set a'r gwisgoedd.
  Hoffais y set yn arw efo'i defnydd effeithiol o ddrych y tu ôl i'r actorion i adlewyrchu'r chwarae.

  Chafodd o ddim cystal hwyl ar diwnig Llywelyn. Ymdebygai i ffrog. Ni ellir haeru bod hynny wedi ychwanegu at urddas Llywelyn Fawr.

  Heb doriad
  Dau fater i gloi.
  Drama dair act ydi Siwan Saunders Lewis ond does dim egwyl yn y cynhyrchiad hwn.
  Canlyniad hynny oedd gorymdaith gyson, o tua hanner ffordd drwy'r ddrama, o bobol yn gorfod anelu am y tai bach.

  Ar noson boeth pan oedd y gynulleidfa wedi bod yn yfed mwy nag arfer - nid o alcohol o angenrheidrwydd - er mwyn disychedu, roedd hepgor egwyl yn anffodus.

  Y dewis lun
  Nesaf, ac yn olaf, y rhaglen swyddogol.
  Llun pwy , meddech chi, sydd ar glawr y rhaglen honno?
  Rhesymol fyddai disgwyl gweld llun o'r drawiadol Ffion Dafis fel Siwan ei hun.
  Ond dim o'r fath beth.
  Lisa Jên , Alis, sy'n hawlio'r clawr.
  Od ynte.
  Ys gwn i pam.

 • Barn Iwan Edgar
 • Rhagor am Siwan a manylion y daith.
 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Eisteddfod
  Bei-Ling Burlesque
  Mwnci ar Dân
  A Toy Epic
  A4
  Actus Reus
  Actus Reus - adolygiad
  Ar y Lein
  Araith hir yn y gwres
  Back to the Eighties
  Bitsh
  Branwen
  Branwen - adolygiad
  Bregus
  Breuddwyd Branwen
  Breuddwyd Noswyl Ifan
  Bryn Gobaith
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caban Ni Caban Nhw
  Caerdroia
  Caffi Basra
  Café Cariad
  Café Cariad
  Camp a Rhemp -
  Canwr y Byd Caerdydd
  Cariad Mr Bustl
  Crash
  Cymru Fach
  Cysgod y Cryman
  Cysgod y Cryman - barn arall
  Dan y Wenallt
  Dawns y Cynhaeaf
  Deep Cut
  Deinameit
  Dewi Prysor DW2416
  Digon o'r Sioe
  Dim Mwg
  Diweddgan
  Diweddgan - barn Aled Jones Williams
  Dominios - adolygiad
  Drws Arall i'r Coed
  Erthyglau Cynllun Papurau Bro
  Esther - adolygiad
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch
  Gwaun Cwm Garw - adolygiad
  Gwe o Gelwydd
  Gwell - heb wybod y geiriau!
  Halen yn y Gwaed
  Hamlet - adolygiad 1
  Hamlet - adolygiadau
  Hedfan Drwy'r Machlud
  Hen Bobl Mewn Ceir
  Hen Rebel
  Holl Liwie'r Enfys
  Iesu! - barn y beirniaid
  Jac yn y Bocs
  Johnny Delaney
  Life of Ryan - and Ronnie
  Linda - Gwraig Waldo
  Lleu
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llyfr Mawr y Plant
  Llywelyn anghywir
  Lysh gan Aled Jones Williams
  Macsen
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - adolygiad Glyn Jones
  Mae Gynnon Ni Hawl ar y Sêr - barn Vaughan Hughes
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr - barn dwy
  Maes Terfyn
  Maes Terfyn - adolygiad
  Marat - Sade
  Mari'r Golau
  Martin, Mam a'r Wyau Aur
  Meini Gwagedd
  Melangell
  Mosgito
  Mythau Mawreddog y Mabinogi
  Môr Tawel
  Nid perfformiad theatrig
  Noson i'w Chofio
  O'r Neilltu
  O'r boddhaol i'r diflas
  Owain Mindŵr
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar
  Porth y Byddar:
  adolygiadau ac erthyglau

  Pwyll Pia'i
  Rapsgaliwns
  Redflight Barcud
  Romeo a Juliet - Y Celfyddydau yn trafod
  Sibrydion
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - adolygiadau
  Siwan - barn Iwan Edgar
  Sundance
  Tafliad Carreg
  Tair drama tair talaith
  Taith Ysgol Ni
  Taith yr Urdd 2007
  Theatr freuddwydion
  Trafaelu ar y Trên Glas
  Tri Rhan o Dair - Adolygiad
  Tri Rhan o dair
  Twm Siôn Cati
  Tŷ ar y Tywod
  Wrth Aros Godot
  Wrth Borth y Byddar
  Y Bonc Fawr
  Y Crochan
  Y Dewraf o'n Hawduron
  Y Gobaith a'r Angor
  Y Pair
  Y Pair - Adolygiad
  Y Pair - adolygiad Catrin Beard
  Y Twrch Trwyth
  Yn Debyg Iawn i Ti a Fi
  Yn y Ffrâm
  Yr Argae
  Yr Ystafell Aros
  Zufall
  Eisteddfod
  Yr Eisteddfod
  Genedlaethol
  2008 - 2004

  Rhestr o gynyrchiadau a adolygwyd


  Eisteddfod 2004
  Eisteddfod 2003
  Eisteddfod 2002
  erthyglau
  Bitsh! ar daith drwy Gymru
  Adeilad y Theatr Genedlaethol
  Alan Bennett yn Gymraeg
  Beckett yn y Steddfod
  Blink
  Bobi a Sami a Dynion Eraill
  Branwen - Llwyfan Gogledd Cymru
  Buddug James Jones
  Bwrw Hen Wragedd a Ffyn
  Caerdroia
  Clymau
  Cwmni'r Urdd - Daniel Evans yn canmol
  Cysgod y Cryman - her yr addasu
  Diweddgan gan Theatr Genedlaethol Cymru
  Dominos
  Drws Arall i'r Coed
  Ennyn profiadau Gwyddelig
  Esther
  Ffernols Lwcus
  Fron-goch yng Ngwlad Siec
  Frongoch
  Grym y theatr
  Gwaun Cwm Garw
  Gŵyl Delynau Ryngwladol
  Hamlet - ennill gwobr
  Hedd Wyn - sylwadau Iwan Llwyd
  Hen Rebel
  Holi am 'Iesu'
  Iesu! - drama newydd
  Llofruddiaeth i'r teulu
  Lluniau Marat-Sade
  Lluniau o gynhyrchiad Cymdeithas y Gronyn Gwenith o Y Dewraf o'n Hawduron
  LluniauMacsen - Pantomeim 2007
  Llyfr Mawr y Plant ar daith
  Mae Gynnon ni Hawl ar y Sêr
  Marat - Sade
  Marat - Sade: dyddiadur actores
  Mari'r Golau
  Mari'r Golau - lluniau
  Meic Povey yn Gymrawd
  Melangell
  Migrations
  Mrch Dd@,
  Mwnci ar Dân
  Myfyrwyr o Goleg y Drindod
  Olifer - Ysgol y Gader
  Owain Glyndŵr yn destun sbort
  Panto Penweddig 2006
  Phylip Harries yn ymuno â na n'Óg
  Pishyn Chwech
  Plas Drycin
  Ploryn
  Porth y Byddar
  Romeo a Juliet
  Romeo a Juliet - 'y cynhyrchiad anghywir'
  Romeo a Juliet - Cefin Roberts yn ateb
  Romeo a Juliet - ymateb Lynn T Jones
  Sion Blewyn Coch -
  y seicopath?

  Siwan ar daith
  Streic ar lwyfan
  Sundance ar daith
  Teulu Pen y Parc
  Theatr genedlaethol - 'Cymru ymhell ar ôl yr Alban'
  Tŷ ar y Tywod
  Tŷ ar y Tywod
  - y daith

  Wrth Aros Godot - holi actor
  Wrth Ddrws y Byddar - holi'r awdur
  Y Pair
  Y Teulu Celtaidd: ffug neu ffaith?
  Y ferch Iesu
  Yn Shir Gâr - ond yn genedlaethol
  Yr Argae ar daith


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy